Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas274 500 000 euro.

Fullmakt

År 2017 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 240 515 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får 2017 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för nationell medfinansiering och EU-medfinansiering i europeiska samarbetsprojekt

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi

5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av teknologiskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna

7) för medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Tekes räkning av personer som inte är anställda vid centralen

8) för förberedelser och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 6 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007)

9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt på de grunder som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande, utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Understöd kan också betalas i form av servicesedlar.

Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas av förbindelser som ingåtts före 2010 under moment 32.20.20.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Finansiering riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyandet av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av Tekes finansiering på projektets genomförande, projektets genomslagskraft, den eftertraktade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som ska användas, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar i näringslivet och samhället.

Genom incitamentet för audiovisuella produktioner påskyndas tillväxten av de audiovisuella produktionerna, företagsverksamheten i branschen, sysselsättningen, internationaliseringen, inklusive främjande av utländska investeringar, samt att ekosystemen inom denna bransch blir mångsidigare i Finland.

Stöd beviljas särskilt

  • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till att skapa och nyttiggöra ny teknologi och kompetens samt till att utveckla energiekonomin och miljö- och välfärdsteknologi inom industrin och i samband med tjänster
  • — för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag
  • — till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik, kompetens och industriella rättigheter samt innovationstjänster
  • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion
  • — för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som betydligt ska förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar
  • — för projekt för utveckling av arbetslivet
  • — för audiovisuella produktioner i Finland.

För att nå Tekes resultatmål används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.06, 32.20.42, 32.20.43, 32.20.83 och 32.20.89.

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom oberoende effektivitetsbedömningar samt genom indikativa uppföljningsmätare som publiceras årligen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2017:

Effekt

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
1. Ett näringsliv med global konkurrenskraft: I Finland utvecklas många konkurrenskraftiga och tillväxtorienterade aktörer jämte deras nätverk av samarbetspartner. Nya produkter och tjänster släpps ut på den internationella marknaden och framgångsrika genombrott medför att exporten ökar snabbt.   
Nystartade företag och små och medelstora företag    
Tekes stöder att nystartade företags affärskompetens stärks och sporrar ett stort antal företag till betydande internationell tillväxt med hjälp av innovationer och till att utvecklas till lockande investeringsobjekt för privata investerare.    
— Små och medelstora företags nya export/Tekes finansiering (den bästa kvartilen överstiger målvärdet), koefficient19,2> 20> 22
— Årlig export som genererats av de finansierade projekten/Tekes finansiering, koefficient17,8> 10> 10
2. En lockande innovationsmiljö: Finländsk spetskompetens, försöksplattformar och nätverk erbjuder möjligheter till och sporrar genombrott. Världens resultatrikaste servicehelhet och ett fungerande Team Finland-samarbete möjliggör att innovativa företag har framgång i Finland.   
Stora företag   
Tekes sporrar stora företag till djärva och samhällsekonomiskt betydelsefulla reformer och till samarbete som skapar kompetens och öppnar affärsmöjligheter för de övriga parterna   
— De stora företagens forsknings- och innovationsunderentreprenader hos små och medelstora företag och forskningsorganisationer/Tekes finansiering, %83> 90> 90
Offentliga forskningsorganisationer   
Tekes påskyndar framtagandet av sådana kunskaper, nätverk och forskningsresultat som ger ekonomisk och samhällelig nytta och främjar deras snabba spridning och nyttiggörande inom näringslivet   
— Företagens bedömning av sannolikheten att forskningsresultat och kunskaper utnyttjas kommersiellt, %-> 65> 70

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

 AnslagFullmakt
   
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet159 650161 515
— till nystartade företag 53 000
— till små och medelstora företag 54 015
— till stora företag 53 500
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet98 05063 800
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA)16 80016 200
Sammanlagt274 500240 515

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20172018201920202021—Sammanlagt
fr.o.m. 2017
       
Förbindelser som ingåtts före 2017241 640109 60037 12010 7502 970402 080
Förbindelser 201732 860107 88567 95024 8807 440240 515
Utgifter sammanlagt274 500217 485105 07035 63010 410642 595

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.10.20)500
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 32.20.88)500
Justeringar av utbetalningarna-11 070
Sparbeslut-45 800
Sammanlagt-55 870

2017 budget274 500 000
2016 budget330 370 000
2015 bokslut367 194 625