Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
              25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum
              31. Främjande av hälsa och välfärd
              50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet
              63. Vissa specialprojekt
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 653 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5)4,2> 4> 4
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)-> 3,7-

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot208 072200 338203 653
Bruttotulot35 04330 00030 000
Nettomenot173 029170 338173 653
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta31 188  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle30 096  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 7758 5008 000
— muut tuotot-32--
Tuotot yhteensä8 7438 5008 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset6 1295 5006 000
— osuus yhteiskustannuksista 1 7563 0002 000
Kustannukset yhteensä 7 8858 5008 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)858--
Kustannusvastaavuus, %111100100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus7 9406 0008 000
— EU:lta saatava rahoitus95--
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus122-
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot2 6081 5002 500
Tuotot yhteensä10 6557 50210 500
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset12 1269 00012 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-1 471-1 498-1 500
Omarahoitusosuus, %121713

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Digitehtävät (-2 htv) (siirto momentille 28.30.03)-120
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.01.01)-50
Kotouttamisen oikeudellinen neuvonta (1 htv) (siirto momentilta 32.01.03)60
Kv. rekrytoinnin kehittäminen (2 htv) (HO 2019)120
Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen (1 htv) (HO 2019)60
Palkkatuen lisääminen, maksatustehtävät (20 htv) (HO 2019)1 000
Palkkatuen maksatustehtävät (12 htv) (siirto momentilta 32.30.51)400
Palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.01.05)-86
Siirtyvän erän leikkauksen palautus1 800
Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta (2 htv) (HO 2019)130
Vuokrien indeksikorotus ja säästö-21
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-390
Lomarahojen alentaminen (Kiky)2 085
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-885
Palkkausten tarkistukset-349
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)473
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-500
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-413
Tasomuutos1
Yhteensä3 315

2020 talousarvio173 653 000
2019 talousarvio170 338 000
2018 tilinpäätös171 937 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 174 918 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 173 653 000 euroon nähden on 1 265 000 euroa, mistä 65 000 euroa on siirtoa momentilta 30.40.22 luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavien vieraslajiriskien hallinnan tehtäviin ja 1 200 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 15 henkilötyövuoden palkkaamiseen koordinoimaan osaajapulaa helpottavia täydennys-, muunto- ja lisäkoulutuksia.


2020 talousarvio174 918 000
2019 IV lisätalousarvio2 885 000
2019 talousarvio170 338 000
2018 tilinpäätös171 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 174 918 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.