Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

03. BilskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 853 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 4,4 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. Den första skattelättnaden trädde i kraft vid ingången av 2016 och de följande lättnaderna trädde i kraft stegvis vid ingången av 2017, 2018 och 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Beskattningsförfarandet för leasing- och hyrbilar som används under en begränsad tid i Finland ändras vid ingången av 2017 så att det vid den första registreringen är möjligt att i förväg ansöka om återbäring för utförsel av fordon från Finland. Samtidigt lindras förutsättningarna för återbäring vid utförsel. Effekten av ändringen på intäkterna av bilskatten beräknas vara ringa.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 112 000 nya personbilar ska beskattas 2016. År 2017 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2016.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

  2015 2016 prognos 2017 prognos
  st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
             
Nya personbilar 105 700 6 900 112 000 6 400 116 000 5 700
Nya paketbilar 11 200 5 500 12 000 5 300 12 000 5 100

År 2015 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 124 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen förväntas tillta ytterligare med anledning av de lättnader som utförs inom bilbeskattningen. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Återbäringar som hänför sig till bilskatt för införda begagnade bilar uppskattas inverka på skatteintäkterna under de närmaste åren.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

  2015
bokslut
2016
budget
2017
prognos
       
Personbilar 817 766 779
Paketbilar 66 68 67
Motorcyklar 11 15 12
Andra fordon 5 8 5
Återbetalning av bilskatt -15 -18 -10
Sammanlagt 884 839 853

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 60 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 87 miljoner euro 2017.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

  2015
bokslut
2016
prognos
2017
prognos
       
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning 12 8 8
Skatteutgifter som gäller taxibilar 12 12 12
Skatteutgifter som gäller invalidbilar 4 4 4
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon 63 63 63
Sammanlagt 91 87 87

2017 budget 853 000 000
2016 budget 839 000 000
2015 bokslut 884 127 174