Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 557 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kompetens och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk expert inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet vad gäller geodata ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål och spetsområden för tillväxt som fastställs i näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2017:

Effekter
  • — Mineralekonomin skapar en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
  • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
  • — De geologiska samfunden gör hållbart byggande effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av användningen av områden och utbyggnaden av dem samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %      
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning 57,2 57 56
— energiförsörjning och miljö 22,0 21 22
— markanvändning och byggande 20,8 22 22
Samfinansierad verksamhet      
— kostnadsmotsvarighet, % 55,5 50 50
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten, % 18,7 18 20
— antal projekt, st. 98 95 95
Avgiftsbelagd verksamhet      
— inkomster, mn euro 8,7 6,5 7,8
— överskott, 1 000 euro 842 455 550
— överskott, % av intäkterna 9,7 7 7
— sammanlagda årsverken 46,3 60 60

Produktion och kvalitetsledning

  • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
  • — En totalbedömning av de viktigaste gruvmineralerna i Finland blir färdig och de förnyade slutprodukterna av kartläggningen av mineralreserverna är tillgängliga för kunderna
  • — Materialforskningens infrastruktur och samarbetsmodeller utvecklas aktivt i riktning mot mer omfattande kunskapskluster på internationell nivå och kompetens produktifieras så att den motsvarar utmaningarna inom kretsloppsekonomin
  • — Inom jakten på innovationer intensifieras samarbetet på området cleantech: forskningssamarbetet med företagen ökas i fråga om energilösningar, materialeffektivitet och lösningar för kontroll av industrins produktionsmiljö
  • — Digitalisering av processerna för informationsproduktion, de enhetliga lösningarna i fråga om kartdatabaser, tjänstekoncepten och de på dem baserade användarorienterade tjänsterna förbättrar produktiviteten, utökar kunskapskapitalet och främjar mångsidig användning av geologisk forskningsdata och material
  • — Fastställande av modellen för samverkan och informationsproduktion inom samhällsbyggandet (3D-modeller för planering och byggande) fortskrider mot den enhetliga nationella geomodell som ställts upp som mål. Inom fokusområdena för markanvändning blir information om grundforskning betydligt mer användbar och heltäckande.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 530 472 430
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 3,60 3,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 48 410 41 890 42 557
Bruttoinkomster 12 579 9 000 11 000
Nettoutgifter 35 831 32 890 31 557
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 553    
— överförts till följande år 2 832    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 563 6 500 7 800
— övriga intäkter 95 - -
Intäkter sammanlagt 8 658 6 500 7 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 604 4 600 5 550
— andel av samkostnaderna 2 212 1 445 1 700
Kostnader sammanlagt 7 816 6 045 7 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 842 455 550
Kostnadsmotsvarighet, % 111 108 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Löneutgifter för gruvresurser (överföring till moment 32.01.01) -40
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -785
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -256
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 20
Löneglidningsbesparing -173
Lönejusteringar 1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -168
Sparbeslut 1 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -39
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -392
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -182
Temporär sänkning av StPL-avgiften -245
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Sammanlagt -1 333

2017 budget 31 557 000
2016 II tilläggsb. -225 000
2016 budget 32 890 000
2015 bokslut 36 110 000