Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 557 000 euro.

Anslaget får också användas för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och i aktiveringen samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder.

Förklaring: Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av alla storlekar samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2017:

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, %4,1< 7,0< 6,5
Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning (1—5) 4,3> 4,3> 4,3
    
Produktion och kvalitetsledning   
Prestationer   
— Andelen företagsfinansiering till små och medelstora företag, % 70> 70> 70

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken 285,3285280
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,7--
Team Finland-samarbetsorganisationernas gemensamma personalenkät (1—5)-Införs> 3,5

I arbetet med att nå resultatmålen deltar förutom Tekes också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om denna personal har resurser budgeterats under moment 32.01.02. För att nå resultatmålen används utöver omkostnaderna också anslagen och fullmakterna under de övriga moment som Tekes förvaltar (32.20.40, 32.20.43, 32.20.83 och 32.20.89) samt moment 32.20.42. Med bevillningsfullmakterna under dessa moment finansierar Tekes riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs åren 2017—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Projekt- och programverksamhet5 340 000
Omkostnader31 217 000
Sammanlagt36 557 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter40 81838 54836 657
Bruttoinkomster531100100
Nettoutgifter40 28738 44836 557
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år18 383  
— överförts till följande år18 668  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring till moment 32.01.01) (-1 årsverke)-70
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.10.20)250
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 32.01.21)250
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-236
Löneglidningsbesparing-85
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 000
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-36
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-360
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-168
Temporär sänkning av StPL-avgiften-226
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-8
Sammanlagt-1 891

2017 budget36 557 000
2016 II tilläggsb.-296 000
2016 budget38 448 000
2015 bokslut40 572 000