Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2017

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.PDF-versio

Förklaring:En betydande del av samhällets tjänster produceras och konsumeras genom utnyttjande av kommunikationstjänster och kommunikationsnät, och deras betydelse ökar i och med den digitala utvecklingen. Myndighetsfunktionerna inom branschen finansieras i huvudsak med medel som samlas in inom branschen. Näten och tjänsterna stöds främst på marknadsvillkor och motsvarar efterfrågan. De offentliga medlen används för att säkerställa tillgången på bastjänster. Dessutom främjas mediebranschens anpassning i brytningsskedet med kommunikationspolitiska åtgärder.

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 049 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Kommunikationsverket svarar för de uppgifter inom kommunikationsbranschen som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Kommunikationsverket har bl.a. till uppgift att

  • — sköta tillsynen över tele-, radio-, televisions- och postverksamheten och bevilja koncessioner för televisions- och radioverksamheten
  • — främja den elektroniska kommunikationens funktionsduglighet, störningsfrihet och trygghet samt marknadens funktionsduglighet
  • — främja dataskydd och integritetsskydd vid elektronisk kommunikation
  • — sköta administreringen av radiofrekvenser och televerksamhet samt administreringen av numrering av och prefix för kommunikationsnät och kommunikationstjänster
  • — utreda störningar inom radiokommunikation samt kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster och kommunikationstjänster
  • — samla in uppgifter och informera om tillgången till nättjänster och kommunikationstjänster, om deras kvalitet, priser och funktionsduglighet samt om informationssäkerhetsbrott och hot om detta
  • — styra det tekniska genomförandet inom dess bransch genom att ge anvisningar och rekommendationer, utfärda föreskrifter och samordna standardiseringen inom telebranschen.

Kommunikationsverkets roll när det gäller att uppnå förvaltningsområdets samhälleliga effektmål och förverkliga prioriteringarna är att främja utvecklingen och användningen av elektroniska tjänster samt marknadens transparens, öka förtroendet för digitala tjänster och verksametssätt och garantera kommunikationsnätens driftsäkerhet samt tillgången på en fungerande basservice.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
Tjänster och marknad för trafik och kommunikation    
Kommunikationsverket främjar utvecklingen och användningen av e-tjänster.      
Modellen för förmedling av domännamn tas i bruk inom utsatt tid. Datum för ibruktagandet av modellen, ökningen av antalet domännamn i % per år - 5.9.2016 4
Användbarheten hos namntjänsten för fi-roten Tid under vilken namntjänsterna för fi-roten får användas, % 100 100 100
Det nationella förtroendenätet för elektronisk autentisering startar enligt utsatt tid. Datum för starten av nätet 1.5.2017 - Under beredning 1.5.2017
Kommunikationsverket främjar transparensen på marknaden      
Användningen av MONITORi-tjänsten. Antal besökare i tjänsten/mån. - 4 000 6 000
Funktionsdugligheten hos och nyttan med MONITORi-tjänsten Kundförfrågan till serviceanvändare (skalan 1—5) - 3,5 3,6
Livskraftiga medier    
Den administrativa bördan vid bedrivandet av televisions- och radioverksamhet lindras.      
Televisions- och radioaktörerna är nöjda med koncessionsförfarandet, förfrågan till kunder och intressentgrupper (skalan 1—5) - 3,5 3,6
Återställande av förtroendet för internet    
Förtroendet för internet växer.      
Medborgares, företags och offentliga sammanslutningars medvetenhet om dataskyddet samt förtroende för kommunikationstjänster ligger på en god nivå och de är nöjda med Kommunikationsverkets förbättring av kommunikationens konfidentialitet och dataskydd. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1–5) - 3,5 3,6
Trafik- och kommunikationsnäten    
Kommunikationsnätens driftsäkerhet förbättras      
Kommunikationsnätens och kommunikationstjänsternas driftsäkerhet och användbarhet är på en god nivå. Antalet långvariga och allvarliga fel högst, st./år 4 5 5
Radiostörningar i nödkommunikationen utreds på ett effektivt sätt. Utredningen av störningen högst, timmar under tjänstetid 16 16 16
Det skapas förutsättningar för nya innovativa kommunikationsförbindelser.      
Frekvensområdet 700 MHz befrias för att användas för trådlöst bredband. Tidtabellen för överföringen och ibruktagandet: Frekvensplaneringen möjliggör beviljande av samtliga radiotillstånd för huvudsändare och slavsändare före 31.12.2016. - Genomförs -
Kommunikationsmarknadens funktionsduglighet utvecklas      
Antalet ytterst snabba bredbandsförbindelser ökar. Andelen bredbandsförbindelser på 100 Mbit/s av hushållens bredbandsförbindelser, % - 25 30
Hushållens tillgång till optiska fiberanslutningar förbättras, ökning av tillgången i %-enheter jämfört med föregående år - 5 5
Antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter ökar. Ökningen av antalet tillträden till accessnät som hyrs ut, % /år 16,5 5 5
Tillgången till bastjänster inom kommunikation säkerställs      
Medborgarnas tillfredställelse med kommunikationstjänsterna ökar. Kundernas tillfredställelse med tillgången till telefon- och bredbandstjänster, resultat av kundförfrågan (skalan 1—5) - 3,5 3,6
Tv-bildens sebarhet säkerställs. Avhjälpande av regionala sebarhetsproblem, resultat av kundförfrågan (skalan 1—5) - 3,5 3,6
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Utvecklingen av arbetets produktivitet, % -16,79 1 1
Förändring i den totala produktiviteten, % -15,16 1 1
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 96 94 98
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, % 99 98 98

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1475/2015), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

Kommunikationsverket tar ut en informationssamhällsavgift samt en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i informationssamhällsbalken (917/2014), en tillsynsavgift för postverksamhet på de grunder som anges i postlagen (415/2011) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Informationssamhällsavgiften 4 000 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 533 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 950 000 euro och certifikatavgiften 200 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 32 151 33 040 31 247
Bruttoinkomster 24 130 21 516 20 198
Nettoutgifter 8 021 11 524 11 049
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 286    
— överförts till följande år 5 159    

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 10 299 10 788 10 526
Domännamnsavgifter 3 984 3 700 3 700
Avgifter för numrering 2 744 2 700 2 500
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 4 027 3 778 3 432
Intäkter sammanlagt 21 054 20 966 20 158
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 11 325 11 614 11 658
Domännamnsavgifter 3 772 3 992 3 829
Avgifter för numrering 2 825 2 971 2 678
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 3 991 3 825 3 419
Kostnader sammanlagt 21 913 22 402 21 584
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen -1 026 -826 -1 132
Domännamnsavgifter 212 -292 129
Avgifter för numrering -81 -271 -178
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 36 -47 13
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt -859 -1 436 -1 426
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen 91 93 90
Domännamnsavgifter 106 93 97
Avgifter för numrering 97 91 93
Övrig avgiftsbelagd verksamhet 101 99 100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 96 94 93

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 657 6 779 6 683
Intäkter sammanlagt 6 657 6 779 6 683
       
Kostnader      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 701 6 930 7 024
Kostnader sammanlagt 6 701 6 930 7 024
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet -44 -151 -341
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt -44 -151 -341
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Vissa avgifter på kommunikationsområdet 99 98 95
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 99 98 95

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Allokering av resurser fören tjänst som upptäcker och varnar för informationskränkningar 140
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -140
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -74
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 1
Löneglidningsbesparing -26
Lönejusteringar 28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -57
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -105
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -52
Temporär sänkning av StPL-avgiften -66
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -9
Sammanlagt -475

2017 budget 11 049 000
2016 II tilläggsb. -65 000
2016 budget 11 524 000
2015 bokslut 11 894 000

(44.) Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2016 budget 9 860 000
2015 bokslut 20 000 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.

De anslag som har budgeterats för 2015 och 2016 får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken.

Fullmakt

Till den del som fullmakten inte har använts bemyndigas Kommunikationsverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar.

Förklaring:Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan vara högst 2/3 av projektets kostnader, men dock högst 90 % av de projekt som inletts efter den 12 november 2012. Statens finansieringsandel är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Kommunens finansieringsandel är 8 % eller 21,78 % i de kommuner för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets omfattning och tekniska utformningssätt, kommunens invånartäthet och projektets byggnadskostnader i relation till kommunens befolkningsmängd. Det statliga stödet beviljas i dessa fall höjt på motsvarande sätt, dock högst till ett belopp av 58 % av projektets stödberättigande kostnader, om kommunens betalningsandel är 8 % och högst 44,22 % om kommunens betalningsandel är 21,78 %.

Statsrådet har genom ett principbeslut den 4 december 2008 uppställt som mål att det senast den 31 december 2015 överallt i landet beroende på efterfrågan ska finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller kabelnät, som möjliggör 100 megabits förbindelser, eller något annat nät med jämförbara egenskaper. En anslutning till dessa nät med en högst två kilometer lång fast eller trådlös abonnentförbindelse medför att åtminstone 99 % av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter. Tills vidare har målet inte uppnåtts. Byggandet av de nät som det fattats beslut om ska dock fortsätta, och Kommunikationsverket behandlar ett betydande antal stödansökningar. Stöd kan fortfarande beviljas enligt de fullmakter som förblivit oanvända under tidigare år.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 5 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att besluten om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår. Projektet finansieras genom anslag som beviljats tidigare år, varav 25,2 miljoner euro förblivit oanvända.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 Sammanlagt fr.o.m. 2017
         
Förbindelser som ingåtts före år 2017 12 300 10 000 - 22 300
Förbindelser 2017 - 2 500 2 500 5 000
Utgifter sammanlagt 12 300 12 500 2 500 27 300

2017 budget
2016 II tilläggsb. 14 296 000
2016 budget
2015 bokslut 18 549 000

60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 507 948 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden.

Förklaring:Enligt 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) ska det för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) till fonden betalas ersättning ur ett anslag i statsbudgeten. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån, men undantagsvis slopas justeringen när det gäller 2017. Enligt 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond ska medel ur fonden årligen användas för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet till ett belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten.

Överföringen till fonden för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet finansieras med rundradioskatten.


2017 budget 507 948 000
2016 budget 507 948 000
2015 bokslut 507 948 000