Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 2 534 000 euro.

Förklaring:Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2017 består av förskottsbetalningarna för fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden samt stödet för vidarebosättning och ersättningarna för ansökningar om utbetalning av tekniskt bistånd. Det beräknas att under uppföljningsperioden uppgår antalet mottagna flyktingar som ska räknas med i stödet för vidarebosättning till 293 personer.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och från Asyl-, migrations- och integrationsfonden har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 23 489
AMIF anslag för vidarebosättning 42 000
AMIF interna omplaceringar 18 078
AMIF nödfinansiering 7 600
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2) 37 295
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 15 682
Sammanlagt 144 144

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument.


2017 budget 2 534 000
2016 budget 47 374 000
2015 bokslut 10 844 313

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna 350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål 50 000
Övriga inkomster 50 000
Sammanlagt 450 000

2017 budget 450 000
2016 budget 450 000
2015 bokslut 316 868