Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 534 503 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring: För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 534 903 000 euro. När 400 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 534 503 000 euro inflyta under momentet. Inkomstposten sjunker jämfört med 2016 bland annat på grund av normaliseringen av tidtabellerna för utbetalningen av EU-inkomststöd under moment 30.20.41 och slopandet av exportstödet enligt WTO:s beslut.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

 Sammanlagt mn €Motsvarande utgifter
under moment
   
I budgeten  
EU-inkomststöd525,00030.20.41
EU-krisstöd-30.20.41
EU-marknadsstöd5,00030.20.41
Producentorganisationerna2,20030.20.46
Honungsproduktion0,10330.20.46
Främjande av avsättningen2,20030.20.46
Sammanlagt534,503 
Till interventionsfonden för jordbruket0,400I interventionsfonden
för jordbruket
Totalt534,903 

2017 budget534 503 000
2016 budget599 903 000
2015 bokslut537 849 554

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 310 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna innehåller de löpande betalningarna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till statsbudgeten ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) för programperioden 2014—2020.


2017 budget310 000 000
2016 budget325 000 000
2015 bokslut401 548 943

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 8 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Sammanlagt 8 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014—2020.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2017 budget8 000 000
2016 budget10 000 000
2015 bokslut5 932 570

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 718 000 euro.

Förklaring: Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under moment 12.30.01 och 12.30.02 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

 Inkomster €Moment
 
Djursjukdomar och skadegörare, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 652/2014, varav718 000 
— TSE-, AI- och BT-programmen och programmet för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel150 00030.20.02
— Rabies-programmet210 00030.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder 358 00030.20.02 och 30.20.20

Under momentet intäktsförs i fråga om djursjukdomar inkomsterna från EU för TSE-, AI- och BT-programmen, programmen för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel och Rabies-programmet, vilka medfinansieras av EU. I fråga om växtskadegörare intäkstförs under momentet inkomsterna från EU för kartläggningsprogrammen och bekämpningsåtgärderna.


2017 budget718 000
2016 budget477 000
2015 bokslut854 938

20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport

Under momentet beräknas inflyta 1 080 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet grundar sig på lotterilagen (1047/2001). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen, enligt vilken endast det nya penningspelsbolaget ska ha ensamrätt att anordna penningspel i Finland. Av penningspelsbolagets avkastning ska en del användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Av anslaget används en del som motsvarar inkomsterna till att främja hästuppfödning och hästsport (moment 30.10.54). Utöver de användningsändamål som avses i den förordning av statsrådet som gäller användning av avkastningen för främjande av hästuppfödning och hästsport kan av anslaget till en del som motsvarar inkomsterna användas 168 000 euro till hästhushållsforskning (moment 30.01.05) samt 160 000 euro till utgifter som föranleds av beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (moment 30.01.01).

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget1 080 000
2016 budget1 040 000
2015 bokslut919 179

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) samt miljöskyddslagen (527/2014) och av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.


2017 budget3 000 000
2016 budget3 000 000
2015 bokslut2 940 013

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av avgifter som tas ut för fiskekort enligt artikel 5 i överenskommelsen angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989), som ingåtts med konungariket Norge, och 2 § i fiskeristadgan. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten 2016 har antecknats under moment 30.40.22 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.40.


2017 budget500 000
2016 budget500 000
2015 bokslut440 290

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 3 400 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro enligt 2 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (491/2007). Avgiftsnivån förblir oförändrad. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.41.


2017 budget3 400 000
2016 budget3 400 000
2015 bokslut3 710 714

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 8 700 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 79 § i lagen om fiske (379/2015).

Fiskevårdsavgiften är 39 euro för ett kalenderår, 12 euro för en fiskeperiod på sju dygn och 5 euro för ett dygn. Då det för 2017 beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till 210 000, antalet fiskevårdsavgifter som gäller perioder på sju dygn till 40 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett dygn till 10 000, beräknas det inflyta totalt 8 700 000 euro under momentet.


2017 budget8 700 000
2016 budget10 400 000
2015 bokslut8 357 066

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 10 130 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 33 euro och antalet jägare beräknas 2017 uppgå till ca 307 000. Det beräknas således inflyta 10 130 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2017 budget10 130 000
2016 budget10 130 000
2015 bokslut10 174 031

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro.

Förklaring: I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras. Under momentet intäktsförs dessutom de inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter för vilka motsvarande utgift har antecknats under moment 30.01.05, samt de poster som föranleds av återkrav under moment 30.10.64.


2017 budget6 000 000
2016 budget6 000 000
2015 bokslut22 453 203