Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 091 000 euro.

Anslaget får användas

1) för främjande av integration, likabehandling och jämställdhet, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information om integration och integrationsfrämjande verksamhet

2) till ett belopp av högst 1 430 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration föranleds exempelvis av att utveckla och verkställa bevakningen av integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera arbetssätt och verksamhetsmodeller och skapa och befästa god praxis samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag

3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration, förebygger och bevakar rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel

4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration eller i andra åtgärder som främjar människors integration om vilka överenskommits specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Serviceprocessen och integrationsutbildningen samt övriga tjänster för invandrare utvecklas i syfte att främja invandrares integration och sysselsättning. Integrationsutbildningens genomslag förbättras genom att man utvecklar sätten på vilka invandrare styrs till utbildning, testningen av språkkunskaper och innehållet i utbildningen, exempelvis integrationsutbildningsmodeller med koppling till arbetslivet.

Kompetenscentret för integration av invandrare har till uppgift att öka genomslaget vid genomförandet av integrationspolitiken. Centrala uppgiftsområden inom Kompetenscentrets verksamhet är att öka kunskapsbasen inom den integrationsfrämjande verksamheten, utveckla bedömningen och uppföljningen av verksamhetens resultat samt att utveckla de lokala aktörernas yrkeskompetens och kunskaper genom att utvärdera arbetssätt och verksamhetsmodeller, befästa god praxis och klargöra arbetsprocesserna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Åtgärder som främjar integration och likabehandling och åtgärder som förebygger rasism och etnisk diskriminering 661 000
Kompetenscentret för integration av invandrare (högst) 1 430 000
Sammanlagt 2 091 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av Koulutusportti-systemet och ALPO-registret (överföring till moment 32.01.02) -155
Sammanlagt -155

2017 budget 2 091 000
2016 II tilläggsb. -78 000
2016 budget 2 246 000
2015 bokslut 2 246 000