Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

08. PunktskatterPDF-versio

01. Punktskatt på tobak

Under momentet beräknas inflyta 998 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 41,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 200,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 32 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 33,00 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 28,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 121,50 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes 2009, 2010, 2012, 2014 och 2015 och vid ingången av 2016. Enligt gällande lag höjdes skatten dessutom den 1 juli 2016, den 1 januari 2017 och den 1 juli 2017. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har skattebasen när det gäller tobaksprodukter minskat med ca 10 % sedan 2008.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis. Enligt propositionen ska vätskor som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter beläggas med punktskatt.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

 2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
    
Cigaretter776820876
Övriga tobaksprodukter105109122
Sammanlagt881929998

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2017 budget998 000 000
2016 budget929 000 000
2015 bokslut880 851 169

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 373 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 45,55 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på motsvarande sätt 31,90 euro och punktskatten på viner (11 volymprocent) 30,82 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 32,05 euro.

Alkoholskatten höjdes 2008, två gånger 2009, 2012 och 2014.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

 2015
bokslut
2016
prognos
2017
prognos
    
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, %3,6½

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

 2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
    
Etylalkohol415400424
Öl605600631
Viner och andra genom jäsning tillverkade produkter samt mellanprodukter336340318
Sammanlagt1 3561 3401 373

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier, som ökades från början av 2015. Skatteutgiften uppgår 2017 till ca 7 miljoner euro.


2017 budget1 373 000 000
2016 budget1 340 000 000
2015 bokslut1 355 743 518

05. Punktskatt på läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta 158 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skattebeloppet för sötsaker och glass är 95 cent per kilogram och för läskedrycker 11 eller 22 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på sötsaker, sötsaksliknande produkter, choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol. När det gäller sötsaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Skatten på sötsaker och glass höjdes 2012 och på läskedrycker 2012 och 2014.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker. Enligt propositionen slopas punktskatten på sötsaker och glass. På grund av tidpunkten för inflödet av skatterna är intäkten av punktskatten på sötsaker och glass liten 2017. Samtidigt görs smärre ändringar i skattebasen för punktskatten på läskedrycker.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

 2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
    
Sötsaker76767
Glass32332
Läskedrycker142148149
Sammanlagt250257158

Som skatteutgift minskar skattefriheten för livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och kosttillskott det belopp som inflyter under momentet. Skatteutgiftens belopp beräknas vara ringa i förhållande till skatteintäkterna.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget158 000 000
2016 budget257 000 000
2015 bokslut249 896 905

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 4 647 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalans som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

 2015
bokslut
2016
prognos
2017
prognos
    
Förbrukning av motorbensin1,40-2½
Förbrukning av dieselolja1,63½
Elförbrukning-0,931

Energiskatterna har under de senaste åren höjts avsevärt. Skatterna för trafik-, uppvärmnings-, kraftverks- och arbetsmaskinsbränslen höjdes vid ingången av 2016. Den el som förbrukas vid gruvdrift och utvinning av mineraler återfördes från den högre elskatteklass I till industrins lägre elskatteklass II. Skatten på torv sjönk 2016.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. I propositionen höjs skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner 2017.

 Skattenivån 2016
(inkl. försörjningsberedskapsavgift)
Skattenivån fr.o.m. 1.1.2017
   
Motorbensin, cent/l68,1370,25
Dieselolja, cent/l50,6153,02
Lätt brännolja, cent/l21,4022,87
Tung brännolja, cent/kg25,3627,11
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh2,2532,253
El II (industrin), cent/kWh0,7030,703
Stenkol, €/t178,54191,02
Naturgas, €/MWh17,42418,614
Flytgas cent/kg24,9326,65
Bränntorv, €/MWh1,901,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

 2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
    
Motorbensin1)1 2901 2801 294
Diesel1)1 2481 3501 413
Elström1 1171 1801 158
Övriga654708782
Sammanlagt4 3094 5184 647

1) Inbegriper ersättande biobränslen.

I inkomsterna av energiskatten ingår 11 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 2,1 miljarder euro 2017. Skatteutgifterna består av sänka skattesatser och beloppet av skatteutgiften har ansetts vara skillnaden mellan referensnivån och den sänkta skattesatsen. Referensnivån är den nivå som överensstämmer med den allmänna skattestrukturen. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som anges i tabellen nedan finns det andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för elström och naturgas som används i trafiken, den lägre skattesatsen för elström för maskinsalar samt skattefriheten i fråga om fasta och gasformiga biobränslen och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

 201520162017
    
Lägre skattesats för dieselbränsle1)737746767
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner465444451
Lägre skattesats för torv2)103140146
Lägre elskattesats för industri och växthus564592609
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar78107102
Övriga453535

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, vars belopp är ca 33 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 218 miljoner euro 2017. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.


2017 budget4 647 000 000
2016 budget4 518 000 000
2015 bokslut4 309 116 490

08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 14 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Punktskatt ska betalas för dryckesförpackningar av olika material avsedda för alkoholdrycker, läskedrycker, vatten och vissa andra drycker som dricks som sådana, med undantag för förpackningar framställda av vätskekartong. Punktskattefria är däremot dryckesförpackningar som är återanvändbara och ingår i ett pantbaserat retursystem. Punktskatten på dryckesförpackningar för engångsbruk som inte ingår i ett godkänt retursystem är 51 cent per liter. Mängden skattebelagda förpackningar antas 2017 hålla sig på nästan samma nivå som 2016.


2017 budget14 000 000
2016 budget15 000 000
2015 bokslut15 127 654