Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 534 503 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 534 903 000 euro. När 400 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 534 503 000 euro inflyta under momentet. Inkomstposten sjunker jämfört med 2016 bland annat på grund av normaliseringen av tidtabellerna för utbetalningen av EU-inkomststöd under moment 30.20.41 och slopandet av exportstödet enligt WTO:s beslut.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-krisstöd - 30.20.41
EU-marknadsstöd 5,000 30.20.41
Producentorganisationerna 2,200 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Sammanlagt 534,503  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,400 I interventionsfonden
för jordbruket
Totalt 534,903  

2017 budget 534 503 000
2016 budget 599 903 000
2015 bokslut 537 849 554

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 310 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna innehåller de löpande betalningarna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till statsbudgeten ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) för programperioden 2014—2020.


2017 budget 310 000 000
2016 budget 325 000 000
2015 bokslut 401 548 943

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 8 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Sammanlagt 8 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014—2020.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2017 budget 8 000 000
2016 budget 10 000 000
2015 bokslut 5 932 570

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 718 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under moment 12.30.01 och 12.30.02 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

  Inkomster € Moment
 
Djursjukdomar och skadegörare, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 652/2014, varav 718 000  
— TSE-, AI- och BT-programmen och programmet för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel 150 000 30.20.02
— Rabies-programmet 210 000 30.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder 358 000 30.20.02 och 30.20.20

Under momentet intäktsförs i fråga om djursjukdomar inkomsterna från EU för TSE-, AI- och BT-programmen, programmen för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel och Rabies-programmet, vilka medfinansieras av EU. I fråga om växtskadegörare intäkstförs under momentet inkomsterna från EU för kartläggningsprogrammen och bekämpningsåtgärderna.


2017 budget 718 000
2016 budget 477 000
2015 bokslut 854 938

20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport

Under momentet beräknas inflyta 1 080 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet grundar sig på lotterilagen (1047/2001). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen, enligt vilken endast det nya penningspelsbolaget ska ha ensamrätt att anordna penningspel i Finland. Av penningspelsbolagets avkastning ska en del användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Av anslaget används en del som motsvarar inkomsterna till att främja hästuppfödning och hästsport (moment 30.10.54). Utöver de användningsändamål som avses i den förordning av statsrådet som gäller användning av avkastningen för främjande av hästuppfödning och hästsport kan av anslaget till en del som motsvarar inkomsterna användas 168 000 euro till hästhushållsforskning (moment 30.01.05) samt 160 000 euro till utgifter som föranleds av beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (moment 30.01.01).

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 1 080 000
2016 budget 1 040 000
2015 bokslut 919 179

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) samt miljöskyddslagen (527/2014) och av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.


2017 budget 3 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 2 940 013

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av avgifter som tas ut för fiskekort enligt artikel 5 i överenskommelsen angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989), som ingåtts med konungariket Norge, och 2 § i fiskeristadgan. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten 2016 har antecknats under moment 30.40.22 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.40.


2017 budget 500 000
2016 budget 500 000
2015 bokslut 440 290

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 3 400 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro enligt 2 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (491/2007). Avgiftsnivån förblir oförändrad. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.41.


2017 budget 3 400 000
2016 budget 3 400 000
2015 bokslut 3 710 714

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 8 700 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 79 § i lagen om fiske (379/2015).

Fiskevårdsavgiften är 39 euro för ett kalenderår, 12 euro för en fiskeperiod på sju dygn och 5 euro för ett dygn. Då det för 2017 beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till 210 000, antalet fiskevårdsavgifter som gäller perioder på sju dygn till 40 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett dygn till 10 000, beräknas det inflyta totalt 8 700 000 euro under momentet.


2017 budget 8 700 000
2016 budget 10 400 000
2015 bokslut 8 357 066

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 10 130 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 33 euro och antalet jägare beräknas 2017 uppgå till ca 307 000. Det beräknas således inflyta 10 130 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2017 budget 10 130 000
2016 budget 10 130 000
2015 bokslut 10 174 031

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras. Under momentet intäktsförs dessutom de inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter för vilka motsvarande utgift har antecknats under moment 30.01.05, samt de poster som föranleds av återkrav under moment 30.10.64.


2017 budget 6 000 000
2016 budget 6 000 000
2015 bokslut 22 453 203