Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruketPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 534 503 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring: För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 534 903 000 euro. När 400 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 534 503 000 euro inflyta under momentet. Inkomstposten sjunker jämfört med 2016 bland annat på grund av normaliseringen av tidtabellerna för utbetalningen av EU-inkomststöd under moment 30.20.41 och slopandet av exportstödet enligt WTO:s beslut.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

 Sammanlagt mn €Motsvarande utgifter
under moment
   
I budgeten  
EU-inkomststöd525,00030.20.41
EU-krisstöd-30.20.41
EU-marknadsstöd5,00030.20.41
Producentorganisationerna2,20030.20.46
Honungsproduktion0,10330.20.46
Främjande av avsättningen2,20030.20.46
Sammanlagt534,503 
Till interventionsfonden för jordbruket0,400I interventionsfonden
för jordbruket
Totalt534,903 

2017 budget534 503 000
2016 budget599 903 000
2015 bokslut537 849 554