Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 308 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2017. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som fastslagits 2011 ska regionförvaltningsmyndigheterna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet rikta verksamheten så att, i jämförelse med 2010, 1) frekvensen i fråga om uppkomsten av yrkessjukdomar sjunker med 10 %, 2) frekvensen i fråga om olycksfall i arbetet minskar med 25 % och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 % före år 2020.

Målet för ansvarsområdena för arbetarskyddet är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar, att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen påverkar arbetsplatsens eget arbete för att förbättra säkerheten på ett så resultatrikt sätt som möjligt. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 har följande fyra riksomfattande tillsynsprojekt fastställts: gemensamma byggarbetsplatser, inhyrd arbetskraft, reparationsbyggande och social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i olika problem som har framkommit, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Funktionell effektivitet

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2015 utfördes 28 655 inspektioner, år 2016 uppskattas antalet vara 28 000 och år 2017 minst 28 000.

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2015
utfall
%-andel årsv. 2016
mål
%-andel årsv. 2017
mål
%-andel årsv.
                   
Verksamhet på initiativ av myndigheterna 21 690 77 350 16 628 65 279 15 783 65 265
Verksamhet på initiativ av kunderna 3 380 12 54 4 605 18 77 4 384 18 74
Förvaltnings- och stödåtgärder 3 099 11 50 4 349 17 73 4 141 17 70
Sammanlagt 28 169 100 454 25 582 100 429 24 308 100 409
Produktion och kvalitetsledning

Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt soch tillsynsmetoder. Genom samarbete på ansvarsområdena och planering, informationsutbyte och spridning av god praxis säkerställs det att tillsynen är av jämn kvalitet och utvecklas.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett verkningsfullt och effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Man använder ett utbildningssystem som stöder tillsynen och vidareutvecklar den webbaserade utbildningen. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Regeringens lämnar en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 323 25 712 24 438
Bruttoinkomster 154 130 130
Nettoutgifter 28 169 25 582 24 308
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 477    
— överförts till följande år 4 757    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av den tidsbundna tilläggsfinansieringen av datasystemet Vera -100
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -275
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -41
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -415
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -194
Temporär sänkning av StPL-avgiften -249
Sammanlagt -1 274

2017 budget 24 308 000
2016 II tilläggsb. -249 000
2016 budget 25 582 000
2015 bokslut 27 449 000