Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2017

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2014—2016

    v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
    1000 € %
 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 9 379 59 620 42 527 -17 093 -29
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 9 379 59 620 42 527 -17 093 -29
25. Oikeusministeriön hallinnonala 112 276 125 750 143 950 18 200 14
10. Tuomioistuintulot 33 455 31 400 46 400 15 000 48
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200 23 300 1 100 5
20. Ulosottomaksut 78 477 72 000 71 500 -500 -1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 344 150 2 750 2 600 1733
26. Sisäministeriön hallinnonala 16 984 14 920 24 924 10 004 67
98. EU:lta saatavat tulot 6 934 14 470 24 474 10 004 69
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 10 051 450 450 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 5 091 4 076 5 226 1 150 28
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 10 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 063 4 050 5 200 1 150 28
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 194 313 2 751 567 2 243 186 -508 381 -18
10. Tullin tulot 2 696 4 013 2 500 -1 513 -38
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 144 148 141 097 136 621 -4 476 -3
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 613 27 028 26 170 -858 -3
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 997 21 531 15 081 -6 450 -30
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 0 3 200 5 200 2 000 63
25. Metallirahatulot 15 038 20 000 15 000 -5 000 -25
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 728 242 2 274 512 1 782 500 -492 012 -22
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 147 782 170 300 185 933 15 633 9
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 322 19 846 19 796 -50 0
60. Työturvallisuusmaksu 892 920 900 -20 -2
(87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 20 948 1 100 -1 100 -100
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 42 356 46 300 34 000 -12 300 -27
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 309 2 900 1 500 -1 400 -48
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 21 970 18 820 17 985 -835 -4
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 581 188 565 419 565 403 -16 0
70. Opintotukitoiminnan tulot 22 072 20 300 24 000 3 700 18
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 541 734 541 119 537 403 -3 716 -1
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 17 382 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 630 057 1 146 475 969 850 -176 625 -15
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 519 715 534 003 599 903 65 900 12
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 71 974 556 000 325 000 -231 000 -42
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 3 703 5 000 10 000 5 000 100
04. EU:lta saatavat muut tulot 510 2 492 477 -2 015 -81
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 924 1 080 1 040 -40 -4
(32.) Kasvinjalostusmaksut 176 280 -280 -100
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 067 2 900 3 000 100 3
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 435 500 500 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 573 3 400 3 400 0
44. Kalastonhoitomaksut 9 313 9 580 10 400 820 9
45. Riistanhoitomaksut 10 120 10 240 10 130 -110 -1
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 546 21 000 6 000 -15 000 -71
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 50 716 8 802 138 544 129 742 1474
10. Liikenneviraston tulot 49 814 8 192 137 894 129 702 1583
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 902 610 650 40 7
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 468 437 227 797 268 815 41 018 18
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 713 2 970 2 850 -120 -4
(30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 100 000 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 40 467 42 327 42 865 538 1
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 215 877 114 000 120 000 6 000 5
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 108 380 68 500 103 100 34 600 51
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 533 702 522 753 523 393 640 0
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 751 1 460 1 600 140 10
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 50 500 500 0
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 421 695 426 288 426 788 500 0
98. Valtionapujen palautukset 108 151 93 200 93 200 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 2 055 1 305 1 305 0
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 100 522 74 150 52 650 -21 500 -29
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 0 4 650 2 150 -2 500 -54
20. Siirto valtion asuntorahastosta 90 000 66 000 47 000 -19 000 -29
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 10 522 3 500 3 500 0
39. Muut sekalaiset tulot 477 209 548 500 365 500 -183 000 -33
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 133 326 105 000 188 000 83 000 79
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 80 989 75 000 75 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 244 010 366 000 100 000 -266 000 -73
10. Muut sekalaiset tulot 18 884 2 500 2 500 0
Yhteensä 5 179 875 6 049 829 5 343 968 -705 861 -12