Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

07. FordonsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 155 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. mars 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Skatt uppbärs endast för de dagar under vilka fordonet har anmälts för användning i trafik.

Syftet med drivkraftsskatten är att jämna ut de skattebelopp som ska betalas under året och som följer av att olika slag av bränsle eller drivkraft beskattas olika. Detta gäller personbilar. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar har fiskala och EU-rättsliga grunder.

Grundskatten för paket- och personbilar höjs med 100 miljoner euro från ingången av 2017. Eftersom fordonsskatten uppbärs i förskott under en löpande skatteperiod på 12 månader, har ökningen konsekvenser för skatteutfallet för fordonsskatten redan 2016. Skatten höjdes vid ingången av 2016 med 180 miljoner euro.

I början av 2017 lämnas regeringens propositioner om skatt på båtar och lätta motorfordon. Dessa skatter beräknas öka skatteintäkterna med sammanlagt ca 50 miljoner euro på årsnivå. Behoven att ändra inkomstposterna på grund av detta behandlas i samband med tilläggsbudgetpropositionen för 2017.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

  2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
       
Grundskatt      
— personbilar 462 610 648
— paketbilar 96 123 134
— lastbilar - - -
Drivkraftsskatt      
— personbilar 277 278 278
— paketbilar 29 30 29
— lastbilar 53 60 53
Tillägg för betalningssätt 13 14 13
Sammanlagt 930 1 115 1 155

Den viktigaste skatteutgiften inom fordonsbeskattningen är befrielse från fordonsskattens grundskatt för personer med funktionsnedsättning. Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna uppskattas till 17 miljoner euro.


2017 budget 1 155 000 000
2016 budget 1 115 000 000
2015 bokslut 929 984 759