Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

19. Övriga inkomster av skattenaturPDF-versio

03. Banskatt

Under momentet beräknas inflyta 5 184 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003).

Banskatt tas varken ut för el- eller dieseldriven godstrafik 2015—2018. Effekterna på statens skatteinkomster beräknas på årsnivå uppgå till ca 13,3 miljoner euro. Enligt lagen om ändring av 5 § i banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats med anslag under moment 31.10.78, ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 4 155 000 euro. Den banskatt som ska tas ut på persontrafik uppskattas till 1 029 000 euro.

Ändringar som följer av järnvägslagen bereds i banavgiftssystemet. Bedömningen grundar sig på det nuvarande banavgiftssystemet.


2017 budget 5 184 000
2016 budget 5 341 000
2015 bokslut 6 170 008

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas inflyta 40 704 000 euro.

Förklaring:Informationssamhällsavgiften, 4 000 000 euro, och tillsynsavgiften på televisions- och radioverksamhet, 950 000 euro, grundar sig på informationssamhällsbalken (917/2014). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 533 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Certifikatavgiften, 200 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 683 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

Koncessionsavgiften, sammanlagt 33 791 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). Kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 700 megahertz utifrån den frekvensauktion som ordnas 2016 och de teleföretag som beviljades koncession för frekvensområdet 800 megahertz utifrån den frekvensauktion som ordnades 2013. Koncessionsavgifterna intäktsförs i jämna poster under de fem första åren av koncessionsperioden. Kommunikationsverket tar likaså ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljats koncession utifrån auktionen 2009. Under momentet beräknas dessutom inflyta marknadsbaserade frekvensavgifter som tas ut med stöd av 288 § i informationssamhällsbalken (917/2014) till ett belopp av 230 000 euro.


2017 budget 40 704 000
2016 budget 28 570 000
2015 bokslut 28 665 476

05. Vissa avgifter för trafiken

Under momentet beräknas inflyta 28 851 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för flygtrafiken, 12 451 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken från 1,20 euro till 1,30 euro. Tillsynsavgiften för besiktningstrafiken, 7 260 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013). Tillsynsavgiften för spårbunden stadstrafik, 40 000 euro, grundar sig på lagen om spårbunden stadstrafik (1412/2015). Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01. Trafiksäkerhetsavgiften, 9 100 000 euro, grundar sig på lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016). Utgifterna för denna verksamhet har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.41.


2017 budget 28 851 000
2016 budget 18 751 000
2015 bokslut 19 202 229

06. Farledsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 46 200 000 euro.

Förklaring:Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten.

Fordonsavgiften halverades 2015—2018 som en del av kompenseringen för de negativa verkningarna av svaveldirektivet samt arbetsmarknadslösningen så att fordonsavgiften sänktes med betoning på lastfartyg och de bästa isklasserna. När farledsavgiften sänktes beaktades dessutom minskningen av statens inkomster med 0,8 miljoner euro till följd av upphävningen av systemet med lästavgifter. I samband med lagändringen beaktades det också att isbrytningstjänsterna befrias från farledsavgift. Uppskattningen av inflödet av farledsavgifter 2017 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2016, som är 45,7 miljoner euro, så att trafiken 2017 har beräknats öka med 2,2 %, vilket ökar de inkomster som inflyter med ca 1,1 %.


2017 budget 46 200 000
2016 budget 44 800 000
2015 bokslut 45 381 999

08. Oljeavfallsavgift

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring:Avgiften grundar sig på lagen om oljeavfallsavgift (894/1986). Avgiften är 5,75 cent/kg smörjolja. Motsvarande utgifter som finansieras med oljeavfallsavgiften har budgeterats under moment 35.10.60 och 35.10.65.


2017 budget 4 000 000
2016 budget 4 000 000
2015 bokslut 3 723 834

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs alla sådana skatter och inkomster av skattenatur för vilka det inte har ansetts nödvändigt med ett särskilt inkomstmoment på grund av att det belopp som inflyter är litet. Under momentet inflyter närmast skatter och avgifter enligt de skattegrunder som gällde före 2014. Under momentet intäktsförs även de inkomster som baserar sig på lagen om tillsynsavgift för stiftelser (1048/2013) och lagen om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer (1512/2015). Utgifter som finansieras med dessa avgifter har beaktats under moment 32.40.03.


2017 budget 6 000 000
2016 budget 6 000 000
2015 bokslut 3 372 232

10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken

Under momentet beräknas inflyta 3 595 000 euro.

Förklaring:El- och naturgasnätsavgifterna grundar sig på lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012). Utgifter som finansieras med nätavgifterna har beaktats under moment 32.60.01.

Den vindkraftsavgift som tas ut inom vindkraftsområdet vid Bottenviken baserar sig på lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013).


2017 budget 3 595 000
2016 budget 3 090 000
2015 bokslut 2 888 546

11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet

Under momentet beräknas inflyta 2 450 000 euro.

Förklaring:Avgiften grundar sig på lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014). Som intäkter tas under momentet upp de förvaltningsavgifter som verket tar ut hos kreditinstitut och värdepappersföretag och genom vilka kostnaderna för verkets verksamhet täcks.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.03.


2017 budget 2 450 000
2016 budget 2 400 000
2015 bokslut 2 998 447