Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2017

63. ForststyrelsenPDF-versio

1. Ändringar i grundkapitalet

Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 6,1 miljoner euro. I detta belopp ingår ökningar till ett belopp av 0,7 miljoner euro och minskningar till ett belopp av 6,8 miljoner euro, när tillgångar inom affärsverksamheten förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Efter ändringen uppgår grundkapitalet till 2 549,1 miljoner euro.

2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna, såsom den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen samt de krav som föranleds av renhushållningen och samekulturen.

Verksamheten inom Forststyrelsens affärsverksamheter görs lönsam, eller olönsam verksamhet läggs ner.

Forststyrelsen kan år 2011 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2011 medföra utgifter till ett belopp av högst 30 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2011 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 34 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta sådana lån som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 69 miljoner euro.

5. Borgensfullmakt för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 15 miljoner euro.

6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner euro.

Förklaring:

Affärsverksamhet

Grundkapitalet växer med 0,7 miljoner euro på grund av besittningsöverföringar, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar, och minskar med 6,8 miljoner euro när tillgångar inom affärsverksamheten förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna som nettoeffekt av ändringarna i markanvändningen.

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranleder 2011 en kalkylerad kostnadsbelastning för Forststyrelsens affärsverksamhet som uppgår till ca 43—48 miljoner euro. Skogsbruket har begränsats på 632 000 hektar skogsmark som omfattas av avkastningskrav. Närmare beslut om i vilken utsträckning förpliktelserna ska beaktas fattas i samband med jord- och skogsbruksministeriets beslut om målen för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2011.

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2011 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2011 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 88,2 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 89,3 miljoner euro. Det preliminära målet är att 83,8 miljoner euro av vinsten för år 2011 intäktsförs till staten år 2012. Målet motsvarar en avkastning på 3,6 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. Av den årliga vinsten efter skatt intäktsförs 95 procent till staten.

Det preliminära mål för affärsverksamhetens omsättning som Forststyrelsens styrelse ställt upp är 300,1 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 343,3 miljoner euro.

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 30,0 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är sådana förvärv av mark- och vattenområden som förbättrar fastighetsstrukturen samt väg-, mark- och vattenbyggnadsprojekt. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.

Forststyrelsens roll när det gäller vindkraftproduktionen är att reservera statens områden i Forststyrelsens besittning och vidta de åtgärder som behövs för att områdena ska lämpa sig för vindkraftsverksamhet, att bedriva en aktiv projektutveckling och att arrendera ut områden genom konkurrensutsättning. Forststyrelsen blir inte delägare i bolag som bedriver vindkraftproduktion.

Enligt den preliminära planen ställer Forststyrelsen borgen som säkerhet för sina dotterbolags lån på 15 miljoner euro. Forststyrelsen kan även bli tvungen att ställa säkerheter till utomstående i sin affärsverksamhet, t.ex. bankgarantier till kommuner för uppfyllande av förpliktelserna.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet
  2009 utfall 2010 prognos 2011 uppskattning
  Affärsverk Koncern Affärsverk Koncern Affärsverk Koncern
             
Omsättning, mn € 252,7 289,8 325,6 360,8 300,1 343,3
— förändring, %     29 25 -7,8 -4,9
Driftsbidrag,  % 29 24 34 32 33 30
Rörelsevinst/förlust, mn € 67,6 61,9 109,1 110,7 96,9 99,3
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 59,7 57,7 100,0 101,0 88,2 89,3
— % av omsättningen 24 20 31 28 29 26
— % av grundkapitalet 2,3 2,3 3,9 4,0 3,5 3,5
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €1) 71,0   85,9   95,0  
Avkastning på investerat kapital, % 2,5 2,3 4,1 4,1 3,6 3,6
Investeringar, % av omsättningen 6 5 9 9 10 9
Soliditet, % 99 98 99 98 98 97
Balansomslutning, mn € 2 695 2 711 2 719 2 732 2 728 2 738
Antal anställda i genomsnitt (årsverken) 1 228 1 406 1 210 1 388 1 200 1 378

1) Intäktsföring från föregående år, målet för intäktsföringen under det innevarande året samt målet för intäktsföringen enligt budgetpropositionen.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)
  2009
utfall
2010
prognos
2011
budgetprop.
       
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter - - -
13.05.01 Intäktsföring av vinst 71,000 85,884 95,000
Sammanlagt 71,000 85,884 95,000
       
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna      
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 6,502 6,213 4,663
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 6,502 6,213 4,663
       
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 24,825 26,291 23,367
35.10.63 Utgifter för anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden1) 3,500 - -
MM:s förvaltningsområde sammanlagt 28,325 26,291 23,367
       
Sammanlagt (JSM och MM) 34,827 32,504 28,030

1) Forststyrelsens andel

Offentliga förvaltningsuppgifter

Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)
  2009
utfall
2010
prognos
2011
budgetprop.
       
Finansiering1)      
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50) 7 623 7 423 4 663
Miljöministeriet (35.10.52) 25 969 26 291 23 367
Miljöministeriet (35.10.63) 4 859 300 -
Finansiering från andra ministerier 2 607 2 600 2 600
Övrig statlig budgetfinansiering 508 800 1 000
Finansiering från Europeiska unionen 1 226 2 500 2 700
Utgifter som betalats genom intern finansiering 7 693 7 000 7 300
Annan finansiering 896 700 900
Sammanlagt 51 381 47 614 42 530
       
Utgifter      
Löneutgifter 21 570 21 250 20 204
Övriga konsumtionsutgifter 24 546 24 564 21 326
Anskaffning av jordområden 4 302 300 -
Övriga investeringar 963 1 500 1 000
Sammanlagt 51 381 47 614 42 530

1) I de finansiella posterna 2009 och 2010 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna
  2009
utfall
2010
prognos
2011
budgetprop.
       
Intäkter (1 000 euro)      
Avgiftsbelagd verksamhet 7 898 7 000 7 300
Övriga intäkter 1 947 3 000 3 600
Intäkter sammanlagt 9 845 10 000 10 900
       
Kostnader (1 000 euro)      
Personalkostnader 21 827 21 250 20 204
Övriga kostnader 27 818 26 364 22 326
Kostnader sammanlagt 49 645 47 614 42 530
Finansiering ur statsbudgeten 36 851 37 614 31 630
       
Överskott/Underskott -2 949 - -
       
Personal (årsverken) 513 506 490
— varav tjänstemän (årsverken) 60 62 60

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 663 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • kundtillfredsställelsen hålls på en hög nivå
  • medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och
  • serviceutrustningen, guidningen och slitstyrkan i de områden som är avsedda för friluftsliv och rekreation och som är viktiga med tanke på naturturism och rekreation förbättras.

Dessa offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 4 750 000 euro i inkomster till Forststyrelsen.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
  2009
utfall
2010
prognos
2011
budgetprop.
       
Användning av naturen för rekreation      
Besök i statsägda strövområden 343 000 350 000 335 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.) 866 000 860 000 830 000
       
Vildmarksärenden      
Besök på nättjänsten suurpedot.fi 207 124 280 000 280 000
Jakttillstånd (st.) 31 909 36 000 38 000
Fisketillstånd (st.) 77 522 90 000 90 000
Antal arrendeavtal för jakt- och fiskeområden 2 269 3 500 3 500
Kundtillfredsställelse hos tillståndsjägare (skala 1—5) 3,5 3,6 3,6

Beräknad användning av anslaget
   
Användning av naturen för rekreation 3 173 000
Vildmarksärenden 1 200 000
Övriga uppgifter 290 000
Sammanlagt 4 663 000

Vid dimensioneringen av anslaget har 360 000 euro beaktats som överföring till moment 30.40.52 för utgifter för sådana avtalsbaserade ersättningar i samband med skyddet för saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
   
Överföring till moment 30.40.52 -360
Lönejusteringar 38
Produktivitetsfrämjande åtgärder -98
Nivåförändring -1 130
Sammanlagt -1 550


2011 budget 4 663 000
2010 III tilläggsb. 21 000
2010 budget 6 213 000
2009 bokslut 6 502 000