Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i tobakslagen (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som tas ut enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som tas ut enligt de grunder som statsrådet har fastställt.


2017 budget 1 600 000
2016 budget 1 600 000
2015 bokslut 1 725 365

03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20.


2017 budget 500 000
2016 budget 500 000
2015 bokslut 99 765

90. Avkastning av penningspelsverksamhet

Under momentet beräknas inflyta 449 163 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 § 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 317 600 000 euro i understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 98 188 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten beaktats 30 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna. Med anslag under moment 33.01.01 täcks 3 375 000 euro i administrativa utgifter för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som ska inrättas i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 449 163 000
2016 budget 426 788 000
2015 bokslut 426 288 000

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 93 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som har betalats enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.


2017 budget 93 200 000
2016 budget 93 200 000
2015 bokslut 121 426 777

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 305 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948) 800 000
Regresser gällande ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948) 330 000
Övriga inkomster 175 000
Sammanlagt 1 305 000

2017 budget 1 305 000
2016 budget 1 305 000
2015 bokslut 2 251 947