Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2014
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen
              06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten
              10. Investeringsutgifter för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

09. Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller ordnandet av gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster för staten.

Avsikten är att servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2014. Till den nya myndighet som inrättas genom lagen koncentreras de icke branschspecifika IKT-tjänsterna inom statsförvaltningen. Det sker överföringar från uppskattningsvis 80 ämbetsverk och inrättningar åren 2014—2016. Anslaget används för inledandet av verksamheten vid servicecentret och till skapandet av förutsättningar för serviceproduktion innan övergången till kundfinansierad serviceproduktion. De budgetändringar som krävs till följd av överföringarna av uppgifter från ämbetsverk och inrättningar sker kostnadsneutralt i ett senare skede.

Avsikten är ca 630 årsverken ska överföras till myndigheten före utgången av 2014. Antalet årsverken beräknas uppgå till ca 1 300 vid utgången av 2015. Intäkterna av myndighetens verksamhet beräknas uppgå till ca 267 miljoner euro år 2015, medan utgifterna ligger på ca 265 miljoner euro.

Mål för resultatet av verksamheten

 2014
mål
  
Produktion och kvalitetsledning 
Kundtillfredsställelse, skala 1—54
Funktionell effektivitet och serviceförmåga 
ArbetsstationstjänsterPriset konkurrenskraftigt jämfört med ordinarie pris i branschen
AnvändartjänsterPriset konkurrenskraftigt jämfört med ordinarie pris i branschen
Hantering och utvecklande av personalresurser 
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.8
Arbetstillfredsställelse (skala 1—5)3,5
Årsverken vid utgången av 2014630

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2014
budgetprop.
  
Bruttoutgifter129 400
Bruttoinkomster126 400
Nettoutgifter3 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Servicecentret för icke branschspecifika IKT-tjänster3 000
Sammanlagt3 000

2014 budget3 000 000