Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning
              78. Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2017

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 74 313 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktionsduglighet, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling och hållbar utveckling inom regionerna.

Trafikverket har bl.a. till uppgift att

  • — svara för statens väg- och bannät samt de farleder det förvaltar och samorda de åtgärder som hänför sig till dem
  • — upprätthålla och utveckla trafiksystemet i samarbete med andra aktörer
  • — svara för att viktiga vägprojekt genomförs och för planering, underhåll och byggande av banor och farleder
  • — svara för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde och samordningen av väghållningen vid centralerna
  • — delta i samordningen av trafiken och markanvändningen
  • — sörja för ledningen och utvecklingen av trafiken på statens trafikleder och inom sjötrafiken
  • — trygga förutsättningarna för vintersjöfarten
  • — utveckla och främja trafiktjänsterna och en fungerande marknad för dem
  • — utveckla ramarna för kollektivtrafiken samt de understöd som är avsedda för att främja olika trafikformer.

De centrala verksamhetsmål för 2017 som kommunikationsministeriet preliminärt ställer upp för Trafikverket presenteras i samband med motiveringen till huvudtiteln.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 87 682 79 737 75 413
Bruttoinkomster 1 638 960 1 100
Nettoutgifter 86 044 78 777 74 313
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 24 788    
— överförts till följande år 19 824    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tjänsteöverföring (överföring till moment 31.01.01) -112
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -33
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -579
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -4
Löneglidningsbesparing -210
Lönejusteringar -92
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 140
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -400
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -88
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -818
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -413
Temporär sänkning av StPL-avgiften -509
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -66
Sammanlagt -4 464

2017 budget 74 313 000
2016 II tilläggsb. -512 000
2016 budget 78 777 000
2015 bokslut 81 080 000