Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
              10. Tullens inkomster
              11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
              12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
              13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
              20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              25. Inkomster av metallmynt
              50. Överföring från statens pensionsfond
              51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
              52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier
              60. Premie för främjande av arbetarskydd
              92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
              93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
              99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

10. Tullens inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) tullagen (1466/1994)

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

  
Offentligrättsliga prestationer1 585 000
Företagsekonomiska prestationer345 000
Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter90 000
Övriga inkomster av blandad natur300 000
Sammanlagt2 320 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer2 0112 0331 930
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 0172 0331 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-6-30
Kostnadsmotsvarighet, %100100102

En del av Tullens offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

  • — vissa förhandsavgöranden
  • — vissa registreringsbeslut
  • — övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier.

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %113112109

2017 budget2 320 000
2016 budget2 500 000
2015 bokslut2 314 008