Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 650 000 euro.

Anslaget får också användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2017:

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Arbets- och näringsministeriet   
Regeringspropositioner (st.)142025
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)62> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)0,400
Statsrådsförordningar (st.)413035
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)0,3< 1,0< 1,0

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken463443440
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,50> 3,50> 3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter49 18941 84541 850
Bruttoinkomster8 6258 2008 200
Nettoutgifter40 56433 64533 650
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 192  
— överförts till följande år7 216  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avlöning av en specialsakkunnig (överföring från moment 24.01.01)52
Efsi-rådgivningstjänster (överföring från moment 32.01.21)400
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring från moment 32.20.06) (1 årsverke)70
Löneutgifter för gruvresurser (överföring från moment 32.20.01)40
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring från moment 28.30.01)60
Precisering av överföringarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet, hyror för Bulevarden 6 och stöd till personalmatsalar (överföring från moment 23.01.01)125
Totalrenovering av ANM:s lokaler vid Alexandersgatan 4-10 (överföring från moment 23.01.01)350
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)352
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-247
Löneglidningsbesparing-88
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-244
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-37
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-376
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-175
Temporär sänkning av StPL-avgiften-254
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Sammanlagt5

2017 budget33 650 000
2016 II tilläggsb.-86 000
2016 budget33 645 000
2015 bokslut40 588 000