Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 179 626 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes, inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av sådana fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2017:

Effekter

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Människorna och miljön      
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., % 48 < 35 < 35
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, % 37 < 25 < 25
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 2,9 > 3,0 > 3,1
     
Företagen och näringarna      
Nya företag (antal) 7 301 9 300 10 000
Nya företag med internationell inriktning (antal) - 1 650 1 750
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 2,6 2,6 2,7
Värdet av livsmedelsexporten (mn euro) 1 390 > 1 600 > 1 600
       
Miljön och naturresurserna      
Inrättade naturskyddsområden (ha) 8 767 5 200 5 020
Regionstruktur som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) (andelen av befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen) 64 64 64
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) 3,8 5 < 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) 47 46 < 46

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) - 4,0 -
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) 3,6 - > 3,6
Miljöskyddsinspektioner (st.) 1 587 1 800 1 850
Kontroller inom ramen för jordbruket och livsmedelssäkerheten (%) 100 100 100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 3 285 3 279 2 944
— årsverken under omkostnadsmomentet 2 883 2 679 2 544
— årsverken under övriga moment 402 600 400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,3 > 3,4 > 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 237 356 223 120 209 626
Bruttoinkomster 33 888 30 000 30 000
Nettoutgifter 203 468 193 120 179 626
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 19 010    
— överförts till följande år 29 977    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 319 12 000 10 000
— övriga intäkter -18 - -
Intäkter sammanlagt 10 301 12 000 10 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 8 190 9 300 8 200
— andel av samkostnaderna 2 865 4 000 2 800
Kostnader sammanlagt 11 055 13 300 11 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -754 -1 300 -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 93 90 91

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 4 820 25 000 6 000
— finansiering från EU - - -
— annan finansiering utanför statsförvaltningen - - -
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 2 838 1 000 1 500
Intäkter sammanlagt 7 658 26 000 7 500
       
Totala kostnader för projekten 9 209 30 000 9 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 551 -4 000 -1 500
Självfinansieringsandel, % 17 13 17

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 30.10.51, 30.10.64, 30.20.43, 30.40.20, 30.40.31, 30.40.51 och 30.40.62, 31.10.20, 31.10.50 och 31.10.76, 31.30.63 och 31.30.64, 32.30.51, 32.50.42, 32.50.43, 32.50.64 och 32.50.65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 33.20.52, 35.10.21, 35.10.22, 35.10.61 och 35.10.63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering för Koulutusportti-systemet och ALPO-registret (överföring från moment 32.70.03) 155
Stödtillsyn inom jordbruket (17 årsverken) (engångsutgift) 1 000
Uppgifter i anslutning till kommunplaceringen av asylsökande som fått uppehållstillstånd (-8 årsverken) -600
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -130
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 445
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 67
Löneglidningsbesparing -521
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -925
Sparbeslut -6 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -219
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -2 215
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 029
Temporär sänkning av StPL-avgiften -1 372
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -260
Sammanlagt -13 494

2017 budget 179 626 000
2016 II tilläggsb. -190 000
2016 budget 193 120 000
2015 bokslut 214 435 000