Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              01. Mervärdesskatt
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta 17 131 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). Den största delen av mervärdesskattebasen utgörs av hushållens konsumtion, som står för nästan 70 % av mervärdesskatteintäkterna. Mervärdesskatt inflyter också av insatsförbrukningen och investeringarna inom den statliga sektorn och i de socialskyddsfonder som hänför sig till den offentliga sektorn. Också på kommunernas och samkommunernas insatsförbrukning och investeringar tas det ut mervärdesskatt, men eftersom den skatt som tagits ut återbetalas till lokalförvaltningen ökar skatten inte statens mervärdesskatteintäkter. En viktig del av skatteutfallet är också den mervärdesskatt som tas ut på insatsförbrukningen inom så kallad övrig skattefri verksamhet. Här ingår bl.a. mervärdesskatten från insatsförbrukning inom finansierings- och försäkringsverksamhet, vid ägande och hyrning av bostäder samt inom privat hälso- och sjukvård samt socialservice. Sammanlagt ca 86 % av statens mervärdesskatteinflöde kommer från hushållens konsumtion, statens och socialskyddsfondernas insatsförbrukning och insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet. Dessutom inflyter mervärdesskatt bl.a. genom investeringar inom dessa sektorer och genom insatsförbrukning inom icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållen samt genom dessa sammanslutningars investeringar.

Förändringen i centrala poster som ingår i mervärdesskattebasen, %

  2015 2016
prognos
2017
prognos
       
Skattebas för hushållens skattepliktiga konsumtionsutgifter 0,3 1,2 1,4
Insatsförbrukning inom den statliga sektorn och socialskyddsfonderna 3,0 5,1 -0,7
Insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet 1,8 1,9 2,1

På prognosen för inflödet av mervärdesskatten 2017 inverkar det faktum att småföretagen övergår till att redovisa intäkter från mervärdesskatten enligt betalningsprincipen samt de ändringar som görs i småföretagens betalningsperioder för mervärdesskatten vid ingången av 2017. Effekten på skatteintäkterna är en minskning av engångsnatur som påverkar inflödet 2017 och som beror på tidsmässiga faktorer. Företag med en omsättning som underskrider 500 000 euro kan vid ingången av 2017 övergå till att redovisa intäkter från mervärdesskatten enligt betalningsprincipen. Detta beräknas minska intäkterna av mervärdesskatten 2017 med 105 miljoner euro på grund av tidsmässiga faktorer. Dessutom höjs omsättningsgränsen för kvartalsredovisning från 50 000 euro till 100 000 euro och gränsen för kalenderårsredovisning från 25 000 euro till 30 000 euro vid ingången av 2017. Detta beräknas minska intäkterna av mervärdesskatten 2017 med 13 miljoner euro.

På prognosen för skatteintäkterna 2017 inverkar också de höjda omsättningsgränser för lättnad när det gäller den nedre gränsen för mervärdesskatt som gällt sedan ingången av 2016. Detta beräknas minska intäkterna av mervärdesskatten med 41 miljoner euro från 2017 framåt.

Inflödet av mervärdesskatt består av mervärdesskatt som Skatteförvaltningen och Tullen tar ut och av belopp som övriga statliga räkenskapsverk bokför under mervärdesskattemomentet. Tullen tar ut mervärdesskatt för import från länder utanför Europeiska unionen. De återbäringar av mervärdesskatt som dras av från det totala inflödet består av skatter som återbetalas till mervärdesskattepliktiga på grund av deklarationer, ansökningar och ändringar. Utöver egentlig skatt ingår i återbäringarna den mervärdesskatt som återbetalas till kommunerna, vilket årligen uppgår till 2,3 miljarder euro.

Influten mervärdesskatt (mn euro)

  2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
       
Skatteförvaltningens bruttoutfall 25 754 25 968 26 762
Tullverkets nettoutfall 2 353 2 367 2 445
Mervärdesskatteutfallet från övriga statliga räkenskapsverk 62 63 64
Skatteförvaltningens återbäringar -11 541 -11 530 -12 140
Influten mervärdesskatt sammanlagt 16 628 16 868 17 131

Hur väl mervärdesskatteprognosen slår in beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och inriktning. Förändringar i konsumtionen inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen.

I intäktsprognosen har man beaktat skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten och som består av sänkta skattesatser. Som skatteutgifter fastställs även vissa poster som avviker från EU:s mervärdesskattedirektiv samt den lättnad som hänför sig till den nedre gränsen för mervärdesskatten. År 2017 finns det 20 olika skatteutgifter inom mervärdesbeskattningen. Det totala beloppet av dem beräknas vara 3 miljarder euro.

Skatteutgifter inom mervärdesbeskattningen (mn euro)

  2015 2016 2017
       
Reducerad mervärdesskattesats för livsmedel och foder (14 %) 1 190 1 190 1 206
Reducerad mervärdesskattesats för läkemedel (10 %) 308 314 319
Reducerad mervärdesskattesats för persontransporter (10 %) 249 255 261
Reducerad mervärdesskattesats på försäljningen av tidningar och tidskrifter (10 %) 118 118 119
Reducerad mervärdesskattesats för restaurangservice och måltidsservice (14 %) 512 524 536
Övriga skatteutgifter 549 602 616
Skatteutgifter sammanlagt 2 926 3 003 3 057

2017 budget 17 131 000 000
2016 budget 16 868 000 000
2015 bokslut 16 628 487 549

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 812 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2017 är skatten 24 % av det skattefria värdet av försäkringspremien.


2017 budget 812 000 000
2016 budget 785 000 000
2015 bokslut 776 813 223

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas inflyta 168 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Behoven att ändra apoteksavgiftstabellen i lagen om apoteksavgift bedöms årligen. Vid bedömningen beaktas förändringarna i apotekens omsättning. Apoteksavgiftstabellen tillämpas 2017 på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2016.


2017 budget 168 200 000
2016 budget 162 100 000
2015 bokslut 164 417 019