Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av västmetron
              41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 74 313 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktionsduglighet, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling och hållbar utveckling inom regionerna.

Trafikverket har bl.a. till uppgift att

  • — svara för statens väg- och bannät samt de farleder det förvaltar och samorda de åtgärder som hänför sig till dem
  • — upprätthålla och utveckla trafiksystemet i samarbete med andra aktörer
  • — svara för att viktiga vägprojekt genomförs och för planering, underhåll och byggande av banor och farleder
  • — svara för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde och samordningen av väghållningen vid centralerna
  • — delta i samordningen av trafiken och markanvändningen
  • — sörja för ledningen och utvecklingen av trafiken på statens trafikleder och inom sjötrafiken
  • — trygga förutsättningarna för vintersjöfarten
  • — utveckla och främja trafiktjänsterna och en fungerande marknad för dem
  • — utveckla ramarna för kollektivtrafiken samt de understöd som är avsedda för att främja olika trafikformer.

De centrala verksamhetsmål för 2017 som kommunikationsministeriet preliminärt ställer upp för Trafikverket presenteras i samband med motiveringen till huvudtiteln.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter87 68279 73775 413
Bruttoinkomster1 6389601 100
Nettoutgifter86 04478 77774 313
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år24 788  
— överförts till följande år19 824  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tjänsteöverföring (överföring till moment 31.01.01)-112
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-33
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-579
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-4
Löneglidningsbesparing-210
Lönejusteringar-92
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 140
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-400
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-88
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-818
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-413
Temporär sänkning av StPL-avgiften-509
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-66
Sammanlagt-4 464

2017 budget74 313 000
2016 II tilläggsb.-512 000
2016 budget78 777 000
2015 bokslut81 080 000