Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 273 400 000 euro.

Anslaget får i fråga om följande energikällor som fastställs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas

1) till betalning av produktionsstöd för el (ett inmatningspris) som producerats med vindkraft

2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie)

3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie)

4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor stöds produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis och träbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Med stöd av lagen betalas till producenterna av vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det målpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar med utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom en inmatningstariff höjd med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie vid förgasning av skogsflis i en förgasare till bränsle för en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

EU har ställt som mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent av slutanvändningen av energi fram till 2020. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG har mål för andelen energi från förnybara energikällor av slutanvändningen av energi fastställts för medlemsländerna för 2020. För Finlands del är målet 38 %.

Produktionsstöd och målpris

   
Målpris för vindkraft, €/MWh 83,50
Målpris för biogasbaserad el, €/MWh 83,50
Värmepremie för biogasbaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh 50,00
Målpris för trädbränslebaserad el, €/MWh 83,50
Värmepremie för trädbränslebaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh 20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el, € 750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el, högst €/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 €/t och skatten på torv är 1,90 €/MWh 18,00
Samhälleliga effektmål
  • — Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor
  • — Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen med avseende på el förbättras.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Vindkraftverk (inmatningstariff) 211 400 000
Biogaskraftverk (inmatningstariff med höjning) 6 500 000
Skogsfliskraftverk (inmatningstariff med höjning) 54 000 000
Trädbränslekraftverk (inmatningstariff med höjning) 1 500 000
Sammanlagt 273 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i behovskalkylen för produktionsstöd 33 000
Förändringar i produktionskapacitet, priset på el och utsläppsrätter samt uppdateringar av kapaciteten 29 100
Förändringar i skattenivån för torv 2 100
Förändringarna i stödnivån för skogsflis -25 400
Sammanlagt 38 800

2017 budget 273 400 000
2016 II tilläggsb. -25 000 000
2016 budget 234 600 000
2015 bokslut 142 398 192