Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 853 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 4,4 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. Den första skattelättnaden trädde i kraft vid ingången av 2016 och de följande lättnaderna trädde i kraft stegvis vid ingången av 2017, 2018 och 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Beskattningsförfarandet för leasing- och hyrbilar som används under en begränsad tid i Finland ändras vid ingången av 2017 så att det vid den första registreringen är möjligt att i förväg ansöka om återbäring för utförsel av fordon från Finland. Samtidigt lindras förutsättningarna för återbäring vid utförsel. Effekten av ändringen på intäkterna av bilskatten beräknas vara ringa.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 112 000 nya personbilar ska beskattas 2016. År 2017 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2016.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

  2015 2016 prognos 2017 prognos
  st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
             
Nya personbilar 105 700 6 900 112 000 6 400 116 000 5 700
Nya paketbilar 11 200 5 500 12 000 5 300 12 000 5 100

År 2015 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 124 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen förväntas tillta ytterligare med anledning av de lättnader som utförs inom bilbeskattningen. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Återbäringar som hänför sig till bilskatt för införda begagnade bilar uppskattas inverka på skatteintäkterna under de närmaste åren.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

  2015
bokslut
2016
budget
2017
prognos
       
Personbilar 817 766 779
Paketbilar 66 68 67
Motorcyklar 11 15 12
Andra fordon 5 8 5
Återbetalning av bilskatt -15 -18 -10
Sammanlagt 884 839 853

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 60 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 87 miljoner euro 2017.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

  2015
bokslut
2016
prognos
2017
prognos
       
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning 12 8 8
Skatteutgifter som gäller taxibilar 12 12 12
Skatteutgifter som gäller invalidbilar 4 4 4
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon 63 63 63
Sammanlagt 91 87 87

2017 budget 853 000 000
2016 budget 839 000 000
2015 bokslut 884 127 174

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 817 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2017 är överlåtelseskatten 4 % av köpesumman för fastigheter. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller fastighetsbolag är 2 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i andra än bostads- och fastighetsbolag är 1,6 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I budgetpropositionen har man utgått från antagandet att 2017 ökar värdet på bostadshandeln med 2,9 % och värdet på fastighetshandeln med 2,4 %. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns i intäkterna från överlåtelseskatten med upp till ett års fördröjning.

Till överlåtelseskatten hänför sig 12 olika skatteutgifter. För fyra av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänför sig till överlåtelseskatten beror på att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

  2015 2016 2017
       
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad 95 95 95
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper 2 000 2 000 2 000
Övriga 4 4 4
Sammanlagt 2 099 2 099 2 099

2017 budget 817 000 000
2016 budget 698 000 000
2015 bokslut 783 535 939

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 230 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lotteriskattelagen (552/1992). Skatten är 12 % av intäkterna från lotterier som anordnas med ensamrätt och från totospel. Skatten inflyter nästan helt från lotterier som anordnas med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut.


2017 budget 230 000 000
2016 budget 225 000 000
2015 bokslut 221 178 384

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 1 155 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. mars 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Skatt uppbärs endast för de dagar under vilka fordonet har anmälts för användning i trafik.

Syftet med drivkraftsskatten är att jämna ut de skattebelopp som ska betalas under året och som följer av att olika slag av bränsle eller drivkraft beskattas olika. Detta gäller personbilar. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar har fiskala och EU-rättsliga grunder.

Grundskatten för paket- och personbilar höjs med 100 miljoner euro från ingången av 2017. Eftersom fordonsskatten uppbärs i förskott under en löpande skatteperiod på 12 månader, har ökningen konsekvenser för skatteutfallet för fordonsskatten redan 2016. Skatten höjdes vid ingången av 2016 med 180 miljoner euro.

I början av 2017 lämnas regeringens propositioner om skatt på båtar och lätta motorfordon. Dessa skatter beräknas öka skatteintäkterna med sammanlagt ca 50 miljoner euro på årsnivå. Behoven att ändra inkomstposterna på grund av detta behandlas i samband med tilläggsbudgetpropositionen för 2017.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

  2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
       
Grundskatt      
— personbilar 462 610 648
— paketbilar 96 123 134
— lastbilar - - -
Drivkraftsskatt      
— personbilar 277 278 278
— paketbilar 29 30 29
— lastbilar 53 60 53
Tillägg för betalningssätt 13 14 13
Sammanlagt 930 1 115 1 155

Den viktigaste skatteutgiften inom fordonsbeskattningen är befrielse från fordonsskattens grundskatt för personer med funktionsnedsättning. Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna uppskattas till 17 miljoner euro.


2017 budget 1 155 000 000
2016 budget 1 115 000 000
2015 bokslut 929 984 759

08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 22 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). Lagen reformerades vid ingången av 2011, då avfallsskatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall och skattebasen utvidgades till att förutom allmänna avstjälpningsplatser även gälla privata avstjälpningsplatser. I samband med detta fattades även beslut om att höja avfallskatten till 50 euro per ton avfall år 2013. År 2015 höjdes avfallsskatten från 50 till 55 euro och år 2016 till 70 euro per ton avfall. Avfallsskattens skattebas har minskat till under hälften sedan ändringen av skatten år 2011 och den uppskattas minska med ytterligare hälften under 2016 i och med förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser.


2017 budget 22 000 000
2016 budget 25 000 000
2015 bokslut 32 363 376