Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1) -1,0 -0,5 -1,5
Städtjänster      
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2) 0,3 -1,0 -1,5
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3) 43 45 45
Tekniska tjänster      
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 71 75 76
Energitjänster      
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym 38,6 37,5 36,1
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym 16,5 15,9 15,9
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym 79,7 79,0 78,0
Miljömål      
Mängden blandavfall, % 43 38 35
Värmeproduktionens CO2 -specifikt utsläpp kg/ MWh 213 212 205
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %      
— värmeproduktion, sammanlagt 37,0 33,0 36,5
— värme, köp 40,5 35,0 39,0
— värme, egen produktion 11,3 17,0 15,0
— elektricitet 47,5 40,0 45,0

1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna

2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna

3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.

Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen 2,5 2,5 2,5
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga 0,2 0,15 0,15
Städtjänster      
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen 1,2 1,2 1,1
Städyta (mn städm2), övriga 0,1 0,1 0,1
Tekniska tjänster      
Årsreparationsprojekt (st.) 1 150 1 050 1 100
Särbeställningsprojekt (st.) 798 400 500
Projekt för små investeringar (st.) 168 200 200
Energitjänster      
Levererad värme (MWh)1) 282 943 330 000 310 000
Levererad el (MWh) 255 598 246 000 245 000
Levererat vatten (1 000 m3) 877 930 850
Byggentreprenadtjänster      
Färdigställda projektplaner (st.) 20 25 25
Färdigställda projekt (st.) 20 25 25
Kundtillfredsställelse (1—5) 3,92 3,9 3,9

1) Värdet för 2015 är den faktiska levererade värmemängden. Den uppskattade mängden levererad värme år 2015 var 340 000 MWh. Den anmälda beräknade värmeförbrukningen för 2017 är summan av de med väderlekskorrigeringarna för byggnadernas placeringsort justerade förbrukningarna.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal 2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,6 3,6 3,6
— kvinnor 3,7 3,6 3,6
— män 3,5 3,6 3,6

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoinkomster 164 169 157 253 149 404
Bruttoutgifter 164 160 157 245 149 396
Nettoinkomster 9 8 8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 164 169 157 253 149 404
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 164 160 157 245 149 396
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 9 8 8
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

2017 budget 8 000
2016 budget 8 000
2015 bokslut 8 731

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

   
Bruttoinkomster  
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter 3 860 000
Bruttoutgifter  
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom 3 842 000
Nettoinkomster 18 000

2017 budget 18 000
2016 budget 18 000
2015 bokslut 18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 350 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2017 budget 3 350 000
2016 budget 5 200 000
2015 bokslut 4 728 637