Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              78. Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2017

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 54 400 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet. De finansieringsandelar som utomstående finansiärer betalar och som staten betalar i efterhand budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras utomstående instansers finansieringsandelar från statens utgifter för utvecklingsprojekten för trafikledsnätet. Hur de utomstående finansiärernas (t.ex. kommuner och företag) finansieringsandelar budgeteras under momentet beror på den tidpunkt då staten betalar dem tillbaka till finansiärerna.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2017
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
             
Oavslutade trafikledsprojekt            
Vägprojekt            
Rv 12 Tammerfors strandled Budget 2012/ tilläggsbudget 2013/ II tilläggsbudget 2016 2017 66,0 33,0 33,0 -
E18 Ring III, 2 fasen Budget 2013/tilläggsbudget 2013 2016 110,0 69,5 14,0 -
Vägförbindelse till Fennovoima Budget 2015 2015 7,4 - 7,4 -
Sammanlagt     183,4 102,5 54,4 -

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 Sammanlagt fr.o.m. 2017
     
Förbindelser som ingåtts före år 2017 54 400 54 400

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 29,4 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -1 600
Sammanlagt -1 600

2017 budget 54 400 000
2016 II tilläggsb. 2 000 000
2016 budget 56 000 000
2015 bokslut 22 100 000