Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 357 458 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden

3) till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) under EU:s programperiod 2007—2013 och delområdet gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC)

4) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

5) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 under EU:s programperiod 2000—2006 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

7) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

8) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

9) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

10) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2017 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 378 684 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2017.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 203 570 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 175 114 000 euro statlig medfinansiering. Av anslaget är sammanlagt 193 631 000 euro avsett att användas för utbetalning för EU:s strukturfonders medfinansiering och 163 827 000 euro för den statliga medfinansieringen.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom den verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen fördelas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom respektive förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för de kostnader som uppkommer ska dessutom ha granskats på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för betalningen av förskotten och de arbetskraftspolitiska kostnaderna för överföringsutgifternas del.

De lönesubventioner enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) som medfinansieras av Europeiska socialfonden kan betalas i enlighet med de i 2—4 punkten i beslutsdelen under moment 32.30.51 angivna begränsningarna av beloppet av lönekostnader som ska ersättas.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i EU:s strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen fastställs det hur man med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden) främjar Europa 2020-strategins syften och mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska socialfondens och Europeiska regionala utvecklingsfondens åtgärder har samlats i strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020". Den totala finansieringen av programmet uppgår till ca 2,6 miljarder euro, av vilket EU:s medfinansiering utgör ca 1,3 miljarder euro och den nationella offentliga medfinansieringen ca 2,6 miljarder euro. Av den offentliga finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den andra offentliga finansieringens andel till 25 %.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas till att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskap och ny information, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt till att främja den sociala integrationen. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bland annat konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. Syftet med SMF-företagsinitiativprogrammet är att bevilja små och medelstora företag ny lånefinansiering för grundande av nya företag, kapital i begynnelsefasen, kapital avsett för att effektivisera företagens allmänna verksamhet samt genomförande av nya projekt eller utvecklande av nytt på initiativ av existerande företag eller sådana företags tillträde till marknaden.

Fördelningen av strukturfondsprogrammet för Finland enligt insatsområde (exkl. andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC))

  Andel under hela programperioden (%) Fullmakt 2017 (mn euro)
     
VL 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf) 24,9 87,146
VL 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf) 33,2 116,195
VL 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) 18,3 64,047
VL 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF) 12,8 44,798
VL 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF) 7,8 27,300
VL 6. Tekniskt bistånd (Eruf) 1,8 6,738
VL 7. Tekniskt bistånd (ESF) 1,2 4,392
Sammanlagt 100,0 350,616

Utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten för programperioden 2014—2020 (mn euro)

    2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
     
Förbindelser 2014   184,993 78,355 - - 263,348
Förbindelser 2015   114,489 130,356 130,356 - 375,201
Förbindelser 2016   57,976 75,737 132,540 132,539 398,792
Sammanlagt   357,458 284,448 262,896 132,539 1 037,341

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2016
budget
Bevillningsfullmakt
2017
Budgeterat
anslag
2016
Anslag
2017
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,303 3,369 2,289 3,205
Nationella teman 26,700 6,130 7,216 4,247 6,863
Regiondelar sammanlagt 716,473 94,066 110,720 65,176 105,314
— Östra och Norra Finland 526,967 68,061 81,435 47,158 77,459
— Södra och Västra Finland 189,506 26,005 29,285 18,018 27,855
Sammanlagt 766,777 103,499 121,305 71,712 115,382
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,152 2,196 1,491 2,089
Nationella teman 124,326 16,321 19,213 11,309 18,275
Regiondelar sammanlagt 372,977 48,970 57,638 33,929 54,824
— Östra och Norra Finland 245,771 32,268 37,980 22,357 36,126
— Södra och Västra Finland 127,206 16,702 19,658 11,572 18,698
Sammanlagt 512,684 67,443 79,047 46,729 75,188
           
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 22,541 3,154 3,218 2,185 3,061
SMF-företagsinitiativprogrammet 20,000 20,000 - 20,000 -
           
Totalt 1 322,002 194,096 203,570 140,626 193,631

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, statlig medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2016
budget
Bevillningsfullmakt
2017
Budgeterat
anslag
2016
Anslag
2017
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,303 3,369 2,197 3,152
Nationella teman 15,025 4,598 5,417 3,059 5,067
Regiondelar sammanlagt 531,454 69,184 82,193 46,026 76,896
— Östra och Norra Finland 390,885 51,046 60,453 33,959 56,557
— Södra och Västra Finland 140,569 18,138 21,740 12,067 20,339
Sammanlagt 570,083 77,085 90,979 51,282 85,115
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,152 2,196 1,432 2,054
Nationella teman 93,245 12,241 14,421 8,143 13,492
Regiondelar sammanlagt 275,887 36,728 42,668 24,434 39,918
— Östra och Norra Finland 181,794 24,201 28,116 16,100 26,304
— Södra och Västra Finland 94,093 12,527 14,552 8,334 13,614
Sammanlagt 384,513 51,121 59,285 34,009 55,464
           
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 51,000 9,000 7,000 5,987 6,549
Delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 69,975 15,106 17,282 10,050 16,168
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 3,978 0,557 0,568 0,370 0,531
SMF-företagsinitiativprogrammet 20,000 20,000 - 20,000 -
           
Totalt 1 099,549 172,869 175,114 121,698 163,827

Kärnindikatorer för strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020"

  Mål
(2023)
   
Nya företag 1 170
Nya arbetstillfällen 12 310
Nya FoUI-arbetstillfällen 1 330
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt 7 900
Antal företag som främjar koldioxidsnålhet 2 065
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet 26 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet 28 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa 11 250

Utbetalningar av EU-stöd har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10. Ränteintäkter från landskapsförbunden samt eventuella återbetalningar av anslag som betalats till landskapsförbunden under tidigare år har antecknats under moment 12.32.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i reserveringen för utbetalningar för programperioden (från 7 % till 6 %) 1 679
Justering av fördelningen av finansieringen på ETS- och ENI CBC-program 1 100
Prisförändring (finansiering enligt gängse priser) 10 664
Prognostisering av reserveringen för utbetalningar för programperioden 2014-2020 11 835
Senareläggning av utbetalningar under programperioden 2014-2020 8 000
Tekniska förändringar 56
Utbetalningar under programperioden 2007-2013 -20 000
Ökning av utbetalningar under programperioden 2014-2020 101 800
Sammanlagt 115 134

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget 357 458 000
2016 II tilläggsb. 40 000 000
2016 budget 242 324 000
2015 bokslut 344 969 639