Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 438 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning; arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — Strålsäkerhetscentralen är oavbrutet informerad om strålningsnivån i miljön
 • — beredskapsverksamheten inleds 15 minuter efter den första informationen om en avvikande incident
 • — kommunikationen om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerhet sker på eget initiativ och är objektiv, öppen och omedelbar
 • — de offentligrättsliga prestationerna uppfyller villkoren för kostnadsmotsvarighet Den avgiftsbelagda serviceverksamheten är lönsam
 • — personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass och den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden. Antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 7,5 per årsverke.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

  2015
utfall
årsv. 2016
ordinarie budget
årsv. 2017
budgetprop.
årsv.
             
Budgetfinansiering 13 344 82 13 303 76 12 438 76
Avgiftsbelagd verksamhet 24 814 234 32 638 255 34 762 261
Samfinansierad verksamhet 1 314 14 300 6 160 4
Sammanlagt 39 472 330 46 241 337 47 360 341

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) resultatområdesvis

  2015
utfall
årsv. 2016
uppskattning
årsv. 2017
uppskattning
årsv.1)
             
Kärnenergi 22 007 126 26 541 145 28 160 151
Strålningsverksamhet 5 170 30 6 000 31 5 500 31
Beredskapsverksamhet 1 607 9 1 700 9 1 700 9
Forskning och utveckling 3 689 17 4 000 9 4 000 7
Sakkunnigtjänster 3 204 17 4 000 18 4 000 18
Kommunikation 837 5 1 000 5 1 000 5
Miljöskydd 2 958 12 3 000 12 3 000 12
Gemensamma tjänster2) - 47 - 44 - 44
Sammanlagt 39 472 263 46 241 273 47 360 277

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2017 uppskattas dessa motsvara 64 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 39 472 46 241 47 360
Bruttoinkomster 26 128 32 938 34 922
Nettoutgifter 13 344 13 303 12 438
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 325    
— överförts till följande år 10 422    

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 19 403 25 283 27 407
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 19 471 25 283 27 407
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -68 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 3 292 2 855 2 855
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 411 2 855 2 855
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -119 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 97 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 270 50 60
— finansiering från EU 757 200 100
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 122 50 -
Intäkter sammanlagt 1 149 300 160
       
Totala kostnader för projekten 1 918 600 320
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -769 -300 -160
Självfinansieringsandel, % 40 50 50

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen har avsatts för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing som gäller sektorsforskningen -200
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -234
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -84
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 43
Löneglidningsbesparing -56
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -67
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -126
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -57
Temporär sänkning av StPL-avgiften -75
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -11
Nivåförändring 99
Sammanlagt -865

2017 budget 12 438 000
2016 II tilläggsb. -32 000
2016 budget 13 303 000
2015 bokslut 14 441 000