Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR41 564 184 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet13 049 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster8 929 000 000
02. Samfundsskatt3 567 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster43 000 000
04. Skatt på arv och gåva510 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning18 111 200 000
01. Mervärdesskatt17 131 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier812 000 000
03. Apoteksavgifter168 200 000
08. Punktskatter7 190 000 000
01. Punktskatt på tobak998 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker1 373 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker158 000 000
07. Energiskatter4 647 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar14 000 000
10. Övriga skatter3 077 000 000
03. Bilskatt853 000 000
05. Överlåtelseskatt817 000 000
06. Lotteriskatt230 000 000
07. Fordonsskatt1 155 000 000
08. Avfallsskatt22 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur136 984 000
03. Banskatt5 184 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet40 704 000
05. Vissa avgifter för trafiken28 851 000
06. Farledsavgifter46 200 000
08. Oljeavfallsavgift4 000 000
09. Övriga skatteinkomster6 000 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken3 595 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet2 450 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 240 658 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde30 685 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter982 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde29 703 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde145 250 000
10. Domstolarnas inkomster46 200 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster23 300 000
20. Utsökningsavgifter73 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde2 984 000
98. Inkomster från EU 2 534 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde450 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde3 376 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde3 350 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde2 288 528 000
10. Tullens inkomster2 320 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna135 473 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna25 951 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna14 854 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik4 500 000
25. Inkomster av metallmynt15 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond1 827 079 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar198 471 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier18 230 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd850 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel31 300 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 500 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde13 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde573 686 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten24 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel545 686 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde886 031 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket534 503 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling310 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen8 000 000
04. Andra inkomster från EU718 000
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport1 080 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 000 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur3 400 000
44. Fiskevårdsavgifter 8 700 000
45. Jaktvårdsavgifter10 130 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde4 995 000
10. Trafikverkets inkomster4 145 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde357 205 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 840 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti31 865 000
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken170 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde152 500 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde545 768 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd500 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet449 163 000
98. Återbäringar av statsunderstöd93 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 305 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde31 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond26 500 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur370 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder193 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen75 000 000
04. Återtagande av överförda anslag100 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur2 500 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 484 964 000
01. Ränteinkomster95 964 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken9 100 000
05. Räntor på övriga lån71 131 000
07. Räntor på depositioner0
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter15 733 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier2 110 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier2 110 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst98 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst98 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst181 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst181 000 000
15. LÅN5 946 670 000
01. Lån som återbetalas till staten459 241 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk68 300 000
04. Amorteringar på övriga lån390 941 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering5 487 429 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering5 487 429 000
Inkomstposternas totalbelopp 55 236 476 000