Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av västmetron
              41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 272 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå förbindelser om nya trafikledsprojekt.

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen:

Nya trafikledsprojekt

 Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
  
Rv 4 Uleåborg—Kemi125 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg198 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen165 000 000

Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår:

Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

 Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
  
Vägprojekt 
Rv 6 Villmanstrand—Imatra177 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik80 000 000
Rv 5 Päiväranta—Vuorela90 000 000
Rv 6 vid Joensuu47 100 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg180 000 000
Rv 8 Smedsby omfartsväg57 500 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg75 500 000
E18 Forsby—Kotka, separat projekt37 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand76 000 000
Förbättring av lv 148 vid Kervo13 000 000
Rv 3 planskild anslutning i Arolammi6 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, Laihela, 1 fasen27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki22 500 000
  
Banprojekt 
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering24 000 000
Ringbanan514 000 000
Österbottenbanan674 000 000
Mellersta Böle, spår i väster40 000 000
Triangelspåret i Riihimäki10 000 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen150 000 000
Bennäs–Jakobstad, elektrifiering4 000 000
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors60 000 000
  
Farledsprojekt 
Havsfarleden till Jakobstad11 400 000
Havsfarleden till Raumo28 000 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled40 000 000
  
Gemensamma trafikledsprojekt 
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik168 000 000

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för trafikledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

 GodkändFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2017
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
        
Oavslutade trafikledsprojekt       
Vägprojekt       
Rv 8 Åbo—BjörneborgI Tilläggsbudg. 2013/IITilläggsbudg. 2014201892,52,583,16,9-
Lv 101 förbättring av Ring IBudget 2014201732,0 16,49,06,6
Rv 6 Taavetti—VillmanstrandI Tilläggsbudget för 2014201876,0 47,724,04,3
Rv 3 Tammerfors—Vasa, Laihela, 1 fasenBudget 2015201727,0 15,012,0-
Rv 8 Uleåborg—Kajana—VartiusBudget 2015201715,0 10,05,0-
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i PyhäjokiI Tilläggsbudget för 2015201722,5 17,55,0-
        
Banprojekt       
ÖsterbottenbananBudget 2011/ III tilläggsbudget 2011/ budget 20152017674,0 646,727,3-
Mellersta Böle, spår i västerBudget 2014202040,0 18,09,013,0
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasenBudget 20152020150,0 32,043,075,0
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i HelsingforsBudget 2016202060,0 12,012,036,0
        
Farledsprojekt       
Havsfarleden till RaumoII tilläggsbudg. 2014/ IV tilläggsbudg. 2015201728,0 19,09,0-
Förflyttning av Nyslotts djupfarledBudget 2015201840,0 19,012,09,0
        
Gemensamma trafikledsprojekt       
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrikI tilläggsbudg. 2015/ budgetpropositionen 20172018168,0 67,766,433,9
Annan planering av utvecklingsprojekt    -5,0-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt  1 425,02,51 004,1245,6177,8
        
Nya trafikledsprojekt       
Rv 4 Uleåborg—KemiBudget 20172021125,0  7,0118,0
Rv 5 S:t Michel—JuvaBudget 20172021121,0  5,0116,0
Rv 12 Lahtis södra ringvägBudget 20172021198,0  12,2185,8
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsenBudget 20172022165,0  3,0162,0
Nya trafikledsprojekt sammanlagt  609,0  27,2581,8
Oavslutade och nya trafikledsprojekt sammanlagt  2 034,02,51 004,1272,8759,6

Som motivering till de nya projekten föreslås följande:

Rv 4 Uleåborg—Kemi

Ett mål med projektet är att öka säkerheten och smidigheten i trafiken på förbindelseleden, förbättra kollektivtrafikens driftsförhållanden samt minska rusningstrafiken vid Uleåborg. Ett annat mål är att förbättra driftssäkerheten för näringslivets transporter.

Vid Uleåborg byggs ett tredje körfält på motorvägen samt utvecklas planskilda anslutningar. Bullerbekämpningen förbättras. Vid Kempele byggs en ny planskild anslutning. Vid Haukipudas byggs motortrafikleden om till motorväg på sträckan Kello–Haukipudas och till en väg med omkörningsfil och mitträcke på sträckan Haukipudas—Räinänperä. Sträckan Ijo—Maksniemi i Simo förbättras bl.a. genom omkörningsfilsbyggande.

Kostnadskalkylen för projektet är 155 miljoner euro, varav statens finansieringsandel är 125 miljoner euro och kommunernas finansieringsandel 30 miljoner euro (MAKU 2010: 130). Förhållandet nytta/kostnad är 1,9 vid Uleåborg och 2,2 vid Haukipudas.

Rv 5 S:t Michel—Juva

Målet med projektet är att förbättra säkerheten och driftsäkerheten i gods- och passagerartrafiken samt utveckla riksvägsförbindelsens kvalitet. Projektet möjliggör utvecklande av markanvändningen i S:t Michelregionen. I projektet byggs sträckan Tuppurala—Nuutilanmäki som en väg med mitträcke i en ny terrängkorridor. Dessutom vidtas åtgärder för att förbättra säkerheten och driftsäkerheten på sträckan Nuutilanmäki–Juva. Kostnadskalkylen för projektet är 121 miljoner euro (MAKU 2010: 130), vilket inkluderar kommunernas andel. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,8.

Rv 12 Lahtis södra ringväg

Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken, i betydande grad minska skadorna vid vägkanten och främja utvecklandet av markanvändningen och näringslivet i hela Lahtisregionen.

Projektet omfattar förbättrande av rv 12 i en ny terrängkorridor mellan Soramäki och Okeroinen så att den blir en väg med två körfält och en körbana samt sträckan mellan Okeroinen och Kujala (rv 4) så att den blir en riksväg med fyra körfält. Också den södra infartsvägen till Lahtis (lv 167) förbättras. Dessutom görs behövliga arrangemang i fråga om tunneltrafik,vägtrafik, gatutrafik och lätt trafik, bullerbekämpning och grundvattenskydd. Den totala kostnadsberäkningen för projektet är 275 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100) Enligt den avsiktsförklaring som ingåtts är statens andel 198 miljoner euro och kommunernas andel 77 miljoner euro (28 %). Förhållandet nytta/kostnad är ca 2,0.

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen

Målet med projektet är att med avseende på industritransporterna förbättra ett viktigt banavsnitts förmedlingskapacitet och verksamhetsförutsättningarna för godstrafiken samt förbättra passagerartrafikens servicenivå och hanteringen av störningssituationer.

Projektet omfattar byggande av ett avsnitt med dubbelspår mellan Joutseno och Imatra. Överbyggnaden på banavsnittet Luumäki—Imatra, vilken nått slutet på sin livscykel, förnyas. Dessutom görs andra förbättringsåtgärder på järnvägsförbindelsen, såsom spårväxlings- och trafikplatsändringar, brolösningar och bullerbekämpning.

Kostnadsförslaget för projektet är 165 miljoner euro (MAKU 2010: 130). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,7. Förhållandet nytta/kostnad inbegriper inte nyttan av förbättrad störningskänslighet och exakthet.

Justering av fullmakten för projekt enligt tidigare beslut:

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik

Behovet att höja fullmakten för projektet trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik föranleds av det behov av reparation av gamla banbyggnader och anordningar på järnvägsförbindelsen Äänekoski—Jyväskylä—Tammerfors, vilket man inte kände till då man beslutade om projektet. Behovet av anslag som föranleds av fullmaktsökningen är 10 miljoner euro för 2017.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 201720182019 2020— Sammanlagt fr.o.m. 2017
      
Oavslutade trafikledsprojekt240 600118 45049 34810 000418 398
Nya trafikledsprojekt27 200169 200159 400253 200609 000
Utgifter sammanlagt267 800287 650208 748263 2001 027 398

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 336,5 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt-80 230
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik, tillägg föranlett av justeringen av fullmakten10 000
Sammanlagt-70 230

2017 budget272 800 000
2016 II tilläggsb.4 699 000
2016 budget343 030 000
2015 bokslut358 857 000