Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av västmetron
              41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 107 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2017 finansieras tre livscykelprojekt under momentet.

Projekt

 GodkändFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2017
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
       
Oavslutade livscykelprojekt      
E18 Muurla—LojoI Tilläggsbudget för 20042008700,0326,343,0330,7
E18 Forsby—KotkaBudget 20102014650,0155,349,5445,2
E18 Fredrikshamn—VaalimaaBudget 20142018660,014,614,5630,9
Sammanlagt  2 010,0496,2107,01 406,8

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

2017201820192020—Sammanlagt fr.o.m. 2017
      
Förbindelser som ingåtts före 2017107 000123 000114 0001 162 8001 406 800

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 293,3 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt1 030
Sammanlagt1 030

2017 budget107 000 000
2016 II tilläggsb.3 056 000
2016 budget105 970 000
2015 bokslut100 992 000