Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
            01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
            02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
            03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
            04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot
            50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 253 582 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa: Hovioikeuksien keskimääräisen käsittelyajan osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite/arvio
    
Hovioikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl9 8559 5009 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,16,06,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)1 5301 6001 600
Tuottavuus (työmäärä/htv)565555
    
Käräjäoikeudet   
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl484 813460 000460 000
— Rikosasiat52 91755 00055 000
— Laajat riita-asiat9 88510 50010 500
— Summaariset asiat343 990300 000300 000
    
Keskimääräinen käsittelyaika, kk   
— Rikosasiat4,04,04,0
— Laajat riita-asiat9,310,09,5
— Summaariset asiat2,72,52,5
— Velkajärjestelyasiat6,16,06,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)635650650
Tuottavuus (työmäärä/htv)115120120
    
Hallinto-oikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl20 00225 00027 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk8,57,57,5
Taloudellisuus (€/työmäärä)1 1251 1001 100
Tuottavuus (työmäärä/htv)727373
    
Vakuutusoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl6 6567 0007 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk13,312,012,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)1 2061 1001 100
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)636868
    
Markkinaoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl934900900
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,46,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)3 7924 5004 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)232020
    
Työtuomioistuin   
Ratkaistut asiat, kpl144150150
Keskimääräinen käsittelyaika, kk7,06,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)6 7006 4006 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)162020

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 45,28 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot251 498263 264254 032
Bruttotulot831500450
Nettomenot250 667262 764253 582
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta36 709  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle34 018  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Yleiset tuomioistuimet 171 433
Hallintotuomioistuimet50 534
Tietohallinto- ja muut menot31 615
Yhteensä253 582

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra3 000
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-1 441
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)5 680
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05)-80
Ruuhkautuneet tuomioistuimet-1 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-6 000
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)3 100
Tulojen budjetointimuutokset (vihkimispalkkioiden nettoutus ja tuomioistuinmaksutulojen poistojen nettobudjetointi tulotilille)-240
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistämiset-2 250
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-58
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-2 890
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa226
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1 392
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 209
Toimintamenosäästö (HO 2015)-180
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 901
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-296
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-1 752
Yhteensä-9 182

2017 talousarvio253 582 000
2016 II lisätalousarvio-1 526 000
2016 talousarvio262 764 000
2015 tilinpäätös247 976 000