Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
              01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
              55. Understöd för reparationsverksamhet
              60. Överföring till statens bostadsfond
              64. Understöd för vård av byggnadsarvet
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 534 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
    
Tuottavuus ja taloudellisuus   
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu)184213206
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv)399396400
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Vireille tulleet valitusasiat (lkm)23 36523 00022 000
Valitusten käsittelyaika11,897

Vuoden 2011 luvut sisältävät lautakuntaan työllistämistoimenpiteillä työllistettyjen lisäresurssin valitusruuhkan purkamisen nopeuttamiseksi.

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 22 000 ratkaisua ja 55 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 22 000 ratkaisua ja 4 534 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkausten tarkistukset127
Tasomuutos25
Ruuhkan purkuun liittyvän kertamenon vähentäminen-200
Sähköisen asiahallinnan kehittämiseen liittyvän kertamenon vähentäminen-300
Eduskunnan kertaluonteisen lisäyksen vähennys-1 120
Ruuhkan purkuun liittyvä määrärahalisäys770
Ruuhkan purkuun liittyvä siirto momentilta 33.03.50 (1 htv)70
Yhteensä-628

2013 talousarvio4 534 000
2012 II lisätalousarvio75 000
2012 talousarvio5 162 000
2011 tilinpäätös4 528 000