Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
              98. Inkomster från EU
              99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 2 534 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2017 består av förskottsbetalningarna för fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden samt stödet för vidarebosättning och ersättningarna för ansökningar om utbetalning av tekniskt bistånd. Det beräknas att under uppföljningsperioden uppgår antalet mottagna flyktingar som ska räknas med i stödet för vidarebosättning till 293 personer.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och från Asyl-, migrations- och integrationsfonden har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1) 
  
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen23 489
AMIF anslag för vidarebosättning42 000
AMIF interna omplaceringar18 078
AMIF nödfinansiering7 600
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2)37 295
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P15 682
Sammanlagt144 144

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument.


2017 budget2 534 000
2016 budget47 374 000
2015 bokslut10 844 313

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål50 000
Övriga inkomster50 000
Sammanlagt450 000

2017 budget450 000
2016 budget450 000
2015 bokslut316 868