Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

2) till finansiering av undersökningar och utredningar som stöder beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

4) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt

6) till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:I överensstämmelse med regeringsprogrammet reformeras social- och hälsovården genom att överföra ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna till 18 landskap. Regeringens proposition med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården lämnas till riksdagen under slutet av år 2016. Enligt samma tidtabell realiseras regionförvaltningsreformen genom vilken de regionala uppgifterna överförs på landskapen.

Det är fråga om en genomgripande reform, och i samband med den görs omfattande omorganiseringar när det gäller uppgifter och funktioner, personal, fastigheter och annan egendom. Reformen genomförs under en tvåårig övergångsperiod. För genomförandet av reformen krävs det resurser för styrning och förändringsstöd på riksnivå och för temporär förvaltning av landskapen.

Det rikstäckande förändringsstödet genomförs gemensamt av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Institutet för hälsa och välfärds och Kommunförbundet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringsakademin för social- och hälsovårdsreformen och förändringsledarskapsstöd 1 000
Inrättande av offentligrättsliga inrättningar för social- och hälsovård på landskapsnivå 500
Koordinatorer för social- och hälsovårdsreformen i landskapen 500
Nationell styrning och samordning av social- och hälsovårdsreformen samt förstärkning av kunskapsbasen 1 000
Slutförande av gamla Kaste-projekt 400
Sammanlagt 3 400

2017 budget 5 600 000
2016 budget 2 200 000
2015 bokslut 2 300 000