Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 557 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kompetens och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk expert inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet vad gäller geodata ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål och spetsområden för tillväxt som fastställs i näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2017:

Effekter
  • — Mineralekonomin skapar en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
  • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
  • — De geologiska samfunden gör hållbart byggande effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av användningen av områden och utbyggnaden av dem samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %   
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning57,2 5756
— energiförsörjning och miljö22,02122
— markanvändning och byggande20,82222
Samfinansierad verksamhet   
— kostnadsmotsvarighet, %55,55050
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten, %18,71820
— antal projekt, st.989595
Avgiftsbelagd verksamhet   
— inkomster, mn euro8,76,57,8
— överskott, 1 000 euro842455550
— överskott, % av intäkterna9,777
— sammanlagda årsverken46,36060

Produktion och kvalitetsledning

  • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
  • — En totalbedömning av de viktigaste gruvmineralerna i Finland blir färdig och de förnyade slutprodukterna av kartläggningen av mineralreserverna är tillgängliga för kunderna
  • — Materialforskningens infrastruktur och samarbetsmodeller utvecklas aktivt i riktning mot mer omfattande kunskapskluster på internationell nivå och kompetens produktifieras så att den motsvarar utmaningarna inom kretsloppsekonomin
  • — Inom jakten på innovationer intensifieras samarbetet på området cleantech: forskningssamarbetet med företagen ökas i fråga om energilösningar, materialeffektivitet och lösningar för kontroll av industrins produktionsmiljö
  • — Digitalisering av processerna för informationsproduktion, de enhetliga lösningarna i fråga om kartdatabaser, tjänstekoncepten och de på dem baserade användarorienterade tjänsterna förbättrar produktiviteten, utökar kunskapskapitalet och främjar mångsidig användning av geologisk forskningsdata och material
  • — Fastställande av modellen för samverkan och informationsproduktion inom samhällsbyggandet (3D-modeller för planering och byggande) fortskrider mot den enhetliga nationella geomodell som ställts upp som mål. Inom fokusområdena för markanvändning blir information om grundforskning betydligt mer användbar och heltäckande.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken530472430
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,53,603,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter48 41041 89042 557
Bruttoinkomster12 5799 00011 000
Nettoutgifter35 83132 89031 557
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 553  
— överförts till följande år2 832  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer8 5636 5007 800
— övriga intäkter95--
Intäkter sammanlagt8 6586 5007 800
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader5 6044 6005 550
— andel av samkostnaderna2 2121 4451 700
Kostnader sammanlagt7 8166 0457 250
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)842455550
Kostnadsmotsvarighet, % 111108108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Löneutgifter för gruvresurser (överföring till moment 32.01.01)-40
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-785
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-256
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror20
Löneglidningsbesparing-173
Lönejusteringar1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-168
Sparbeslut1 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-39
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-392
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-182
Temporär sänkning av StPL-avgiften-245
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-16
Sammanlagt-1 333

2017 budget31 557 000
2016 II tilläggsb.-225 000
2016 budget32 890 000
2015 bokslut36 110 000