Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag

Statsbudgeten 2017

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 41 564 184 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 049 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 8 929 000 000
02. Samfundsskatt 3 567 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 43 000 000
04. Skatt på arv och gåva 510 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 18 111 200 000
01. Mervärdesskatt 17 131 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 812 000 000
03. Apoteksavgifter 168 200 000
08. Punktskatter 7 190 000 000
01. Punktskatt på tobak 998 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 373 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker 158 000 000
07. Energiskatter 4 647 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 14 000 000
10. Övriga skatter 3 077 000 000
03. Bilskatt 853 000 000
05. Överlåtelseskatt 817 000 000
06. Lotteriskatt 230 000 000
07. Fordonsskatt 1 155 000 000
08. Avfallsskatt 22 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 136 984 000
03. Banskatt 5 184 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 40 704 000
05. Vissa avgifter för trafiken 28 851 000
06. Farledsavgifter 46 200 000
08. Oljeavfallsavgift 4 000 000
09. Övriga skatteinkomster 6 000 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 595 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 2 450 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 240 658 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 30 685 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 982 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 29 703 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 145 250 000
10. Domstolarnas inkomster 46 200 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 23 300 000
20. Utsökningsavgifter 73 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 2 984 000
98. Inkomster från EU 2 534 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 450 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 376 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 3 350 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 288 528 000
10. Tullens inkomster 2 320 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 135 473 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 951 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 854 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 4 500 000
25. Inkomster av metallmynt 15 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 827 079 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 198 471 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 18 230 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 850 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 31 300 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 500 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 13 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 573 686 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel 545 686 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 886 031 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 534 503 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 310 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 8 000 000
04. Andra inkomster från EU 718 000
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport 1 080 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 000 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 400 000
44. Fiskevårdsavgifter 8 700 000
45. Jaktvårdsavgifter 10 130 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 4 995 000
10. Trafikverkets inkomster 4 145 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 357 205 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 840 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 865 000
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 170 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 152 500 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 545 768 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 500 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet 449 163 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 93 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 305 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 31 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond 26 500 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 370 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 193 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 100 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 484 964 000
01. Ränteinkomster 95 964 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 9 100 000
05. Räntor på övriga lån 71 131 000
07. Räntor på depositioner 0
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 15 733 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 2 110 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 2 110 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 98 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 98 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 181 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 181 000 000
15. LÅN 5 946 670 000
01. Lån som återbetalas till staten 459 241 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 68 300 000
04. Amorteringar på övriga lån 390 941 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 5 487 429 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 5 487 429 000
Inkomstposternas totalbelopp 55 236 476 000