Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 650 000 euro.

Anslaget får också användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2017:

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Arbets- och näringsministeriet      
Regeringspropositioner (st.) 14 20 25
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 62 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 0,4 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 41 30 35
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) 0,3 < 1,0 < 1,0

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 463 443 440
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,50 > 3,50 > 3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 49 189 41 845 41 850
Bruttoinkomster 8 625 8 200 8 200
Nettoutgifter 40 564 33 645 33 650
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 192    
— överförts till följande år 7 216    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avlöning av en specialsakkunnig (överföring från moment 24.01.01) 52
Efsi-rådgivningstjänster (överföring från moment 32.01.21) 400
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring från moment 32.20.06) (1 årsverke) 70
Löneutgifter för gruvresurser (överföring från moment 32.20.01) 40
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring från moment 28.30.01) 60
Precisering av överföringarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet, hyror för Bulevarden 6 och stöd till personalmatsalar (överföring från moment 23.01.01) 125
Totalrenovering av ANM:s lokaler vid Alexandersgatan 4-10 (överföring från moment 23.01.01) 350
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 352
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -247
Löneglidningsbesparing -88
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -244
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -37
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -376
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -175
Temporär sänkning av StPL-avgiften -254
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Sammanlagt 5

2017 budget 33 650 000
2016 II tilläggsb. -86 000
2016 budget 33 645 000
2015 bokslut 40 588 000