Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              51. Prisstöd för lotsning

Statsbudgeten 2017

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 990 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt redogörelser och information

2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik

3) till att understödja underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken

4) till betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret.

Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001).

I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland berättigas att ingå femåriga helhetsserviceavtal om upphandling av skärgårdens förbindelsefartygstrafik till ett belopp av högst 10 700 000 euro av de totala kostnaderna.

Förklaring:Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) ska staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning har erforderlig transportservice till sitt förfogande.

Förbindelsefartygstrafiken är trafik som Trafikverket ansvarar för och den täcker nästan alla de öar med bofast befolkning i Skärgårdshavet och Finska viken som inte har någon vägförbindelse. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland upphandlar tjänster för förbindelsefartygstrafik genom konkurrensutsättning. Passagerarantalet inom förbindelsefartygstrafiken beräknas vara ca 210 000 personer år 2017. Utgifterna per passagerare är ca 62 euro per bofast person längs förbindelsefartygsrutterna, ca 19 300 euro per år.

Syftet med stödet är att bibehålla förbindelserna för invånare i sådana skärgårdsområden där det inte finns tillgång till förbindelsefartygstrafik. Stödet riktas främst till ordnandet av passagerar- och godstransporter i Finska viken och Åbolands skärgård.

Genom nya fullmakter tryggas köp av förbindelsefartygstrafik på rutterna i norra Nagu samt Rimito som helhetstjänster där tjänsteleverantörerna svarar för anskaffningen och underhållet av de fartyg som trafikerar på dessa rutter. Avsikten är att förbindelsefartygstrafiktjänsterna ska konkurrensutsättas under 2017. Helhetsservicen enligt avtalen gäller åren 2019—2023. Förbindelsefartygstrafiken beräknas föranleda utgifter på ca 2 140 000 euro om året under perioden 2019—2023.

För att utveckla helheten när det gäller trafiktjänsterna i skärgården har man inlett ett projekt med målet att främja utbudet av mångsidiga trafik- och transporttjänster som beaktar kundernas behov, bl.a. genom att avlägsna hinder för marknadstillträde. Projektet kan inverka på anskaffningen av förbindelsefartygstjänster i framtiden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 490
Sammanlagt 490

2017 budget 12 990 000
2016 budget 12 500 000
2015 bokslut 12 225 000