Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              02. Samfundsskatt
              04. Skatt på arv och gåva
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

04. Skatt på arv och gåvaPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 510 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) och på arvs- och gåvoskatteskalorna i lagen. Gåvoskatten beräknas utgöra ca 20 procent av de skatter som inflyter under momentet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva och 47 § i inkomstskattelagen. I propositionen föreslås det att skatteskalorna för skatten på arv och gåva lindras för främjande av generationsväxlingar inom jordbruket och inom andra företag. Samtidigt föreslås det att skattebasen utvidgas i fråga om skattefria ersättningar från dödsfallsförsäkringar. De föreslagna ändringarna uppskattas minska statens skatteinkomster med 40 miljoner euro på årsnivå. År 2017 beräknas ändringarna dock minska statens skatteinkomster med 25 miljoner euro på grund av dröjsmål i arvs- och gåvobeskattningen.

Till arvs- och gåvobeskattningen hänför sig 15 olika skatteutgifter, av vilka beloppet av skattelättnaden i samband med generationsväxling i företag, som är den mest betydelsefulla skatteutgiften, beräknas vara ca 141 miljoner euro 2017.


2017 budget 510 000 000
2016 II tilläggsb. -50 000 000
2016 budget 710 000 000
2015 bokslut 630 918 741