Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 557 000 euro.

Anslaget får också användas för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och i aktiveringen samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder.

Förklaring:Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av alla storlekar samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2017:

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, % 4,1 < 7,0 < 6,5
Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning (1—5) 4,3 > 4,3 > 4,3
       
Produktion och kvalitetsledning      
Prestationer      
— Andelen företagsfinansiering till små och medelstora företag, % 70 > 70 > 70

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 285,3 285 280
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,7 - -
Team Finland-samarbetsorganisationernas gemensamma personalenkät (1—5) - Införs > 3,5

I arbetet med att nå resultatmålen deltar förutom Tekes också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om denna personal har resurser budgeterats under moment 32.01.02. För att nå resultatmålen används utöver omkostnaderna också anslagen och fullmakterna under de övriga moment som Tekes förvaltar (32.20.40, 32.20.43, 32.20.83 och 32.20.89) samt moment 32.20.42. Med bevillningsfullmakterna under dessa moment finansierar Tekes riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs åren 2017—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Projekt- och programverksamhet 5 340 000
Omkostnader 31 217 000
Sammanlagt 36 557 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 818 38 548 36 657
Bruttoinkomster 531 100 100
Nettoutgifter 40 287 38 448 36 557
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 18 383    
— överförts till följande år 18 668    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring till moment 32.01.01) (-1 årsverke) -70
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.10.20) 250
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 32.01.21) 250
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -236
Löneglidningsbesparing -85
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 000
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -36
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -360
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -168
Temporär sänkning av StPL-avgiften -226
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -8
Sammanlagt -1 891

2017 budget 36 557 000
2016 II tilläggsb. -296 000
2016 budget 38 448 000
2015 bokslut 40 572 000