Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 220 958 000 euro.

Anslaget under momentet får användas i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011)

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, för kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration

2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga

4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

6) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration (1386/2010)

7) till ersättning för kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av grundläggande utkomststöd till personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration och till de återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004).

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Antalet personer som omfattas av den ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på basis av antalet asylsökande som anlänt till landet under de tre föregående åren och som fått uppehållstillstånd, antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening och uppskattningen för budgetåret. I fråga om kvotflyktingar uppskattas antalet personer som omfattas av ersättningarna på basis av det antal som anlänt till landet under de fyra föregående åren samt uppskattningen för budgetåret. Flyktingkvoten för 2017 är 750 personer.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning till kommunen för vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet för tre år räknat från det år då hemkommunsuppgiften första gången registrerats. För kvotflyktingar betalas ersättningen för fyra år.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för sådana personer som fallit offer för människohandel och som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansöka om ersättning för tillhandahållande av tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel, när personen i fråga bor i kommunen.

Den inledande kartläggning som görs för invandrare enligt lagen om främjande av integration görs av kommunen eller av arbets- och näringsbyrån. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Det beräknas att inledande kartläggning kommer att utföras för 2 000 personer.

Det grundläggande utkomststödet sköts av Folkpensionsanstalten från och med den 1 januari 2017. Folkpensionsanstalten ersätts för de kostnader som betalningen av grundläggande utkomststöd orsakar. Ersättningen till kommunerna för integrationsstöd och utkomststöd till flyktingar och återflyttare uppgick 2015 till 27 291 542 euro. Uppskattningsvis 89 % av utgifterna för utkomststöd utgörs av utgifterna för grundläggande utkomststöd.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kostnader för återflyttare 4 083 000
— Utkomststöd 6 mån. 1 184 000
— Utkomststöd 5 år 814 000
— Specialkostnader 1 510 000
— Frändeveteraner 575 000
Kalkylerade ersättningar för flyktingar(17 685 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €) 53 751 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar 161 724 000
— Utkomststöd (2 708 €/år/person) 44 035 000
— Specialkostnader (2 054 €/år/person) 39 062 000
— Tolkservice (987 €/år/person) 16 070 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (9 812 €/år/person) 62 557 000
Kostnader för inledande kartläggning(kalkylerad ersättning 700 €/år/person) 1 400 000
Sammanlagt 220 958 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökat antal personer som omfattas av ersättningar 58 733
Sammanlagt 58 733

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 220 958 000
2016 budget 162 225 000
2015 bokslut 96 667 044