Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2012 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
              52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin
              53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
              54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
              55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
              56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
              57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

50. Veteraanien tukeminenPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot muodostuvat lähinnä sotainvalideille, sotilasinvalideille ja heidän puolisoilleen sekä rintamaveteraaneille maksettavista etuuksista ja kuntoutuksesta. Lisäksi sairaskodeissa toteutettavaan kuntoutukseen ja laitoshuoltoon käytetään myös Raha-automaattiyhdistyksestä tuloutettuja tuottovaroja.

Määrärahaa saa käyttää myös kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Sotilasvammakorvausten tavoitteena on korvata sodassa tai asepalveluksessa saatujen vammojen ja sairauksien aiheuttama haitta sekä turvata mahdollisuus itsenäiseen selviytymiseen. Tavoitteena on myös turvata toimeentulo niille sotainvalideille, jotka eivät muutoin saa riittävää toimeentuloa. Kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea itsenäistä selviytymistä ja siten lisätä sotainvalidien ja heidän puolisoiden mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään.

Eräitä sotainvalideja ja rintamaveteraaneja koskevia laajuustietoja
 2009201020112012
 toteutunuttoteutunutarvioarvio
     
Sotainvalidien määrä vuoden lopussa8 7337 4256 3645 284
Sotilasinvalidien määrä vuoden lopussa2 8442 7552 4792 345
Rintamaveteraanien määrä51 45344 36039 18333 554
Sotainvalidien omaisten määrä (= huoltoeläkkeensaajat)10 3359 9188 1817 267
Rintama-avustusta saavien määrä221197180155
Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden määrä7 0416 5006 3006 000
     
Kuntoutukseen oikeutettujen puolisoiden ja leskien määrä6 8006 3005 7006 000
     
Sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoiminta    
— annettujen maksusitoumuspäätösten määrä1 0251 7851 6001 540

Valtiovarainvaliokunta:

Talousarvioesitykseen sisältyvät veteraanimäärärahat ovat ensi vuonna yhteensä 319,6 milj. euroa. Tämä on 35,6 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän, mutta määrärahaa on kuitenkin veteraania kohden kuluvaa vuotta enemmän.

Veteraanikuntoutukseen osoitettujen määrärahojen riittävyys on noussut esille useina vuosina. Määrärahojen riittävyyden parantamiseksi Valtiokonttori on ohjeistanut kuntia järjestämään kuntoutuksesta puolet avokuntoutuksena. Suuressa osassa kuntia kaikki halukkaat ovat päässeet kuntoutukseen, mutta mikäli kuntoutus on painottunut laitoskuntoutukseen, määrärahat ovat loppuneet kesken. On kuitenkin myös kuntia, joissa määrärahat ovat loppuneet kesken ohjeistuksen noudattamisesta huolimatta.

Tilanteen parantamiseksi kuluvan vuoden alusta on otettu käyttöön uusi toimintamalli, jolla pyritään levittämään ns. parhaita käytäntöjä sellaisiin kuntiin, joissa veteraanikuntoutuksen toimivuudessa on ollut puutteita. Valiokunta pitää toimintamallia erittäin tervetulleena keinona edistää määrärahan riittävyyttä ja sen myötä veteraaneille tarjottavia palveluja.

Valiokunta on niin ikään tyytyväinen toiseen tänä vuonna aloitettuun uudistukseen, jolla kuntoutusmäärärahaa on osoitettu kunnallisiin avopalveluihin (esim. ateria-, siivous-, kuljetuspalvelu), joilla tuetaan kotona selviytymistä.

Veteraanikuntoutuksen määrärahaa korotettiin talousarviota täydentävässä esityksessä (HE 119/2011 vp) 4 milj. eurolla. Valiokunta on tyytyväinen tähän lisäykseen ja pitää perusteltuna, että em. lisäyksestä osoitetaan ainakin puolet kotiin vietävien palveluiden tukemiseen. On myös tärkeää, että veteraanipalvelut nivotaan muihin kunnallisiin palveluihin siten, että ne muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden veteraanien kotona selviytymisen tueksi.

Veteraanikuntoutuksen sisältöä ja laatua on muutoinkin kehitettävä niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin veteraanien tämän hetken tarpeisiin. Valiokunta pitää tärkeänä, että toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon myös veteraanien puolisot.

Valiokunta toteaa, että useilla meneillään olevilla kehittämishankkeilla, Kaste-ohjelmalla sekä valmisteilla olevilla sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistuksilla parannetaan koko vanhusväestön ja samalla myös veteraanien palveluja.

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin sijoitettujen sotasiirtolaisten määrän arvioidaan vuonna 2012 olevan 44. Määräraha jakautuu sekä korvausennakoiden että loppuerien maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 100 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.

Täydentävän esityksen (HE 119/2011 vp) selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.


2012 talousarvio1 650 000
2011 talousarvio1 750 000
2010 tilinpäätös1 549 443

50. Rintamalisät (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 44 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 5 500 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2012 talousarvio44 300 000
2011 talousarvio49 800 000
2010 tilinpäätös55 728 272

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 163 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon sekä sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Selvitysosa: Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista ja täydennyskoroista, sotainvalidien leskille ja lapsille maksettavista huoltoeläkkeistä sekä sairaanhoito- ja kuntoutuskustannuksista.

Elinkoron ja huoltoeläkkeiden saajia arvioidaan vuoden 2012 lopussa olevan noin 14 900, joista elinkoron saajia on 5 280.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin pyritään hillitsemään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehtimaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.

Ruotsissa asuvat sotainvalidit ovat tasa-arvoisessa asemassa Suomessa asuvien sotainvalidien kanssa, myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Valtiokonttorin kustantamia ateriapalveluja Ruotsissa käytti 71 henkilöä vuonna 2010.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 27 353 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2012 talousarvio163 200 000
2011 talousarvio190 553 000
2010 tilinpäätös192 029 013

52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 65 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) 25 prosentin sotainvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa: Sotainvalidien laitosten perustamiskustannukset sekä niistä vuonna 2012 aiheutuvat lainojen lyhennykset ja korot rahoitetaan ylläpitäjäyhteisöjen pääsääntöisesti 10 prosentin omavastuuta lukuun ottamatta Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävillä avustuksilla.

Sotainvalidien laitosten hoitopaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2012 yhteensä 1 723 ja sotainvalidien ja heidän aviopuolisoiden kesken jaettuja hoitopäiviä yhteensä 346 397. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista. Korvaus käyttökustannuksiin suoritetaan hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahinnoista tehtävän sopimuksen perusteella. Korvausta käytetään myös sotainvalidien neuvontapalvelutoimintaan.

Toiminnan laajuus 2009—2012
 2009201020112012
 toteutunuttoteutunutarvioarvio
     
Sotainvalidien laitosten, hoitopaikkojen ja -päivien lukumäärä    
— hoitopaikkoja1 7231 7231 7231 723
— laitoshoitopäiviä250 746235 363227 330218 237
— intervallihoitopäiviä 50 59650 65850 38150 100
— laitoskuntoutuspäiviä71 58361 85958 44053 885


2012 talousarvio65 207 000
2011 talousarvio65 207 000
2010 tilinpäätös65 207 000

53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2012 olevan 1 540, josta sotaleskien osuus on 40. Kuntoutusjakson pituus on kaksi viikkoa kuntoutettavaa kohti.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2012 talousarvio3 100 000
2011 talousarvio3 100 000
2010 tilinpäätös3 100 000

54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 80 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille.

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

Selvitysosa: Tavoitteena on tukea vaatimattomissa taloudellisissa oloissa elävien veteraanien toimeentuloa.

Toiminnan laajuus 2009—2012
 2009201020112012
 toteutunuttoteutunutarvioarvio
     
Avustusta saavien lukumäärä 221197180155
Avustus euroa/henkilö455540540540

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 14 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2012 talousarvio80 000
2011 talousarvio94 000
2010 tilinpäätös100 000

55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Kuntoutusta järjestetään laitos- ja avokuntoutuksena pääsääntöisesti samoissa kuntoutus- ja hoitolaitoksissa kuin veteraanikuntoutustakin. Kuntoutuksen laatu ja kustannukset ovat samaa tasoa veteraanikuntoutuksen kanssa. Kuntoutettavien määrän arvioidaan olevan 1 700 henkilöä vuonna 2012. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoiminnalla hillitään laitosten hoito- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2012 talousarvio3 500 000
2011 talousarvio3 500 000
2010 tilinpäätös3 500 000

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 30 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Raha-automaattiyhdistyksen tuottoihin perustuva määräraha vähentää vastaavasti määrärahan tarvetta momentilta 33.50.57.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon veteraaneille kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut 2 300 000 euroa.

Täydentävän esityksen (HE 119/2011 vp) selvitysosa: Lisäys talousarvioesityksen 26 588 000 euroon nähden on 4 000 000 euroa. Lisäyksellä turvataan rintamaveteraanien kuntoutukseen pääsy. Lisäys katetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroista ja otetaan vastaavasti huomioon momentin 12.33.90 tuloarviossa.


2012 talousarvio30 588 000
2011 talousarvio30 588 000
2010 tilinpäätös34 088 000

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 8 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Rintamaveteraanien kuntoutustoimintaa rahoitetaan myös Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroista momentilta 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2012 olevan 19 725.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa kertaluonteisen lisäyksen poistona.


2012 talousarvio8 000
2011 talousarvio2 008 000
2010 tilinpäätös8 000