Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2017

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 049 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Kommunikationsverket svarar för de uppgifter inom kommunikationsbranschen som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Kommunikationsverket har bl.a. till uppgift att

  • — sköta tillsynen över tele-, radio-, televisions- och postverksamheten och bevilja koncessioner för televisions- och radioverksamheten
  • — främja den elektroniska kommunikationens funktionsduglighet, störningsfrihet och trygghet samt marknadens funktionsduglighet
  • — främja dataskydd och integritetsskydd vid elektronisk kommunikation
  • — sköta administreringen av radiofrekvenser och televerksamhet samt administreringen av numrering av och prefix för kommunikationsnät och kommunikationstjänster
  • — utreda störningar inom radiokommunikation samt kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster och kommunikationstjänster
  • — samla in uppgifter och informera om tillgången till nättjänster och kommunikationstjänster, om deras kvalitet, priser och funktionsduglighet samt om informationssäkerhetsbrott och hot om detta
  • — styra det tekniska genomförandet inom dess bransch genom att ge anvisningar och rekommendationer, utfärda föreskrifter och samordna standardiseringen inom telebranschen.

Kommunikationsverkets roll när det gäller att uppnå förvaltningsområdets samhälleliga effektmål och förverkliga prioriteringarna är att främja utvecklingen och användningen av elektroniska tjänster samt marknadens transparens, öka förtroendet för digitala tjänster och verksametssätt och garantera kommunikationsnätens driftsäkerhet samt tillgången på en fungerande basservice.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
Tjänster och marknad för trafik och kommunikation    
Kommunikationsverket främjar utvecklingen och användningen av e-tjänster.      
Modellen för förmedling av domännamn tas i bruk inom utsatt tid. Datum för ibruktagandet av modellen, ökningen av antalet domännamn i % per år - 5.9.2016 4
Användbarheten hos namntjänsten för fi-roten Tid under vilken namntjänsterna för fi-roten får användas, % 100 100 100
Det nationella förtroendenätet för elektronisk autentisering startar enligt utsatt tid. Datum för starten av nätet 1.5.2017 - Under beredning 1.5.2017
Kommunikationsverket främjar transparensen på marknaden      
Användningen av MONITORi-tjänsten. Antal besökare i tjänsten/mån. - 4 000 6 000
Funktionsdugligheten hos och nyttan med MONITORi-tjänsten Kundförfrågan till serviceanvändare (skalan 1—5) - 3,5 3,6
Livskraftiga medier    
Den administrativa bördan vid bedrivandet av televisions- och radioverksamhet lindras.      
Televisions- och radioaktörerna är nöjda med koncessionsförfarandet, förfrågan till kunder och intressentgrupper (skalan 1—5) - 3,5 3,6
Återställande av förtroendet för internet    
Förtroendet för internet växer.      
Medborgares, företags och offentliga sammanslutningars medvetenhet om dataskyddet samt förtroende för kommunikationstjänster ligger på en god nivå och de är nöjda med Kommunikationsverkets förbättring av kommunikationens konfidentialitet och dataskydd. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1–5) - 3,5 3,6
Trafik- och kommunikationsnäten    
Kommunikationsnätens driftsäkerhet förbättras      
Kommunikationsnätens och kommunikationstjänsternas driftsäkerhet och användbarhet är på en god nivå. Antalet långvariga och allvarliga fel högst, st./år 4 5 5
Radiostörningar i nödkommunikationen utreds på ett effektivt sätt. Utredningen av störningen högst, timmar under tjänstetid 16 16 16
Det skapas förutsättningar för nya innovativa kommunikationsförbindelser.      
Frekvensområdet 700 MHz befrias för att användas för trådlöst bredband. Tidtabellen för överföringen och ibruktagandet: Frekvensplaneringen möjliggör beviljande av samtliga radiotillstånd för huvudsändare och slavsändare före 31.12.2016. - Genomförs -
Kommunikationsmarknadens funktionsduglighet utvecklas      
Antalet ytterst snabba bredbandsförbindelser ökar. Andelen bredbandsförbindelser på 100 Mbit/s av hushållens bredbandsförbindelser, % - 25 30
Hushållens tillgång till optiska fiberanslutningar förbättras, ökning av tillgången i %-enheter jämfört med föregående år - 5 5
Antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter ökar. Ökningen av antalet tillträden till accessnät som hyrs ut, % /år 16,5 5 5
Tillgången till bastjänster inom kommunikation säkerställs      
Medborgarnas tillfredställelse med kommunikationstjänsterna ökar. Kundernas tillfredställelse med tillgången till telefon- och bredbandstjänster, resultat av kundförfrågan (skalan 1—5) - 3,5 3,6
Tv-bildens sebarhet säkerställs. Avhjälpande av regionala sebarhetsproblem, resultat av kundförfrågan (skalan 1—5) - 3,5 3,6
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Utvecklingen av arbetets produktivitet, % -16,79 1 1
Förändring i den totala produktiviteten, % -15,16 1 1
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 96 94 98
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, % 99 98 98

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1475/2015), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

Kommunikationsverket tar ut en informationssamhällsavgift samt en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i informationssamhällsbalken (917/2014), en tillsynsavgift för postverksamhet på de grunder som anges i postlagen (415/2011) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Informationssamhällsavgiften 4 000 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 533 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 950 000 euro och certifikatavgiften 200 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 32 151 33 040 31 247
Bruttoinkomster 24 130 21 516 20 198
Nettoutgifter 8 021 11 524 11 049
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 286    
— överförts till följande år 5 159    

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 10 299 10 788 10 526
Domännamnsavgifter 3 984 3 700 3 700
Avgifter för numrering 2 744 2 700 2 500
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 4 027 3 778 3 432
Intäkter sammanlagt 21 054 20 966 20 158
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 11 325 11 614 11 658
Domännamnsavgifter 3 772 3 992 3 829
Avgifter för numrering 2 825 2 971 2 678
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 3 991 3 825 3 419
Kostnader sammanlagt 21 913 22 402 21 584
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen -1 026 -826 -1 132
Domännamnsavgifter 212 -292 129
Avgifter för numrering -81 -271 -178
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 36 -47 13
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt -859 -1 436 -1 426
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 91 93 90
Domännamnsavgifter 106 93 97
Avgifter för numrering 97 91 93
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 101 99 100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 96 94 93

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 657 6 779 6 683
Intäkter sammanlagt 6 657 6 779 6 683
       
Kostnader      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 701 6 930 7 024
Kostnader sammanlagt 6 701 6 930 7 024
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet -44 -151 -341
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt -44 -151 -341
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 99 98 95
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 99 98 95

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Allokering av resurser fören tjänst som upptäcker och varnar för informationskränkningar 140
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -140
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -74
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 1
Löneglidningsbesparing -26
Lönejusteringar 28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -57
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -105
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -52
Temporär sänkning av StPL-avgiften -66
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -9
Sammanlagt -475

2017 budget 11 049 000
2016 II tilläggsb. -65 000
2016 budget 11 524 000
2015 bokslut 11 894 000