Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

03. BilskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 853 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 4,4 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. Den första skattelättnaden trädde i kraft vid ingången av 2016 och de följande lättnaderna trädde i kraft stegvis vid ingången av 2017, 2018 och 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Beskattningsförfarandet för leasing- och hyrbilar som används under en begränsad tid i Finland ändras vid ingången av 2017 så att det vid den första registreringen är möjligt att i förväg ansöka om återbäring för utförsel av fordon från Finland. Samtidigt lindras förutsättningarna för återbäring vid utförsel. Effekten av ändringen på intäkterna av bilskatten beräknas vara ringa.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 112 000 nya personbilar ska beskattas 2016. År 2017 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2016.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

 20152016 prognos2017 prognos
 st.genomsn.
skatt, euro
st.genomsn.
skatt, euro
st.genomsn.
skatt, euro
       
Nya personbilar105 7006 900112 0006 400116 0005 700
Nya paketbilar11 2005 50012 0005 30012 0005 100

År 2015 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 124 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen förväntas tillta ytterligare med anledning av de lättnader som utförs inom bilbeskattningen. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Återbäringar som hänför sig till bilskatt för införda begagnade bilar uppskattas inverka på skatteintäkterna under de närmaste åren.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

 2015
bokslut
2016
budget
2017
prognos
    
Personbilar817766779
Paketbilar666867
Motorcyklar111512
Andra fordon585
Återbetalning av bilskatt-15-18-10
Sammanlagt884839853

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 60 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 87 miljoner euro 2017.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

 2015
bokslut
2016
prognos
2017
prognos
    
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning1288
Skatteutgifter som gäller taxibilar121212
Skatteutgifter som gäller invalidbilar444
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon636363
Sammanlagt918787

2017 budget853 000 000
2016 budget839 000 000
2015 bokslut884 127 174