Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              51. Prisstöd för lotsning

Statsbudgeten 2017

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 101 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är upptagna i handelsfartygsförteckningen.

Förklaring:Stöd som betalas för fartyg motsvarar allmänt beloppet av de förskottsinnehållningar som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är infört i handelsfartygsförteckningen och av de sjömanspensionsförsäkrings- och olycksfallsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalar. För begränsat skattskyldigas del motsvarar stödet endast den verkställda källskattens belopp och det belopp av socialskyddsavgiften som arbetsgivaren betalar.

År 2017 betalas stöd för de kostnader som uppkommit under tiden 1.7.2016—30.6.2017. För passagerarfartyg som får ta mer än 120 passagerare motsvarar stödet det belopp av förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatt för tiden 1.11.2016—31.10.2017 i fråga om arbetsgivarprestationer som lämnats och betalats till skatteförvaltningen.

År 2015 betalades det 87,304 miljoner euro i stöd. Det uppskattas att det år 2017 i handelsfartygsförteckningen finns 112 fartyg som omfattas av stödet. Av dessa är 96 lastfartyg och 16 passagerarfartyg. Bruttodräktigheten för de fartyg som är upptagna i förteckningen uppskattas vara sammanlagt ca 1 537 000.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport. I regeringspropositionen utvidgas stödet att omfatta även sjömätningsfartyg. Kostnadseffekten av utvidgningen av stödet beräknas uppgå till ca 1 miljon euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvidgning av stödet till sjömätningsfartyg 1 000
Sammanlagt 1 000

2017 budget 101 420 000
2016 budget 100 420 000
2015 bokslut 87 304 118