Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

35. Miljöministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador

Under momentet beräknas inflyta 1 650 000 euro.

Förklaring:Ersättningarna enligt 10 och 18 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) beräknas uppgå till 1 500 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning med kapacitet för isförhållanden och kompletterande bekämpningsmateriel för högsjöförhållanden samt för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen.

Av kostnaderna för bekämpning av miljöskador beräknas de skadeståndsskyldiga betala 150 000 euro i ersättningar.


2017 budget 1 650 000
2016 budget 2 150 000
2015 bokslut 11 262 557

20. Överföring från statens bostadsfond

Till momentet överförs 26 500 000 euro.

Förklaring:Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man från det egna kapital som fastställts i bokslutet för 2015 och från vilket dragits av de belopp, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990—1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (0,2 %) för statens långfristiga upplåning i euro 2015 så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 0,93 %. Refinansieringsräntan för 2017 blir således 0,57 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 3,0 miljoner euro.


2017 budget 26 500 000
2016 budget 47 000 000
2015 bokslut 66 000 000

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro.

Förklaring:Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro främst från EU:s miljöfond (LIFE) för finansieringsperioden 2007—2013 och för den nya perioden 2014—2020. Med beaktande av de anslag som överförts från tidigare år har som motsvarande utgifter budgeterats 4 500 000 euro under moment 35.10.64. De övriga inkomsterna baserar sig på miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (29/2016) och miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (53/2016). Under momentet intäktsförs dessutom inkomster av blandad natur till miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Under momentet intäktsförs även inkomster till Säkerhets- och kemikalieverket för anmälningar om behörigheten hos dem som utför underhåll av kylanläggningar samt släcknings- och brandbekämpningsanläggningar och hos dem som ansvarar för avfallshanteringen.


2017 budget 3 500 000
2016 budget 3 500 000
2015 bokslut 10 070 164