Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
              10. Tullens inkomster
              11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
              12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
              13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
              20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              25. Inkomster av metallmynt
              50. Överföring från statens pensionsfond
              51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
              52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier
              60. Premie för främjande av arbetarskydd
              92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
              93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
              99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Tullens inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) tullagen (1466/1994)

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

  
Offentligrättsliga prestationer1 585 000
Företagsekonomiska prestationer345 000
Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter90 000
Övriga inkomster av blandad natur300 000
Sammanlagt2 320 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer2 0112 0331 930
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 0172 0331 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-6-30
Kostnadsmotsvarighet, %100100102

En del av Tullens offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

  • — vissa förhandsavgöranden
  • — vissa registreringsbeslut
  • — övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier.

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %113112109

2017 budget2 320 000
2016 budget2 500 000
2015 bokslut2 314 008

11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 135 473 000 euro.


2017 budget135 473 000
2016 budget136 621 000
2015 bokslut138 390 426

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 25 951 000 euro.


2017 budget25 951 000
2016 budget26 170 000
2015 bokslut26 509 854

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 14 854 000 euro.


2017 budget14 854 000
2016 budget15 081 000
2015 bokslut21 118 019

20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik

Under momentet beräknas inflyta 4 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på intäktsföring periodiserad över flera år som motsvarar användningen av anslag anvisade för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar i Statens center för informations- och kommunikationsteknik.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.20.10.


2017 budget4 500 000
2016 budget5 200 000
2015 bokslut97 724

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt.

Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem.

Förklaring:

Inkomster och utgifter (euro)

  
Inkomster av verksamheten20 050 000
Särskilda utgifter för verksamheten5 050 000
Nettoinkomster15 000 000

2017 budget15 000 000
2016 budget15 000 000
2015 bokslut10 167 335

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 827 079 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Det föreskrivs om överföringen i 6 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond (1297/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2017 (2533).


2017 budget1 827 079 000
2016 budget1 784 620 000
2015 bokslut2 263 371 682

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 198 471 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster som utgör ersättning som andra pensionsanstalter har betalat till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2017 (2533).


2017 budget198 471 000
2016 budget186 154 000
2015 bokslut163 028 358

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 18 230 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

  
Olycksfall (olycksfallsavgifter)15 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring1 450 000
Gamla affärsverk1 200 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän30 000
Trafikskador550 000
Sammanlagt18 230 000

2017 budget18 230 000
2016 budget19 796 000
2015 bokslut17 517 971

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har man beaktat att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.


2017 budget850 000
2016 budget900 000
2015 bokslut847 477

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 31 300 000 euro.

Förklaring: Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2014/335/EU) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 20 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem under finansieringsperioden 2014—2020. Nivån för uppbördsprovisionerna enligt det nya beslutet om egna medel träder sannolikt i kraft retroaktivt under 2016.


2017 budget31 300 000
2016 budget34 000 000
2015 bokslut41 729 337

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 euro.

Förklaring: Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.


2017 budget1 500 000
2016 budget1 500 000
2015 bokslut2 160 072

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 13 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016)

5) inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång: lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

  
Försäkringsersättningsregresser2 800 000
Arv som tillfallit staten3 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser4 300 000
Återbetalda pensioner500 000
Inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång100 000
Övriga inkomster 1 800 000
Sammanlagt13 000 000

2017 budget13 000 000
2016 budget17 965 000
2015 bokslut24 115 360