Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
              01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
              20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
              99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
    
Fastighetsskötsel   
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1)-1,0-0,5-1,5
Städtjänster   
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2)0,3-1,0-1,5
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3)434545
Tekniska tjänster   
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %717576
Energitjänster   
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym38,637,536,1
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym16,515,915,9
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym79,779,078,0
Miljömål   
Mängden blandavfall, %433835
Värmeproduktionens CO2 -specifikt utsläpp kg/ MWh213212205
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %   
— värmeproduktion, sammanlagt37,033,036,5
— värme, köp40,535,039,0
— värme, egen produktion11,317,015,0
— elektricitet47,540,045,0

1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna

2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna

3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.

Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
    
Fastighetsskötsel   
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen2,52,52,5
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga0,20,150,15
Städtjänster   
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen1,21,21,1
Städyta (mn städm2), övriga0,10,10,1
Tekniska tjänster   
Årsreparationsprojekt (st.)1 1501 0501 100
Särbeställningsprojekt (st.)798400500
Projekt för små investeringar (st.)168200200
Energitjänster   
Levererad värme (MWh)1)282 943330 000310 000
Levererad el (MWh)255 598246 000245 000
Levererat vatten (1 000 m3)877930850
Byggentreprenadtjänster   
Färdigställda projektplaner (st.)202525
Färdigställda projekt (st.)202525
Kundtillfredsställelse (1—5)3,923,93,9

1) Värdet för 2015 är den faktiska levererade värmemängden. Den uppskattade mängden levererad värme år 2015 var 340 000 MWh. Den anmälda beräknade värmeförbrukningen för 2017 är summan av de med väderlekskorrigeringarna för byggnadernas placeringsort justerade förbrukningarna.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,63,63,6
— kvinnor3,73,63,6
— män3,53,63,6

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoinkomster164 169157 253149 404
Bruttoutgifter164 160157 245149 396
Nettoinkomster988

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten164 169157 253149 404
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten164 160157 245149 396
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)988
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

2017 budget8 000
2016 budget8 000
2015 bokslut8 731

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

  
Bruttoinkomster 
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter3 860 000
Bruttoutgifter 
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom3 842 000
Nettoinkomster18 000

2017 budget18 000
2016 budget18 000
2015 bokslut18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 350 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2017 budget3 350 000
2016 budget5 200 000
2015 bokslut4 728 637