Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 879 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktivitetsindex för arbete 105,0 > 100 > 100
Totalproduktivitetsindex 104,3 > 100 > 100

Antal årsverken inom centret (årsv.)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Avgiftsbelagd verksamhet 186 210 195
Avgiftsfri verksamhet 36 30 36
Sammanlagt 222 240 231

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 116 26 088 24 729
Bruttoinkomster 20 945 22 000 20 850
Nettoutgifter 5 171 4 088 3 879
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 630    
— överförts till följande år 2 726    

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Budgetfinansiering 4 267 4 088 3 879
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt 21 849 22 000 20 850
— offentligrättsliga prestationer 19 799 19 900 18 800
— prestationer enligt speciallagar 1 895 1 950 1 950
Andra intäkter 155 150 100
       
Post som överförts från föregående år 3 630 - -
Sammanlagt 29 746 26 088 24 729

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 19 799 19 900 18 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 12 100 12 852 12 220
— andel av samkostnader 7 290 7 048 6 580
Kostnader sammanlagt 19 390 19 900 18 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 409 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 102 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,inkomster av försäljningen av prestationer 1 895 1 950 1 950
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 036 1 548 1 322
— andel av samkostnader 492 402 628
Kostnader sammanlagt 1 528 1 950 1 950
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 367 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 124 100 100
Produktion och kvalitetsledning
  • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer.
  • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
  • — myndigheternas rådgivning utvecklas i syfte att främja utvecklandet av läkemedel så, att den ännu bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen.
  • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
  • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
  • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
  • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Personalens välbefinnande      
— arbetstillfredsställelseindex 3,5 3,5 över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 7,0 < 9 under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -28
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 1
Löneglidningsbesparing -10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Temporär sänkning av StPL-avgiften -27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Sammanlagt -209

2017 budget 3 879 000
2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 4 088 000
2015 bokslut 4 267 000