Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
              01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader
              41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Myndighetstjänster för trafikenPDF-versio

Förklaring: Genom myndighetstjänsterna för trafiken tryggar man trafiksystemets funktion och säkerhet samt skapar förutsättningar för ett innovativt utvecklande av trafiksystemet och dess tjänster.

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 609 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer. Myndighetstjänsterna för trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Trafiksäkerhetsverket har bl.a. följande uppgifter:

 • — beskattnings-, registrerings- och tillsynsuppgifter inom trafiken
 • — tillstånds- och tillsynsuppgifter inom trafiksystemet
 • — uppgifter i anslutning till utbildning och examina inom trafiksektorn
 • — sådana uppgifter i anslutning till trafikmarknaden som hänför sig till verkets ansvarsområde
 • — uppgifter som hör till främjande av trafiksäkerheten och miljökonsekvenser av trafiken
 • — kommunikations- och upplysningsuppgifter inom trafiksektorn
 • — säkerställande av att trafiksystemet är säkert vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Trafiksäkerhetsverkets roll i genomförandet av de samhälleliga effektmålen och förvaltningsområdets prioriteringar innefattar följande:

 • — främja marknaden för trafiktjänster samt nya kundorienterade tjänster genom ändamålsenlig reglering, planmässigt påverkande och försök
 • — sträva efter att styra konsumenternas efterfrågan genom sådana tjänster som stödjer energireformen inom trafiksektorn
 • — öppna och utnyttja information i syfte att skapa nya affärsmöjligheter och trafiktjänster
 • — trygga trafik- och kommunikationsförbindelserna genom att förbättra driftsäkerheten och säkerheten i trafiken.

För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
1. Marknaden och tjänster i fråga om trafik och kommunikation 
Regleringen av trafiksystemet är ändamålsenlig och möjliggör en utveckling av ansvarsområdet.   
Ökande av användarvänligheten i fråga om tjänster som gäller trafikdugligheten hos fordon En elektronisk inlärningsmiljö har skapats för besiktare. Den elektroniska inlärningsmiljön har tagits i bruk.
  Mätkriterierna för kvaliteten har gjorts mångsidigare. De nya mätkriterierna har tagits i bruk.
  Det har gjorts en bedömning av behovet av reglering.De utvecklingsåtgärder som fastställts vid bedömningen har vidtagits.
Användarvänligare tjänster för tillstånd och kompetens för förare En plan för utvecklande av förardata har färdigställts.Digitaliseringen har tagits i bruk.
  En plan för en övergång till en examensbased modell har färdigställts.Åtgärder har vidtagits för övergången till den examensbaserade modellen.
  Det har utarbetats ett förslag till en reform av kompetensregleringen i fråga om järnvägstrafiken.Genomförandet av kraven för aktörer inom järnvägstrafiken har inletts som planerat.
2. Energireformen inom trafiksektorn  
Användningen av fossila bränslen minskar (kolfri trafik).   
Förnyande av fordonsparken En utredning om åtgärder för förnyande av fordonsparken har genomförts. De ändringsbehov som konstaterades har åtgärdats.
Ökning av ansvarsfulla transporter inom vägtrafiken Energieffektivitetsavtalen för trafiksektorn har ersatts med en ansvarsmodell för vägtrafiken.Det har undersökts hur känd ansvarsmodellen är samt hur många företag som förbundit sig till den. En ansvarskultursundersökning har genomförts.
Hållbar utveckling av koldioxidutsläppen inom flygtrafiken En plan för myndighetsåtgärder och bedömning av utgångsläget har gjorts.De utvecklingsåtgärder som fastställts har genomförts.
Ökad användning av alternativa och renare bränslen inom sjöfarten En plan för verkets åtgärder för att främja målet har gjorts upp.De fastställda utvecklingsåtgärderna har genomförts och bedömts.
3. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter  
Informationen har tillfört nya affärsverksamhet.   
Kanaler för elektronisk kommunikation och informationsutbyte  En plan för ett digitalt trafiksäkerhetsverk har utarbetats. Nya elektroniska tjänster har tagits i bruk.Planen har förverkligats. Nya elektroniska tjänster har tagits i bruk.
  En plan för informationsutbyte mellan myndigheterna har färdigställts.Antalet gånger medborgarna lämnat information har minskat.
Utnyttjande av trafikinformation för möjliggörande av ny affärsverksamhet Antalet tjänster som baserar sig på Trafiksäkerhetsverkets information har ökat med minst 5 procent.Antalet tjänster som baserar sig på Trafiksäkerhetsverkets information har ökat med minst 5 procent.
  Mängden öppna data har utökats.Mängden öppna data har utökats.
Utnyttjande av möjligheterna med automatisering Registreringsbehoven gällande fordons utrustningsdata har utretts.De åtgärder som avses i utredningen har vidtagits.
  Informationstjänsten för automatiseringsprojekt fungerar.Informationstjänsten har utvärderats.
  Elektronisk RPAS-ärendehantering samt tjänster har utvecklats i samarbete. Den inhemska RPAS-verksamheten på marknadsvillkor har främjats.
4. Förtroende för digitala tjänster  
Verkets informationssystem och data är av hög kvalitet och datasäkra. Det har gjorts upp planer för vidareutveckling av trafiksektorns informationssystem och informationslager.Vidareutvecklingen har framskridit enligt planerna.
5. Trafik- och kommunikationsnäten   
Trafiksystemets driftsäkerhet och säkerhet har förbättrats.   
Uppföljning och utveckling av trafiksystemets mål och situation i samarbete med förvaltningsområdet. Uppföljningen av trafiksystemets mål och situation har utökats.Uppföljningens funktion har utvärderats och behoven av vidareutveckling konstaterats.
Koordineringen av trafiksystemets förberedelse- och försörjningsberedskapsarbete inom förvaltningsområdet Deltagande enligt trafiksystemets förberedelse- och försörjningsberedskapsaktörers roll har planerats.De fastställda utvecklingsåtgärderna har genomförts och bedömts.
Införande av nya verksamhetssätt Nya verksamhetsmodeller för fartygsbesiktning har införts.De nya verksamhetsmodellerna för fartygsbesiktning har utvärderats.
  Ett risk- och prestationsbaserat verksamhetssätt har tillämpats i tillsynsplanen.Ett risk- och prestationsbaserat verksamhetssätt har också tillämpats i tillståndsverksamheten.
  Koordineringen av samarbetet med intressentgrupper för vägtrafiksäkerheten har inletts.Koordineringen av samarbetet med intressentgrupper har utvecklats utifrån den respons som fåtts.
Servicenivå   
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5)3,53,6 3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5)3,63,63,6
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Produktivitet   
Ökning av arbetets produktivitet, % minst6,6211
Ökning av den totala produktiviteten, % minst7,9422
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %)101100...106100...106
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år)107113...120120...127

Vid dimensionering av anslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 12,5 miljoner euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, utgifter till ett belopp av 7,3 miljoner euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten och utgifter till ett belopp av 40 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för spårtrafiken i städerna. Utgifterna för fordonsbeskattningsuppgiften uppgår till 13,9 miljoner euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och ibruktagande av vägtrafikfordon samt körprov, examina och körkort och olika prestationer som gäller personers behörighet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall

2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter135 388138 106139 604
Bruttoinkomster84 44290 24090 995
Nettoutgifter50 94647 86648 609
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år15 685  
— överförts till följande år14 085  

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
Offentligrättsliga prestationer74 45581 02380 865
— Registrering av fordon37 89532 43329 680
— Körrätt och examina23 48935 27433 792
— Tillstånd och tillsyn13 07113 31617 393
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)9 5909 21710 130
Intäkter sammanlagt84 04590 24090 995
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
Offentligrättsliga prestationer77 62680 98583 641
— Registrering av fordon35 51630 81927 765
— Körrätt och examina25 14734 14436 623
— Tillstånd och tillsyn16 96316 02219 253
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)9 1319 2177 215
Kostnader sammanlagt86 75790 20290 856
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)    
Offentligrättsliga prestationer-3 17138-2 776
— Registrering av fordon2 3791 6141 915
— Körrätt och examina-1 6581 130-2 831
— Tillstånd och tillsyn-3 892-2 706-1 860
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)459-2 915
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt-2 71238139
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Offentligrättsliga prestationer9610097
— Registrering av fordon107105107
— Körrätt och examina9310392
— Tillstånd och tillsyn778390
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)105100140
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt97100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter   
Tillsynsavgift för flygtrafiken11 45111 45112 451
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet7 7517 2607 260
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken-4040
Intäkter sammanlagt19 20218 75119 751
    
Kostnader   
Tillsynsavgift för flygtrafiken11 51011 87012 510
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet6 4727 2607 260
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken-4040
Kostnader sammanlagt17 98219 17019 810
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Tillsynsavgift för flygtrafiken-59-419-59
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet1 279--
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken---
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt1 220-419-59
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Tillsynsavgift för flygtrafiken9996100
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet120100100
Tillsynsavgiften för stadsbanetrafiken-100100
Kostnadsmotsvarighet, %10798100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken 1 000
Specialsakkunnig inom sjöfarten (överföring från moment 24.01.01)200
Utvidgning av fordonsbeskattningen: båtar och motorfordon (regeringsprogr.)1 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-180
Löneglidningsbesparing-121
Lönejusteringar-23
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-350
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-252
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-27
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-248
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-128
Temporär sänkning av StPL-avgiften-163
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Nivåförändring58
Sammanlagt743

2017 budget48 609 000
2016 II tilläggsb.-163 000
2016 budget47 866 000
2015 bokslut49 346 000

41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 100 000 euro.

Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik:

1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik

2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med anslaget främjas förverkligandet av de trafikpolitiska mål som gäller vägtrafikens säkerhet. Anslaget baserar sig på den trafiksäkerhetsavgift som tas ut hos försäkringsbolag och som intäktsförs under moment 11.19.05.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik8 900
Utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsutredning200
Sammanlagt9 100

2017 budget9 100 000