Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statbudgeten för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
            19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
            21. Omkostnader
            62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
            63. Vissa specialprojekt
            64. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur
            67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
       02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
       03. Arbetslöshetsnämnden
       04. Prövningsnämnden
          05. Försäkringsinspektionen
       06. Rättsskyddscentralen för hälsovården
       07. Institutet för arbetshygien
       08. Folkhälsoinstitutet
       09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
       10. Strålsäkerhetscentralen
       11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
       12. Statens skolhem
       13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning
       14. Statens sinnessjukhus
       15. Utjämning av familjekostnader
       16. Allmän familjepension
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
       18. Sjukförsäkring
       19. Pensionsförsäkring
       20. Olycksfallsförsäkring
       21. Frontveteranpensioner
       22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
       23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården
       53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
       57. Semesterverksamhet
       92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Social- och hälsovårdsministerietPDF-versio

Förklaring:

Utöver de grundläggande uppgifterna koncentrerar sig social‐ och hälsovårdsministeriet på att konkretisera de strategiska riktlinjer för förvaltningsområdet som skrivits in i förklaringen i samband med motiveringarna under huvudtiteln.

Under år 2003 uppmärksammas följande frågor inom samtliga av ministeriets resultatområden:

Resultatområdesspecifika särskilda mål

Ekonomimål

Nettoutgiftsbaserad resursfördelning mellan resultatområdena:
 1 000 €%
   
Ledningen och de särskilda enheterna3 73011,7
Stödet för ledningen  
— Administrativa avdelningen9 53129,9
— Ekonomi- och planeringsavdelningen3 31510,4
Försäkringsavdelningen2 7108,5
Familje- och socialavdelningen3 60211,3
Hälsoavdelningen3 98512,5
Arbetarskyddsavdelningen5 00515,7
Sammanlagt31 878100,0

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer samt enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt ersättningar enligt 45 § lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) uppbärs hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten
(offentligrättsliga, 1 000 euro):
 2001200220031)
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten513695733
Särkostnader 479655659
Driftsåterstod344074
Andel av gemensamma kostnader sammanlagt444039
Kostnader sammanlagt523695698
Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-)-10035

1) En del av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda verksamhet övergår 2003 för de offentligrättsliga prestationernas del till arbetarskyddets distriktsförvaltning. Kostnadsmotsvarighetsuppgifterna ingår därför i kalkylerna i kapitel 33.13.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, Arbetarskydds-
förvaltningen (företagsekonomiska, 1 000 euro):
 200120022003
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten989696
Särkostnader 777777
Driftsåterstod211919
Andel av gemensamma kostnader sammanlagt20,10,1
Kostnader sammanlagt7977,177,1
Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-)1918,918,9

Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda
verksamheten (offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer):
 200120022003
 utfallprognosuppskattning
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€)611791829
Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€)556732736
Driftsåterstod (t€)555993
— % av intäkterna97,511,2
Andel av gemensamma kostnader (t€)4640,139,1
Överskott (+)/Underskott (-) (t€)918,953,9
— % av intäkterna1,52,46,5
Intäkterna i % av de totala kostnaderna102103107

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.

19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än förvaltningsområdets särskilt skattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster.

Förklaring: Statens konsumtions- och investeringsutgifter har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser.

Anslaget är en överföring från moment 28.81.(23).


2003 budget16 000 000

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 31 878 000 euro.

Anslaget får även användas för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen, till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffning av anordningar och inventarier i samband härmed samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner.

Av anslaget får högst 270 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring: Såsom tillägg har beaktats 160 000 euro som utgifter för utvecklande av arbetarskyddsdistriktens resurser.

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 75 000 euro som överföring av JOPA-projekt till moment 33.13.21 (JOPA: en decentraliserad och flexibel serviceadministration).

Utgifter och inkomster:
  
Bruttoutgifter32 724 000
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten783 000
Övriga omkostnader31 941 000
Bruttoinkomster846 000
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten829 000
— offentligrättsliga prestationer733 000
— övriga prestationer96 000
Övriga inkomster17 000
Nettoutgifter31 878 000


2003 budget31 878 000
2002 budget32 046 000
2001 bokslut30 977 861

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 474 000 euro.

År 2003 får nya beslut om beviljande av medel fattas för sammanlagt 3 374 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2002 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2003.

Anslaget får användas för statlig medfinansiering av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban samt innovativa åtgärder vilka finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten 26.98.61 och 34.05.61 får anslaget även användas för anställande av den tekniska hjälp och personal motsvarande högst fyra årsverken som behövs för genomförande av de program som nämns ovan.

Förklaring: En del av anslaget är finansiering som riktas till utvecklande av regionerna.

Det beräknas att 2 137 000 euro används för den statliga medfinansieringen i Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt och 3 337 000 euro för den statliga medfinansieringen i Europeiska socialfondens projekt.

Användningen av bevillningsfullmakten beräknas åsamka staten utgifter enligt följande (miljoner euro):
Bevillningsfullmaktsår2003200420052006Sammanlagt
      
Förbindelser 2000—2002 4,5903,126--7,716
Förbindelser 20030,8841,3920,7550,3433,374
Sammanlagt5,4744,5180,7550,34311,090

Bevillningsfullmakten under momentet beräknas fördela sig på fonder och program
enligt följande (miljoner euro):
 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Gemeskaps-
initiativ
Sammanlagt
      
Europeiska regionala utvecklingsfonden0,5950,154-0,5911,340
Europeiska socialfonden0,2360,0441,754-2,034
Sammanlagt0,8310,1981,7540,5913,374


2003 budget5 474 000
2002 budget2 796 000
2002 tilläggsb.
2001 bokslut466 676

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och beslutsfattande samt till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde.

Anslaget får även användas till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner.

Anslaget får användas till avlöning av personal motsvarande högst 12 årsverken.

Förklaring:

Avsikten är att anslaget skall användas för genomförande av följande projekt:
 
Fortsättning och effektivering av pågående projekt:
Genomförande och verkställande av social kreditgivning
Verkställande av socialpolitiska förstadsprojekt
Projektet för verkställande av handlingsprogrammet för förebyggande av våld mot kvinnor samt prostitution
Projekt som hänför sig till mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården
Projektet som gäller specialservice som bildar nätverk
Välfärdsklusterverksamhet samt genomförande av strategin för utnyttjande av datateknik inom social- och hälsovården
Forsknings- och åtgärdsprogrammet gällande möjligheterna att orka i arbetet
Det riksomfattande programmet gällande olycksfall i arbetet
Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015
Information om familjeledigheter
Verkställande av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården
 
EU:s ramprogram och särskilda program:
Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram
 
Inledande av nya projekt:
Utvecklande av en nationell elektronisk patientjournal
Programmet VETO
Verkställande av programmet för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn
Utveckling av hälsofrämjande motion
Försök angående regionalt samarbete inom miljö- och hälsoskyddets område


2003 budget6 000 000
2002 budget8 410 000
2002 tilläggsb.300 000
2001 bokslut7 047 074

64. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 682 000 euro.

Anslaget får användas för utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter samt för sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt.

Anslaget får användas till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring: Anslaget grundar sig på det principbeslut gällande användningen av inkomster av försäljning av statens egendom 2000—2003 som statsrådet fattade den 26 maj 2000. Användningen av anslaget fördelar sig på flera år och med hjälp av det stöds utvecklandet av social- och hälsovårdens servicesystem. Understöd betalas till kommuner, samkommuner och andra serviceproducenter. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken förbättra en jämn tillgång på service och kvaliteten på den samt att stöda människors egen företagsamhet, boende hemma och möjligheter att klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet.


2003 budget1 682 000
2002 budget3 364 000
2001 bokslut3 363 759

67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 256 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödande av speciella program.


2003 budget4 256 000
2002 budget4 289 000
2001 bokslut3 860 780