Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2017

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 878 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Finlands miljöcentral (SYKE) utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling främst för att användas av statsrådet, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet. Som underlag för lösningarna tar miljöcentralen fram information om miljön, om hur miljöns tillstånd utvecklas och om de faktorer som påverkar miljöns tillstånd, samt bedömer alternativa utvecklingstrender. Miljöcentralen sköter också flera av de rapporteringar som EU-lagstiftningen och internationella överenskommelser kräver samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Därtill sköter miljöcentralen de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattentillgångar som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Från miljöcentralens omkostnadsmoment anvisas för dessa uppgifter ca 1 700 000 euro. I fråga om dessa uppgifter bedöms kostnaderna för ca 22 årsverken täckas med miljöcentralens omkostnadsanslag medan kostnaderna för ca 16 årsverken täcks med särskild finansiering. Anpassningen till reformen av forskningsinstituten påverkar de resurser som används för uppgifterna 2015—2018. Ändringarna preciseras genom gemensam planering.

Samhälleliga effekter

Med sin verksamhet bidrar Finlands miljöcentral till en hållbar utveckling i samhället genom att ta fram och förmedla ny information och nya lösningsmodeller. De viktigaste användarna av informationen är statsrådet, regionförvaltningen, kommunerna, landskapsförbunden, affärslivet, massmedierna, frivilligorganisationerna och enskilda medborgare.

Effektmålen är följande:

 • — Tillväxten inom bioekonomin och den cirkulära ekonomin och de nya lösningarna är hållbara med avseende på dämpandet av klimatförändringen, användningen av vattentillgångar och andra naturresurser, belastningen på vattendragen och Östersjön och tryggandet av ekosystemen. Livsmiljöerna uppvisar stor mångfald, är sunda och främjar välbefinnandet, och man är medveten om deras betydelse för hälsan. Information om miljön produceras, distribueras och används effektivt; i och med digitaliseringen förbättras medborgarnas förutsättningar att delta i beslutsfattandet om den egna livsmiljön och det uppstår ny företagsverksamhet kring produktion, bearbetning och distribution av miljöinformation
 • — Problemområdena inom miljöregleringen har identifierats, och man har löst dem genom att prova nya verksamhetsmodeller och genom att utnyttja engagerande utveckling av regleringen och konsekvent utvärdera regleringen och försöken. Försök som baserar sig på samarbete mellan olika aktörer skapar innovationer och lösningsmodeller med hjälp av vilka man stärker det finländska samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet och som även kan användas internationellt.
Verksamhetens resultat
Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet uppställer följande mål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

 • — Miljöcentralen fortsätter att öka antalet yrkespublikationer och vetenskapliga publikationer i förhållande till arbetsinsatsen
 • — Miljöcentralen ökar användningen av digitala kanaler för informationsförmedling i den kommunikation som gäller miljön
 • — Miljöcentralen sörjer för kostnadstäckningen hos såväl sin offentligrättsliga som sin företagsekonomiska verksamhet
 • — Miljöcentralen sörjer för att den har serviceförmåga i synnerhet ur de resultatstyrande ministeriernas samt regionförvaltningens perspektiv
 • — Miljöcentralen sörjer för att dess kommunikation är högkvalitativ sett ur ett medieperspektiv.

I sin verksamhet fokuserar Finlands miljöcentral på

 • — att dämpa klimatförändringen och anpassa till den, med fokus på de styrningssystem och styrmedel som särskilt hänför sig till detta, samt på att följa och utvärdera effekterna av åtgärderna
 • — att främja skyddet, vården och ett hållbart nyttjande av vattendragen, grundvattnen och Östersjön samt på effekterna av belastningen på vattendragen och Östersjön och övervakningen av vattenstatusen
 • — att utveckla de styrningssystem och styrmedel som hänför sig till Östersjön och vattendragen samt på att bekämpa oljeskador och förebygga kemikalieolyckor
 • — att främja den cirkulära ekonomin och bioekonomin och öka effektiviteten i materialanvändningen och energianvändningen
 • — att främja hållbart nyttjande av naturresurser och konsekvensbedömningar i samband med detta samt på att identifiera nya typer av risker och finna lösningar på dem
 • — att övervaka och trygga statusen för naturens mångfald, främja hållbart nyttjande av naturen och upprätthållandet av tjänster som baserar sig på ekosystemens funktion och ta fram lösningar i samband med detta samt på att främja affärsverksamhet som baserar sig på naturresursfunktionerna
 • — att ta fram och sprida information om markanvändningen, den byggda miljön och trafiksystemen samt på att utveckla styrmedel för att stödja samordningen av olika användarbehov.

I sin forsknings- och utvecklingsverksamhet beaktar miljöcentralen också sådana miljöfrågor som börjar få ökad betydelse, såsom exempelvis

 • — de allt större återverkningarna av globala miljöförändringar på Finland
 • — förändringar i förvaltningen av miljön
 • — effekterna av befolkningens stigande medelålder och förändringarna i befolkningsstrukturen på servicestrukturerna, boendet och mobiliteten.
Resurshushållning

Av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd beräknas det inflyta 4,9 miljoner euro, varav exportverksamheten uppskattas stå för nästan hälften. Från den övriga statsförvaltningen beräknas inflyta finansiering till ett belopp av 14,5 miljoner euro, varav 11,0 miljoner euro utgör samfinansiering. Den del som finansieras utanför budgeten beräknas uppgå till 7,6 miljoner euro, varav EU:s andel är ca 4 miljoner euro. En allt starkare internationell nätbildning stärker miljöcentralens konkurrensförmåga på den internationella marknaden.

Produktivitet

Produktiviteten förbättras genom att man utvecklar samarbetet i nätverk, verksamhetsprocesserna och informationssystemen och genom att man utvidgar de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Produktiviteten förbättras även inom stödfunktionerna. Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen i enlighet med de nationella riktlinjerna för forskningsinfrastrukturen.

Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar miljöövervakningen och datasystemen samt ökar automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning och utökar samarbetet i anslutning till datalager.

Produktiviteten förbättras genom att verksamhetsmodellerna för forskningssamarbetet görs mer mångsidiga i ett samarbete mellan statens forskningsinstitut, universiteten och företagen, genom att man tillsammans utvecklar uppföljningsmetoder och i uppföljningen nyttiggör nya samarbetsmodeller samt genom att man ytterligare ökar samarbetet kring lokaler, laboratorier och forskningsinfrastrukturer. Produktivitetsförbättringar görs i synnerhet via Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET).

Den beräknade fördelningen av antalet årsverken och kostnaderna vid Finlands miljöcentral enligt uppgiftsområde 2015—20171)

Uppgiftsområde 2015
utfall
kostnader
mn €
årsv. 2016
uppskattning
kostnader
mn €
årsv. 2017
mål
kostnader
mn €
årsv.
             
Forskning och utveckling 27,1 298 25,1 281 25,2 275
Expertstöd 20,5 204 20,0 195 19,5 188
Myndighetsverksamhet 2,1 22 2,1 21 2,0 21
Produktion av miljöinformation 7,8 62 7,2 58 6,2 55
Sammanlagt 57,5 586 54,4 555 52,9 539
Antalet årsverken som baserar sig på omkostnadsfinansieringen   299   278   270

1) I kostnaderna har beaktats användningen av anslagen under omkostnadsmomentet samt den finansiering som beviljats i form av en rätt att använda anslag under andra moment; dock inte användningen av anslagen under momenten 35.10.20 och 35.10.70.

Det totala antalet årsverken vid Finlands miljöcentral beräknas vara ca 540. Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar 310 årsverken. När det gäller antalet anställda har minskningar som föranleds av totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering (TULA) beaktats. Personalresurserna fördelas enligt de strategiska målen med beaktande av effekterna av produktivitetsprojekten. Utlokaliseringen av forsknings- och sakkunniguppgifter till miljöcentralens regionala verksamhetsställen fortsätter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 55 571 54 014 52 878
Bruttoinkomster 26 266 24 000 27 000
Nettoutgifter 29 305 30 014 25 878
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 111    
— överförts till följande år 5 867    

Kalkyl över kostnadstäckningen för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 9 305 11 500 11 000
— finansiering från EU 2 122 4 500 3 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 1 808 2 500 2 000
Intäkter sammanlagt 13 235 18 500 16 000
       
Totala kostnader för projekten 23 773 35 000 28 070
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -10 538 -16 500 -12 070
Självfinansieringsandel, % 44 47 43

Kostnadstäckningen för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -2 270
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 1 640
Strukturella ändringar (regeringsprogr. 2015) -800
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -6
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -933
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -211
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 2
Löneglidningsbesparing -142
Lönejusteringar 92
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -335
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -134
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -321
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -150
Temporär sänkning av StPL-avgiften -201
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -12
Nivåförändring -323
Sammanlagt -4 136

2017 budget 25 878 000
2016 II tilläggsb. -199 000
2016 budget 30 014 000
2015 bokslut 32 061 000