Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 33 600 000 euro.

Anslaget får användas som allmänt understöd i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd för Finpro Oy:s och Finpro ry:s verksamhet åren 2016—2020 (1531/2015), för sådana utgifter för Finpros verksamhet som främjar

1) företagens internationalisering

2) turistresor från utlandet till Finland

3) utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland.

Eftersom den service som Finpro tillhandahåller kan jämställas med en kollektiv nyttighet och på grund av de samhälleliga effekterna och goda resultaten från bolagets verksamhet kan Finpro beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Allmänt understöd kan beviljas för funktioner vid Finpro som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, turistresor från utlandet till Finland och utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt för kostnaderna för upprätthållandet av det nätverk av exportcentra som lyder under Finpro. I arbetet för att främja företagens etablering på den internationella marknaden ger Finpro företagen råd om internationalisering, identifierar och sprider information om internationella affärsmöjligheter samt förenar företag i nätverk både inom Finland och i utlandet. I den turistfrämjande verksamheten stärks och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turismprodukter genom gemensam marknadsföring tillsammans med aktörerna samt stöds produktutveckling. I anskaffningen av investeringar och kapitalplaceringar ligger fokus på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde, investeringar i forskning, utveckling och innovationer samt investeringarnas sysselsättningseffekter.

Effekter

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper om internationell affärsverksamhet fördjupas      
— Andelen små och medelstora företag av Finpros alla kunder (%) 75 > 75 > 75
— Antal kunder hos Finpros rådgivningstjänst 3 000 > 3 000 > 3 000
Inkomsterna från turismen ökar      
— Internationella inkomster från turism (turismbalansräkning, mn euro) 2 447 2 600 2 700
— Registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn) 5 506 6 000 6 180
Utländska investeringar skapar ekonomisk tillväxt, ökar antalet arbetsplatser och stärker kunskapsunderlaget      
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antal arbetsplatser) 749 660 700
— Utländska investeringar (mn euro) 554 480 490

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
— Kundtillfredsställelse med Finpros funktion Export Finland 3,62 > 4,10 > 4,10
— Intressentgruppernas tillfredsställelse med Finpros funktion Visit Finland 3,38 3,90 4,00
— Kundtillfredsställelse med Finpros funktion Invest in Finland 4,35 > 4,10 > 4,10

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (funktionen Invest in Finland) -2 000
Sammanlagt -2 000

2017 budget 33 600 000
2016 budget 35 600 000
2015 bokslut 52 095 000