Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2017

50. Väder-, havs- och klimattjänsterPDF-versio

Förklaring:Med de uppgifter som Meteorologiska institutet producerat om atmosfären och haven samt med väderleks-, havs- och klimattjänster främjas säkerheten, välbefinnandet och näringslivets verksamhetsförutsättningar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den basinformation som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.

Kapitlets rubrik har ändrats.

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 184 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 3 569 000 euro.

Fullmakten får användas för förvaltningskostnader och allmänna kostnader för rymdforskningsprogrammet METNET/MOI samt till löneutgifter för personal motsvarande högst sju årsverken.

Förklaring:Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsdata om klimatet, atmosfären och haven samt tillhandahåller väderleks-, havs- och klimattjänster.

Meteorologiska institutet har bl.a. till uppgift att

  • — producera vädertjänster och tjänster som innefattar fysikalisk information om havet för den nationella säkerhetens, trafikens, näringslivets och medborgarnas behov
  • — samla in och upprätthålla tillförlitlig information och kunskaper om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning och uppgifter om hur dessa tillstånd påverkar olika samhällssektorer i Finland och internationellt
  • — bedriva och främja meteorologisk forskning, forskning om klimatförändringar, fysikalisk havsforskning, polarforskning, forskning som gäller den jordnära rymden och annan forskning med nära anknytning till verksamhetsområdet.

Meteorologiska institutets roll när det gäller att uppnå förvaltningsområdets samhälleliga effektmål och förverkliga prioriteringarna är att med hjälp av sina väderleks-, situations- och varningstjänster främja i synnerhet trafikens och kommunikationens smidighet, driftsäkerhet och säkerhet, att genom produktion av öppna data stödja uppkomsten av en servicemarknad som baserar sig på väder- och klimatuppgifter samt att skapa förutsättningar för produktion av kvalitativa, säkra, förutsägbara och hinderlösa tjänster i realtid.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
1. Marknaden och tjänster i fråga om trafik och kommunikation    
Väderleks-, situations- och varningstjänsterna har främjat trafikens och kommunikationens smidighet och driftsäkerhet.      
Intressentgruppernas nöjdhet (skala 1—5) 4,02 4,0 4,0
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, % 99,76 99 99
Väderprognosernas kvalitet har förbättras och prognostiden förlängts.      
Väderprognosernas träffsäkerhet, % 83,1 81,0 81,7
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar 104,8 104 105
FORSKNING      
Forskningen har varit av hög kvalitet internationellt sett och man har effektivt utnyttjat utomstående forskningsfinansiering.      
Belopp/år av utomstående forskningsfinansiering, 1 000 euro (enligt 60 %) 15 071 14 400 15 500
Internationellt förhandsgranskade publikationer, antal 354 320 330
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.      
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 103 102 102
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 91 100 100
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % 61 60 60
Förändring i arbetsproduktiviteten, % 4,11 1 1
Förändring i den totala produktiviteten, % 2,75 2 2

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. För ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar har 1 000 000 euro reserverats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 71 812 69 452 71 414
Bruttoinkomster 25 675 25 100 26 230
Nettoutgifter 46 137 44 352 45 184
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 494    
— överförts till följande år 12 285    

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter      
Offentligrättsliga prestationer 1 445 1 500 1 490
Företagsekonomiska prestationer 5 104 5 100 5 000
Prestationer för den civila luftfarten 4 206 4 100 4 240
Intäkter sammanlagt 10 755 10 700 10 730
       
Kostnader      
Offentligrättsliga prestationer 1 595 1 500 1 490
Företagsekonomiska prestationer 4 943 5 000 4 920
Prestationer för den civila luftfarten 4 216 4 100 4 240
Kostnader sammanlagt 10 754 10 600 10 650
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Offentligrättsliga prestationer -150 - -
Företagsekonomiska prestationer 161 100 80
Prestationer för den civila luftfarten -10 - -
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 1 100 80
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Offentligrättsliga prestationer 91 100 100
Företagsekonomiska prestationer 103 102 102
Prestationer för den civila luftfarten 100 100 100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 100 101 101

Kalkyl över kostnadstäckningen för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 9 133 8 500 9 300
— finansiering från EU 3 352 3 500 3 700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 587 2 400 2 500
Intäkter sammanlagt 15 072 14 400 15 500
       
Totala kostnader för projekten 24 622 24 000 25 800
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -9 550 -9 600 -10 300
Självfinansieringsandel, % 39 40 40

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020— Sammanlagt fr.o.m. 2017
           
Förbindelser som ingås 2017 eller därefter 430 430 440 1 505 2 805

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar 1 000
Förnyande av kapaciteten för högpresterande databehandling, ändring av tidpunkten 2 000
Medlemsavgifter till internationella organisationer 534
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -10
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -1 319
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -269
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 3
Löneglidningsbesparing -48
Lönejusteringar -61
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -190
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -209
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -41
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -384
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -191
Temporär sänkning av StPL-avgiften -232
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -20
Nivåförändring 269
Sammanlagt 832

2017 budget 45 184 000
2016 II tilläggsb. -229 000
2016 budget 44 352 000
2015 bokslut 48 928 000