Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 762 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet

  • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: i den kundorienterade servicen ingår bl.a. ett offentligt servicelöfte, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling och digitalisering av hemvården för äldre
  • — genomförandet av reformerna stöds: social- och hälsovårdsreformen, gallringen bland kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformen av region- och centralförvaltningen
  • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
  • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
  • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, avgifter i anslutning till alkoholnäring och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 002 15 258 15 512
Bruttoinkomster 4 021 3 500 4 750
Nettoutgifter 11 981 11 758 10 762
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 214    
— överförts till följande år 2 846    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
4 347 4 400 5 450
— övriga intäkter 717 - 400
Intäkter sammanlagt 5 064 4 400 5 850
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 178 1 100 -
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader, sammanlagt 2 055 3 250 4 125
— andel av samkostnader, sammanlagt 1 872 1 150 1 725
Totalkostnader, sammanlagt 3 927 4 400 5 850
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 137 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 129 100 100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

  2015
utfall
2016
prognos
2017
prognos
2016/2017
förändrings-%
         
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 20 970 18 400 18 000 -2,2
Tillsynsärenden 1 321 1 418 1 360 -4,1
Tillstånd för avbrytande av havandeskap 928 970 970 0
Serviceförmåga och kvalitet 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Behandlingstid, mån.      
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården mediantid för behandling 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån. mediantid 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån. mediantid 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån.
Tillsynsärenden inom socialvården mediantid 54 dgr, mål 4 mån., 96,8 % behandlades inom mindre än 14 mån. mediantid 54 dgr, 97 % av ärendena behandlades inom mindre än 14 mån. mediantid 54 dgr, 97 % av ärendena behandlades inom mindre än 14 mån.
Alkoholtillstånd (nya tillstånd och tillståndsändringar)      
  Behandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 111 dgr, partihandel 114 dgr, användning 201 dgr Behandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 90 dgr, partihandel 90 dgr, användning 20 dgr Behandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 90 dgr, partihandel 90 dgr, användning 20 dgr
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön och tillsynsverksamhetens inriktning mot en allt mer proaktiv och riskbaserad tillsyn kräver en omdisponering av resurserna. Målet för det anpassningsprogram som gäller fram till 2018 är att verkets funktionsförmåga ska säkerställas och att dess beredskap att svara på kraven i en föränderlig omvärld ska förbättras.

Personalens kompetens intar en nyckelposition i den verksamhet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården bedriver. Kompetensen utvecklas mera planmässigt med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Pensionering och utveckling av verksamhetssätt och arbetsmetoder med hjälp av bl.a. digitala arbetsredskap gör det möjligt att utveckla personalstrukturen och kompetensen och att omdisponera resurserna.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Svaret på denna utmaning är satsningar på allt från kommunikationen mellan arbetstagare och närmaste chef till ledandet av verket. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av anslaget för revidering av alkoholregistret -200
Produktivitetsbesparing på grund av Sampo-systemet -260
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -97
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 99
Löneglidningsbesparing -65
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -56
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -144
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -66
Temporär sänkning av StPL-avgiften -87
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -4
Sammanlagt -996

2017 budget 10 762 000
2016 II tilläggsb. 12 000
2016 budget 11 758 000
2015 bokslut 12 613 000