Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              78. Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2017

35. Statsbidrag för byggande av västmetron (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 83 000 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I och med det fortsatta projektet med byggandet av västmetron ska västmetron förlängas från Mattby till Stensvik i Esbo. Understödet betalas till Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2017 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2014—2016. Det fortsatta projektet med byggandet av västmetron bedöms framskrida så att statsunderstöd betalas till ett belopp av 83 miljoner euro år 2017, ett belopp av 80 miljoner euro år 2018, ett belopp av 65 miljoner euro år 2019 och ett belopp av 14 miljoner euro år 2020. Maximibeloppet av understödet enligt kostnadsnivån för MAKU-index november 2013 (136,72 poäng 2005=100) är 240 miljoner euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt fr.o.m. 2017
           
Mattby—Stensvik 83 000 80 000 65 000 14 000 242 000
Sammanlagt 83 000 80 000 65 000 14 000 242 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 62 150
Sammanlagt 62 150

2017 budget 83 000 000
2016 budget 20 850 000
2015 bokslut 88 713 000