Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              02. Samfundsskatt
              04. Skatt på arv och gåva
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

02. SamfundsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 3 567 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Skatten är 20 % av den beskattningsbara inkomsten. Under momentet inflyter statens andel av samfundens inkomstskatt och rundradioskatten för samfund under året. Övriga skattetagare när det gäller samfundsskatt var kommunerna och församlingarna till utgången av 2015. Sedan 2016 är staten och kommunerna skattetagare när det gäller samfundsskatten. Församlingarnas utdelning av samfundsskatten ersattes vid ingången av 2016 med ett indexbundet anslag.

Prognosen för samfundsskatten bygger på de färskaste uppgifterna om utfallet och på uppskattningar av den slutliga skatten för respektive skatteår. Prognosen för samfundsskatten skatteåret 2017 görs upp utifrån företagens uppskattade resultatutveckling från 2015 till 2017. Uppskattningen av den slutliga samfundsskatten för skatteåret 2017 baserar sig på förhandsuppgifter från den slutliga beskattningen och på uppgifter om de belopp som influtit. Företagens resultatutveckling beräknas främst med hjälp av förändringen av rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. Företagens resultatutveckling följer inte helt förändringen av rörelseöverskottet. I synnerhet under kraftiga konjunkturväxlingar kan den bild rörelseöverskottet ger av företagens resultat avvika betydligt från verkligheten. När prognosen görs upp erbjuder rörelseöverskottet likväl en naturlig utgångspunkt för en granskning av hur intäkterna från samfundsskatten utvecklats i förhållande till den tillväxtprognos som beskriver hela den ekonomiska aktiviteten. Prognosen för samfundsskatten kompletteras vid behov utifrån företagens resultatuppgifter och uppgifter om influtna belopp. Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer, och intäkterna från den har varierat mer än intäkterna från andra skatteformer. Förändringar i den ekonomiska tillväxten och i företagens resultatutsikter kan snabbt leda till även stora förändringar i intäkterna från samfundsskatten.

Den uppskattade utvecklingen för rörelseöverskottet, företagens resultatutveckling och den slutliga samfundsskatten

  2014 2015
prognos
2016
prognos
2017
prognos
         
Förändring av rörelseöverskottet, % 3,3 6,1 1,1 8,1
Skatteårets slutliga skatt, mn euro 4 412 4 526 4 698 5 141
— statens andel av intäkterna från samfundsskatten, % 61,63 60,35 69,08 69,66

År 2017 träder inga sådana ändringar av skattegrunderna i kraft som påverkar intäkterna av samfundsskatten. De sänkta arbetsgivaravgifterna på grund av konkurrenskraftsavtalet ökar skattebasen för samfundsskatten, vilket har beaktats i tillväxtprognosen för rörelseöverskottet.

Från och med 2013 har man genom en årlig skatt som ska betalas till staten samlat in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Med rundradioskatten för samfund är det meningen att samla in ca 20 miljoner euro på årsnivå.

Skatten under skatteåret flyter in under loppet av flera kalenderår, och därför utgörs inflödet under momentet av samfundsskatt som redovisats under olika skatteår. Av den slutliga samfundsskatten för ett skatteår inflyter i allmänhet drygt 80 % som förskott under samma år. Beloppet av de kompletteringar av förskottet som betalas på eget initiativ efter utgången av skatteåret och innan beskattningen har slutförts varierar betydligt från år till år. Förskott återbetalas också till företag på ansökan innan beskattningen har slutförts. Efter att beskattningen har slutförts inflyter kvarskatt, och inflödet minskas av de förskottsåterbäringar som betalas ut. År 2017 inflyter det ännu skatt från skatteåren 2016 och 2015.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2017

   
Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro  
— skatteåret 2018 406
— skatteåret 2017 4 297
— skatteåret 2016 391
— tidigare skatteår 35
Sammanlagt 5 129
— varav statens andel 3 567

Inom näringsbeskattningen finns det ett flertal skatteutgifter. De viktigaste av dessa är skatteutgifter inom avskrivningssystemet för lösa anläggningstillgångar, ca 565 miljoner euro, och skattefrihet för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar, ca 350 miljoner euro. Beloppen av de ovannämnda skatteutgifterna är endast uppskattningar. Dessutom kan beloppet av skatteutgiften till följd av skattefriheten för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar i hög grad variera från år till år beroende på antalet aktieköp.


2017 budget 3 567 000 000
2016 II tilläggsb. 206 000 000
2016 budget 2 877 000 000
2015 bokslut 2 761 280 794