Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2017

20. Myndighetstjänster för trafikenPDF-versio

Förklaring:Genom myndighetstjänsterna för trafiken tryggar man trafiksystemets funktion och säkerhet samt skapar förutsättningar för ett innovativt utvecklande av trafiksystemet och dess tjänster.

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 609 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer. Myndighetstjänsterna för trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Trafiksäkerhetsverket har bl.a. följande uppgifter:

 • — beskattnings-, registrerings- och tillsynsuppgifter inom trafiken
 • — tillstånds- och tillsynsuppgifter inom trafiksystemet
 • — uppgifter i anslutning till utbildning och examina inom trafiksektorn
 • — sådana uppgifter i anslutning till trafikmarknaden som hänför sig till verkets ansvarsområde
 • — uppgifter som hör till främjande av trafiksäkerheten och miljökonsekvenser av trafiken
 • — kommunikations- och upplysningsuppgifter inom trafiksektorn
 • — säkerställande av att trafiksystemet är säkert vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Trafiksäkerhetsverkets roll i genomförandet av de samhälleliga effektmålen och förvaltningsområdets prioriteringar innefattar följande:

 • — främja marknaden för trafiktjänster samt nya kundorienterade tjänster genom ändamålsenlig reglering, planmässigt påverkande och försök
 • — sträva efter att styra konsumenternas efterfrågan genom sådana tjänster som stödjer energireformen inom trafiksektorn
 • — öppna och utnyttja information i syfte att skapa nya affärsmöjligheter och trafiktjänster
 • — trygga trafik- och kommunikationsförbindelserna genom att förbättra driftsäkerheten och säkerheten i trafiken.

För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
1. Marknaden och tjänster i fråga om trafik och kommunikation  
Regleringen av trafiksystemet är ändamålsenlig och möjliggör en utveckling av ansvarsområdet.      
Ökande av användarvänligheten i fråga om tjänster som gäller trafikdugligheten hos fordon   En elektronisk inlärningsmiljö har skapats för besiktare. Den elektroniska inlärningsmiljön har tagits i bruk.
    Mätkriterierna för kvaliteten har gjorts mångsidigare. De nya mätkriterierna har tagits i bruk.
    Det har gjorts en bedömning av behovet av reglering. De utvecklingsåtgärder som fastställts vid bedömningen har vidtagits.
Användarvänligare tjänster för tillstånd och kompetens för förare   En plan för utvecklande av förardata har färdigställts. Digitaliseringen har tagits i bruk.
    En plan för en övergång till en examensbased modell har färdigställts. Åtgärder har vidtagits för övergången till den examensbaserade modellen.
    Det har utarbetats ett förslag till en reform av kompetensregleringen i fråga om järnvägstrafiken. Genomförandet av kraven för aktörer inom järnvägstrafiken har inletts som planerat.
2. Energireformen inom trafiksektorn    
Användningen av fossila bränslen minskar (kolfri trafik).      
Förnyande av fordonsparken   En utredning om åtgärder för förnyande av fordonsparken har genomförts. De ändringsbehov som konstaterades har åtgärdats.
Ökning av ansvarsfulla transporter inom vägtrafiken   Energieffektivitetsavtalen för trafiksektorn har ersatts med en ansvarsmodell för vägtrafiken. Det har undersökts hur känd ansvarsmodellen är samt hur många företag som förbundit sig till den. En ansvarskultursundersökning har genomförts.
Hållbar utveckling av koldioxidutsläppen inom flygtrafiken   En plan för myndighetsåtgärder och bedömning av utgångsläget har gjorts. De utvecklingsåtgärder som fastställts har genomförts.
Ökad användning av alternativa och renare bränslen inom sjöfarten   En plan för verkets åtgärder för att främja målet har gjorts upp. De fastställda utvecklingsåtgärderna har genomförts och bedömts.
3. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter    
Informationen har tillfört nya affärsverksamhet.      
Kanaler för elektronisk kommunikation och informationsutbyte   En plan för ett digitalt trafiksäkerhetsverk har utarbetats. Nya elektroniska tjänster har tagits i bruk. Planen har förverkligats. Nya elektroniska tjänster har tagits i bruk.
    En plan för informationsutbyte mellan myndigheterna har färdigställts. Antalet gånger medborgarna lämnat information har minskat.
Utnyttjande av trafikinformation för möjliggörande av ny affärsverksamhet   Antalet tjänster som baserar sig på Trafiksäkerhetsverkets information har ökat med minst 5 procent. Antalet tjänster som baserar sig på Trafiksäkerhetsverkets information har ökat med minst 5 procent.
    Mängden öppna data har utökats. Mängden öppna data har utökats.
Utnyttjande av möjligheterna med automatisering   Registreringsbehoven gällande fordons utrustningsdata har utretts. De åtgärder som avses i utredningen har vidtagits.
    Informationstjänsten för automatiseringsprojekt fungerar. Informationstjänsten har utvärderats.
    Elektronisk RPAS-ärendehantering samt tjänster har utvecklats i samarbete. Den inhemska RPAS-verksamheten på marknadsvillkor har främjats.
4. Förtroende för digitala tjänster    
Verkets informationssystem och data är av hög kvalitet och datasäkra.   Det har gjorts upp planer för vidareutveckling av trafiksektorns informationssystem och informationslager. Vidareutvecklingen har framskridit enligt planerna.
5. Trafik- och kommunikationsnäten      
Trafiksystemets driftsäkerhet och säkerhet har förbättrats.      
Uppföljning och utveckling av trafiksystemets mål och situation i samarbete med förvaltningsområdet.   Uppföljningen av trafiksystemets mål och situation har utökats. Uppföljningens funktion har utvärderats och behoven av vidareutveckling konstaterats.
Koordineringen av trafiksystemets förberedelse- och försörjningsberedskapsarbete inom förvaltningsområdet   Deltagande enligt trafiksystemets förberedelse- och försörjningsberedskapsaktörers roll har planerats. De fastställda utvecklingsåtgärderna har genomförts och bedömts.
Införande av nya verksamhetssätt   Nya verksamhetsmodeller för fartygsbesiktning har införts. De nya verksamhetsmodellerna för fartygsbesiktning har utvärderats.
    Ett risk- och prestationsbaserat verksamhetssätt har tillämpats i tillsynsplanen. Ett risk- och prestationsbaserat verksamhetssätt har också tillämpats i tillståndsverksamheten.
    Koordineringen av samarbetet med intressentgrupper för vägtrafiksäkerheten har inletts. Koordineringen av samarbetet med intressentgrupper har utvecklats utifrån den respons som fåtts.
Servicenivå      
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) 3,5 3,6 3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5) 3,6 3,6 3,6
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Produktivitet      
Ökning av arbetets produktivitet, % minst 6,62 1 1
Ökning av den totala produktiviteten, % minst 7,94 2 2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %) 101 100...106 100...106
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år) 107 113...120 120...127

Vid dimensionering av anslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 12,5 miljoner euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, utgifter till ett belopp av 7,3 miljoner euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten och utgifter till ett belopp av 40 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för spårtrafiken i städerna. Utgifterna för fordonsbeskattningsuppgiften uppgår till 13,9 miljoner euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och ibruktagande av vägtrafikfordon samt körprov, examina och körkort och olika prestationer som gäller personers behörighet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall

2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 135 388 138 106 139 604
Bruttoinkomster 84 442 90 240 90 995
Nettoutgifter 50 946 47 866 48 609
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 685    
— överförts till följande år 14 085    

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
Offentligrättsliga prestationer 74 455 81 023 80 865
— Registrering av fordon 37 895 32 433 29 680
— Körrätt och examina 23 489 35 274 33 792
— Tillstånd och tillsyn 13 071 13 316 17 393
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 9 590 9 217 10 130
Intäkter sammanlagt 84 045 90 240 90 995
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
Offentligrättsliga prestationer 77 626 80 985 83 641
— Registrering av fordon 35 516 30 819 27 765
— Körrätt och examina 25 147 34 144 36 623
— Tillstånd och tillsyn 16 963 16 022 19 253
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 9 131 9 217 7 215
Kostnader sammanlagt 86 757 90 202 90 856
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)      
Offentligrättsliga prestationer -3 171 38 -2 776
— Registrering av fordon 2 379 1 614 1 915
— Körrätt och examina -1 658 1 130 -2 831
— Tillstånd och tillsyn -3 892 -2 706 -1 860
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 459 - 2 915
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt -2 712 38 139
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Offentligrättsliga prestationer 96 100 97
— Registrering av fordon 107 105 107
— Körrätt och examina 93 103 92
— Tillstånd och tillsyn 77 83 90
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) 105 100 140
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 97 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 451 11 451 12 451
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet 7 751 7 260 7 260
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken - 40 40
Intäkter sammanlagt 19 202 18 751 19 751
       
Kostnader      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 510 11 870 12 510
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet 6 472 7 260 7 260
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken - 40 40
Kostnader sammanlagt 17 982 19 170 19 810
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Tillsynsavgift för flygtrafiken -59 -419 -59
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet 1 279 - -
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken - - -
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 1 220 -419 -59
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Tillsynsavgift för flygtrafiken 99 96 100
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet 120 100 100
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken - 100 100
Kostnadsmotsvarighet, % 107 98 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken 1 000
Specialsakkunnig inom sjöfarten (överföring från moment 24.01.01) 200
Utvidgning av fordonsbeskattningen: båtar och motorfordon (regeringsprogr.) 1 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -180
Löneglidningsbesparing -121
Lönejusteringar -23
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -350
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -252
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -27
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -248
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -128
Temporär sänkning av StPL-avgiften -163
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Nivåförändring 58
Sammanlagt 743

2017 budget 48 609 000
2016 II tilläggsb. -163 000
2016 budget 47 866 000
2015 bokslut 49 346 000

41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 100 000 euro.

Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik:

1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik

2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslaget främjas förverkligandet av de trafikpolitiska mål som gäller vägtrafikens säkerhet. Anslaget baserar sig på den trafiksäkerhetsavgift som tas ut hos försäkringsbolag och som intäktsförs under moment 11.19.05.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik 8 900
Utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsutredning 200
Sammanlagt 9 100

2017 budget 9 100 000