Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              78. Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2017

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 272 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå förbindelser om nya trafikledsprojekt.

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen:

Nya trafikledsprojekt

  Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
   
Rv 4 Uleåborg—Kemi 125 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva 121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg 198 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 165 000 000

Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår:

Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

  Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
   
Vägprojekt  
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 177 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
Rv 5 Päiväranta—Vuorela 90 000 000
Rv 6 vid Joensuu 47 100 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 8 Smedsby omfartsväg 57 500 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 75 500 000
E18 Forsby—Kotka, separat projekt 37 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron 19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi 25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Förbättring av lv 148 vid Kervo 13 000 000
Rv 3 planskild anslutning i Arolammi 6 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, Laihela, 1 fasen 27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 22 500 000
   
Banprojekt  
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering 24 000 000
Ringbanan 514 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, spår i väster 40 000 000
Triangelspåret i Riihimäki 10 000 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 150 000 000
Bennäs–Jakobstad, elektrifiering 4 000 000
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 60 000 000
   
Farledsprojekt  
Havsfarleden till Jakobstad 11 400 000
Havsfarleden till Raumo 28 000 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000
   
Gemensamma trafikledsprojekt  
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 168 000 000

Förklaring:Under momentet budgeteras alla anslag för trafikledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2017
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
               
Oavslutade trafikledsprojekt              
Vägprojekt              
Rv 8 Åbo—Björneborg I Tilläggsbudg. 2013/IITilläggsbudg. 2014 2018 92,5 2,5 83,1 6,9 -
Lv 101 förbättring av Ring I Budget 2014 2017 32,0   16,4 9,0 6,6
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand I Tilläggsbudget för 2014 2018 76,0   47,7 24,0 4,3
Rv 3 Tammerfors—Vasa, Laihela, 1 fasen Budget 2015 2017 27,0   15,0 12,0 -
Rv 8 Uleåborg—Kajana—Vartius Budget 2015 2017 15,0   10,0 5,0 -
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki I Tilläggsbudget för 2015 2017 22,5   17,5 5,0 -
               
Banprojekt              
Österbottenbanan Budget 2011/ III tilläggsbudget 2011/ budget 2015 2017 674,0   646,7 27,3 -
Mellersta Böle, spår i väster Budget 2014 2020 40,0   18,0 9,0 13,0
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen Budget 2015 2020 150,0   32,0 43,0 75,0
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors Budget 2016 2020 60,0   12,0 12,0 36,0
               
Farledsprojekt              
Havsfarleden till Raumo II tilläggsbudg. 2014/ IV tilläggsbudg. 2015 2017 28,0   19,0 9,0 -
Förflyttning av Nyslotts djupfarled Budget 2015 2018 40,0   19,0 12,0 9,0
               
Gemensamma trafikledsprojekt              
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik I tilläggsbudg. 2015/ budgetpropositionen 2017 2018 168,0   67,7 66,4 33,9
Annan planering av utvecklingsprojekt         - 5,0 -
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt     1 425,0 2,5 1 004,1 245,6 177,8
               
Nya trafikledsprojekt              
Rv 4 Uleåborg—Kemi Budget 2017 2021 125,0     7,0 118,0
Rv 5 S:t Michel—Juva Budget 2017 2021 121,0     5,0 116,0
Rv 12 Lahtis södra ringväg Budget 2017 2021 198,0     12,2 185,8
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen Budget 2017 2022 165,0     3,0 162,0
Nya trafikledsprojekt sammanlagt     609,0     27,2 581,8
Oavslutade och nya trafikledsprojekt sammanlagt     2 034,0 2,5 1 004,1 272,8 759,6

Som motivering till de nya projekten föreslås följande:

Rv 4 Uleåborg—Kemi

Ett mål med projektet är att öka säkerheten och smidigheten i trafiken på förbindelseleden, förbättra kollektivtrafikens driftsförhållanden samt minska rusningstrafiken vid Uleåborg. Ett annat mål är att förbättra driftssäkerheten för näringslivets transporter.

Vid Uleåborg byggs ett tredje körfält på motorvägen samt utvecklas planskilda anslutningar. Bullerbekämpningen förbättras. Vid Kempele byggs en ny planskild anslutning. Vid Haukipudas byggs motortrafikleden om till motorväg på sträckan Kello–Haukipudas och till en väg med omkörningsfil och mitträcke på sträckan Haukipudas—Räinänperä. Sträckan Ijo—Maksniemi i Simo förbättras bl.a. genom omkörningsfilsbyggande.

Kostnadskalkylen för projektet är 155 miljoner euro, varav statens finansieringsandel är 125 miljoner euro och kommunernas finansieringsandel 30 miljoner euro (MAKU 2010: 130). Förhållandet nytta/kostnad är 1,9 vid Uleåborg och 2,2 vid Haukipudas.

Rv 5 S:t Michel—Juva

Målet med projektet är att förbättra säkerheten och driftsäkerheten i gods- och passagerartrafiken samt utveckla riksvägsförbindelsens kvalitet. Projektet möjliggör utvecklande av markanvändningen i S:t Michelregionen. I projektet byggs sträckan Tuppurala—Nuutilanmäki som en väg med mitträcke i en ny terrängkorridor. Dessutom vidtas åtgärder för att förbättra säkerheten och driftsäkerheten på sträckan Nuutilanmäki–Juva. Kostnadskalkylen för projektet är 121 miljoner euro (MAKU 2010: 130), vilket inkluderar kommunernas andel. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,8.

Rv 12 Lahtis södra ringväg

Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken, i betydande grad minska skadorna vid vägkanten och främja utvecklandet av markanvändningen och näringslivet i hela Lahtisregionen.

Projektet omfattar förbättrande av rv 12 i en ny terrängkorridor mellan Soramäki och Okeroinen så att den blir en väg med två körfält och en körbana samt sträckan mellan Okeroinen och Kujala (rv 4) så att den blir en riksväg med fyra körfält. Också den södra infartsvägen till Lahtis (lv 167) förbättras. Dessutom görs behövliga arrangemang i fråga om tunneltrafik,vägtrafik, gatutrafik och lätt trafik, bullerbekämpning och grundvattenskydd. Den totala kostnadsberäkningen för projektet är 275 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100) Enligt den avsiktsförklaring som ingåtts är statens andel 198 miljoner euro och kommunernas andel 77 miljoner euro (28 %). Förhållandet nytta/kostnad är ca 2,0.

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen

Målet med projektet är att med avseende på industritransporterna förbättra ett viktigt banavsnitts förmedlingskapacitet och verksamhetsförutsättningarna för godstrafiken samt förbättra passagerartrafikens servicenivå och hanteringen av störningssituationer.

Projektet omfattar byggande av ett avsnitt med dubbelspår mellan Joutseno och Imatra. Överbyggnaden på banavsnittet Luumäki—Imatra, vilken nått slutet på sin livscykel, förnyas. Dessutom görs andra förbättringsåtgärder på järnvägsförbindelsen, såsom spårväxlings- och trafikplatsändringar, brolösningar och bullerbekämpning.

Kostnadsförslaget för projektet är 165 miljoner euro (MAKU 2010: 130). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,7. Förhållandet nytta/kostnad inbegriper inte nyttan av förbättrad störningskänslighet och exakthet.

Justering av fullmakten för projekt enligt tidigare beslut:

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik

Behovet att höja fullmakten för projektet trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik föranleds av det behov av reparation av gamla banbyggnader och anordningar på järnvägsförbindelsen Äänekoski—Jyväskylä—Tammerfors, vilket man inte kände till då man beslutade om projektet. Behovet av anslag som föranleds av fullmaktsökningen är 10 miljoner euro för 2017.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020— Sammanlagt fr.o.m. 2017
           
Oavslutade trafikledsprojekt 240 600 118 450 49 348 10 000 418 398
Nya trafikledsprojekt 27 200 169 200 159 400 253 200 609 000
Utgifter sammanlagt 267 800 287 650 208 748 263 200 1 027 398

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 336,5 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -80 230
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik, tillägg föranlett av justeringen av fullmakten 10 000
Sammanlagt -70 230

2017 budget 272 800 000
2016 II tilläggsb. 4 699 000
2016 budget 343 030 000
2015 bokslut 358 857 000