Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
              01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
              55. Understöd för reparationsverksamhet
              60. Överföring till statens bostadsfond
              64. Understöd för vård av byggnadsarvet
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 085 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet2016
utfall
2017
prognos
2018
uppskattning
    
Resurshushållning   
Utgifter per funktionsområde (1 000 euro)    
Försvarspolitisk påverkan2 2082 2821 826
Upprätthållande och utvecklande av försvarsförmågan3 0203 1232 492
Användning av försvarsförmågan585601495
Styrfunktioner9 5934 3864 860
Stödfunktioner 4 9285 333
Sammanlagt15 40615 32015 006
    
Produktivitet   
Årsverken per funktionsområde   
Försvarspolitisk påverkan182714
Upprätthållande och utvecklande av försvarsförmågan311923
Användning av försvarsförmågan755
Styrfunktioner764145
Stödfunktioner 4149
Sammanlagt132133136

1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna 2016 har överförts på kärn- och handledningsfunktionerna. På grund av en revidering av kärnfunktionerna är siffrorna för de olika åren inte jämförbara.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2016
utfall
2017
prognos
2018
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,883,83,8
— kvinnor3,61  
— män4,11  

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 56114 75614 131
Bruttoinkomster1554646
Nettoutgifter15 40614 71014 085
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 065  
— överförts till följande år3 859  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-5
Utgifter för förvaltningens säkerhetsnätsprojekt (TUVE) (överföring till moment 27.10.01)-400
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0126
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-13
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-98
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-17
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-4
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt-625

2018 budget14 085 000
2017 budget14 710 000
2016 bokslut15 200 000